Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Expressen klandras av Pressens Opinionsnämnd

Faksimil på artikeln.

Pressens Opinionsnämnd klandrar Expressen.

Expressen bröt mot god publicistisk sed när tidningen förra hösten berättade att en busschaufför visat porrfilm i en skolbuss. Något som orsakat en oförsvarlig publicitetsskada för busschauffören.

Den 26 oktober 2017 publicerade Expressen en artikel på sin webbplats med rubriken ”Busschaufför visade porrfilm för skolbarn”. Tidningen Norran hade rapporterat om att en busschaufför visat en porrfilm för barnen i bussen. Chauffören var nu tagen ur tjänst. En förälder hade till Norran sagt: ”– Det var rena porrfilmen. Mina barn blev helt förskräckta.”

Barnen var på väg hem till Y-orten [ortsnamn angivet] från X-skolan [namn angivet] i X-orten [ortsnamn angivet]. Busschauffören som körde för Bussbolaget X [namn angivet] hade tagits ur tjänst. Bussbolagets vd hade till Norran bland annat sagt att han var chockad och förbannad och att han ”inte trodde att man som vuxen kunde ha så dåligt omdöme”. Skolledningen hade polisanmält händelsen. 

Senare visade det sig att den film som visats var en romantisk komedi.

Anmälaren: Orsakat enormt psykiskt lidande

Publiceringarna anmäldes av busschauffören som hävdar att det var enkelt att identifiera vem den utpekade busschauffören var. Det fanns bara en anställd vid det angivna bolaget som hade till uppgift att köra skolbarnen mellan X-orten och Y-orten.

Tidningen hade inte tagit reda på vilken film det rörde sig om eller hur länge filmen hade visats. Det gick att tolka artikeln som att filmen visades under hela färden. Polisanmälan var under utredning och ingen var dömd för något brott. Tidningen hade utifrån hur texten formulerats gjort påståendena till sanning. 

Tidningen hade orsakat ett enormt psykiskt lidande för busschauffören och hans familj genom att man hängde ut honom som en sexuell förbrytare. I kommentarerna till artikeln beskrevs han som ett potentiellt rovdjur som skulle ge sig på barn. Även arbetsgivarens uttalanden speglade denna bild. 

Tidningens svar: Identiteten inte röjd

Tidningen betonade i sitt svar att för att bedöma en eventuell publicitetsskada var händelseförloppet av betydelse. Tidningen publicerade artikeln ett dygn efter att Norran hade publicerat uppgifterna. 

En busschaufför hade anklagats för att ha visat en film med porrscener för minderåriga barn. En förälder hade uttalat sig i Norran och vittnat om att barnen tagit illa vid sig. Skolledningen hade polisanmält händelsen efter att föräldrar och barn berättat om den. Bussbolaget hade tagit föraren ur tjänst och inlett en internutredning. Föräldrar, rektor och vd hade alla vidtagit en rad åtgärder.

Expressen publicerade den 1 november en uppföljande artikel. Av den framgick att busschauffören hade friats från alla misstankar, att polisutredningen hade lagts ner, att filmen var en romantisk komedi och att filmen hade startats av barnen. 

Tidningen hade infogat en länk till den uppföljande artikeln under den första artikeln. Rubriken i den första artikeln uppdaterades till ”Busschaufför anklagades för att ha visat porrfilm för barn”.

Tidningen ansåg att rapporteringen var rimlig och ansvarsfull. Expressen hade gott fog för uppgifterna såsom de var beskrivna och underbyggda den 26 oktober 2017. Tillräcklig hänsyn togs till busschauffören. Hans identitet röjdes inte för någon ny krets. Tidningen följde omedelbart upp när fler och nya uppgifter blev kända. Tidningen hade också samtidigt ändrat i den första publiceringen.

PO:s bedömning: Oförsvarlig publicitetsskada

Den som har i uppdrag att köra barn till och från deras skola har en förtroendeställning gentemot föräldrar, skola och kommun. Detta innebär att det varit motiverat av allmänintresset för tidningen att skriva om det inträffade. 

Allmänintresset av chaufförens identitet är emellertid begränsat. Detta, tillsammans med att det rör sig om allvarliga anklagelser i artikeln, innebär att tidningen måste iaktta ett stort mått av försiktighet för att undvika att de inblandade pekas ut för en större krets. 

Tidningen har i det här fallet publicerat följande identifierande uppgifter. Busschauffören är en man, det rör sig om en skolbuss som kört mellan X-skolan i X-orten och Y-orten och att busschauffören är anställd av Bussbolaget X.

Uppgifterna får anses vara svagt utpekande. Anmälaren har dock påpekat att det endast är han som kör den aktuella sträckan. Det skulle kunna innebära att utpekandet förstärks, under förutsättning att den som läser artikeln också har kännedom om den omständigheten. 

Det finns ingen anledning att tro att tidningen haft för avsikt att peka ut anmälaren. Det rör sig emellertid om en publicering på tidningens webbplats som potentiellt får stor spridning. Uppgifterna i artikeln och omständigheten att det endast är anmälaren som kör den aktuella sträckan innebär sammantaget att det varit möjligt för en krets som är större än de som annars haft kännedom om det inträffade att förstå vem artikeln handlar om.

För pressetiskt klander krävs att det publicerats kränkande uppgifter om en utpekad person. Det ingår inte i PO:s uppdrag att pröva vad som är sant eller falskt i en publicering. Oavsett vilka belägg tidningen hade vid tiden för publiceringen, är uppgifter om att en busschaufför spelat upp en porrfilm för barn nedsättande för den omskrivne. 

De utpekande uppgifterna i förening med påståendet om att busschauffören ska ha visat en porrfilm har förorsakat anmälaren en oförsvarlig publicitetsskada. Det är bra att tidningen publicerat uppgifter om vad som framkommit senare. Detta kan emellertid inte i rimlig utsträckning mildra den publicitetsskada busschauffören drabbats av. 

Pressens Opinionsnämnds bedömning

Pressens Opinionsnämnd, som instämmer i PO:s bedömning, vill särskilt framhålla följande. Vid alla publiceringar är det den ansvarige utgivaren för tidningen som bär det fulla ansvaret. I detta ligger även att låta den utpekade komma till tals.

Detta är en förkortad version av Pressens Opinionsnämnds beslut. Beslutet i sin helhet kommer att finnas tillgängligt på PO:s/PON:s hemsida www.po.se.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!