Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Expressens hållbarhetsarbete

Expressens hållbarhetsarbete kan sammanfattas med orden: Hållbar sedan 1944.

Vårt uppdrag handlar främst om yttrandefriheten.

Men i dag har vi höga ambitioner på flera områden.

Vårt hållbarhetsarbete fokuserar på följande områden:

• Yttrandefrihet

• Jämställdhet & mångfald

• Miljö- och klimat

Det ligger i linje med Bonnier News övergripande hållbarhetsstrategi, där just yttrandefrihet, miljö- och resurseffektivitet, affärsetik, och jämställdhet och mångfald står i centrum. Dessa kan i sin tur knytas till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.FN:s globala mål nummer 16 handlar bland annat om att säkerställa allmän tillgång till information och skydda grundläggande friheter, såsom till exempel pressfrihet och yttrandefrihet.
Foto: globalamalen.se

YTTRANDEFRIHET

Fria och oberoende medier är grunden för ett demokratiskt samhälle. Expressen är en tydlig opinionsbildande röst mot auktoritära krafter. Redan vid starten 1944 formulerades uppdraget att stå upp mot ”nationalsocialism och befryndade våldsläror”.

En stolt tradition är också ”Folkuniversitetet Expressen” där vi tar oss an uppgiften att utan pekpinnar upplysa publiken om viktiga samhällsfrågor vilket ger dem möjlighet att göra insatta val i vardagen och vid allmänna val. I den andan har Expressen också i dag en Klimatredaktion.


Vår journalistik gör avtryck. Som exempel kan nämnas vår granskande journalistik, som Den svenska nazistexporten – dömda svenskar marscherar i våra grannländer och vår utrikesjournalistik Magda Gads dagbok som belönats med flera tunga priser: David Baas vinner Stora journalistpriset och Magda Gad vinner Stora Journalistpriset.

Vår reportagesatsning, som också getts ut i bokform, har flera gånger lett till politisk debatt, i och utanför riksdagen – se bland annat Expressens bästa reportage om Sverige samlade i bok.

Foto: OLLE SPORRONG / EXPRESSEN
Reportrarna Johanna Karlssons och Federico Morenos starka samhällsreportage om ett alltmer uppdelat Sverige finns samlade i boken ”Fem reportage du behöver läsa för att förstå Sverige 2019”.
Foto: JENS CHRISTIAN

Redaktionell kvalitet är centralt för Expressen. Källskyddet i grundlagarna är heligt för oss. I linje med det kan man i dag tipsa Expressen via en krypterad tjänst, så att man är helt säker på att vara anonym. Vi har rutiner för att säkerställa att källor skyddas i det dagliga arbetet.


Sedan drygt tio år har Expressen också en intern kvalitetspolicy som hela redaktionen har varit med om att ta fram. Den uppdateras löpande, och är ett viktigt och levande dokument på redaktionen.

Expressen följer de pressetiska reglerna och TU:s riktlinjer för reklam. HÄR kan du också läsa mer om hur vi arbetar med publicitetsregler, den journalistiska yrkesetiken och yrkesregler.


Expressen uppmärksammar Pressfrihetens dag 2021.
Läs mer här:
Faran för pressfriheten i Sverige: De grava hoten
Pressfrihetens dag: Så hotas och hatas Expressens journalister
Sanningen har ett pris

Expressens journalister uppmärksammar det hat och hot de utsätts för.
Foto: Expressen


JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD


Jämställdhet och mångfald finns med bland FN:s globala mål.
Foto: globalamalen.seExpressen gör årliga lönekartläggningar och arbetar aktivt i lönerevisionen med ett genusperspektiv för att säkerställa att vi alltid följer vår lönepolicy och att lönerna grundas på sakliga bedömningar. Vi är noggranna vid rekrytering och befordran för att se till att alla medarbetare bedöms utifrån sina kvalifikationer, och att båda könen representeras när vi tar fram kandidater till chefstjänster. Det är ett arbete som har pågått i flera år och som har gett resultat. Hos oss finns i dag inget lönegap mellan män och kvinnor.

Vi vill ha Sveriges bästa journalister. Vår redaktion behöver också ha en bredd, både i personliga egenskaper, geografisk hemvist, ålder, kön och kulturell bakgrund. När det gäller kvinnor och män har redaktionen i dag en ganska jämn fördelning. Vi har också en stor åldersspridning och medarbetare från alla delar av landet, inte minst tack vare att vi har tre olika redaktioner, i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Författaren PO Enquist – mångårig medarbetare på Expressens kultursidor – har tillägnats ett samtalsrum på redaktionen.

När det gäller mångfald har vi gjort en del, men mer finns att göra. I vårt rekryteringsarbete formulerar vi våra annonser för att så många som möjligt ska känna sig välkomna att söka. Vi ser kontinuerligt över vilka röster som representerar oss och hur vi kommunicerar med bilder i annonser och pressbilder.


Vi är stolta över vår historia och Expressens betydelse. Inredningen i våra lokaler knyter an till vår journalistik, med konferens- och samtalsrum döpta efter framstående Expressenprofiler genom tiderna. 

Vi har flera väggtidningar runtom på redaktionen som handlar om vår arbetsmiljö, om personalnyheter och satsningar. En väggtidning är inriktad på vårt hållbarhetsarbete och nyheter kring det. Vår hållbarhetsvägg påminner om våra mål – och här finns också vår publicistiska idé.


Att se över vårt miljöavtryck och hur vi använder våra resurser är en del av det globala målet nummer 13.
Foto: globalamalen.se


MILJÖ- OCH RESURSEFFEKTIVITET

I våra lokaler

På Expressens redaktion i Stockholm är all energi som används till 100 procent sprungen ur vattenkraft, alltså förnybar energi. Arbete pågår med att byta ut all belysning till led-lampor. Vi sorterar papper och annat avfall, och har genom att köpa in kaffekoppar i porslin minskat användningen av engångsmuggar. Bland det sortiment av färdiga maträtter som finns att köpa på redaktionen ses ett starkt ökande utbud av vegetariska maträtter.


Resor

Expressen har en intern resepolicy där alla uppmanas att resa så lite som möjligt och företrädesvis ha video- eller telefonmöten. Tågresor är att föredra framför flyg. Vid reportageresor och nyhetsbevakning är det däremot uppdraget som avgör hur man reser. 


I våra tryckerier

Våra tryckerier Bold Printing fokuserar sitt miljöarbete på bland annat materialåtervinning. Alla tidningar är återvinningsbara, och all makulatur och emballage går till återvinning.

Alla tryckerier har infört miljöledningssystem enligt den internationella standarden ISO 14001. Tryckerierna är miljöcertifierade, och använder bara material som klarar Nordisk Miljömärknings krav.


Distribution

Vi arbetar med samdistribution för att köra våra tidningar till försäljningsställena tillsammans med andra tidningar. Vi försöker oavbrutet hitta fler synergier för att gynna miljön.

Bland de 270 bilar som körs har en del redan i dag fossilfri diesel som drivmedel (HVO, hydrerad vegetabilisk olja). Vårt mål är att alla våra transporter ska använda sig av detta drivmedel framöver. Vi uppmanar våra transportörer att vid kommande köp av fordon tänka på att det ska vara anpassat för detta drivmedel.Alla returtidningar går till återvinning och används inom byggindustrin.

Återvinning av returtidningar

Varje dag när tidningarna levereras till våra återförsäljare tar bilarna med sig föregående dags returtidningar. Det innebär att alla returtidningar går tillbaka till återvinning. Den största delen går sedan till byggindustrin för klimatsmart isolering av bostäder.


Teknikutrustning

Utrustning som inte används längre lämnas till försäljning om den är användbar. Är utrustningen i för dåligt skick för att lagas lämnas den till återvinning. 


Inköp

Vi har en uppförandekod för leverantörer som handlar om att följa lagar och förordningar i det land man verkar i, att man arbetar med etik och affärsmoral samt att man följer de demokratiska principerna och FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Här ingår även personlig integritet (skyddande av personuppgifter) samt skydd på arbetsplatsen (för att undvika arbetsplatsolyckor).