Löfvens 50 besked i regeringsförklaringen

Vi bevakar de största händelserna och sänder live varje dag.
Foto: Cornelia Nordström

Klockan 09.00 stod statsminister Stefan Löfven i riksdagens talarstol.

Sedan läste han upp sin regeringsförklaring.

Ett av beskeden från Löfven: Palestina kommer att erkännas som stat av Sverige. Han lovar även att avskaffa vårdnadsbidraget och att se över våldtäktslagstiftningen.

Här är 50 punkter från Löfvens regeringsförklaring:

1. Sverige ska nå lägst arbetslöshet i EU till 2020.

"Att fler kvinnor och män finner ett jobb är avgörande för att hålla ihop Sverige. Ett tydligt sysselsättningsmål ska styra den ekonomiska politiken."

2. Minst 250 000 bostäder ska byggas till 2020

"Bostadsbristen ska mötas med ökat bostadsbyggande, inte minst i hyresrätter."

3. Staten ska ta ett ansvar för järnvägarnas upprustning och utbyggnad.

"Ett konkurrenskraftigt Sverige kräver nya höghastighetsbanor, utbyggd tunnelbana och spårväg, bättre kollektivtrafik och vägar.

4. Inom 90 dagar ska arbetslösa ungdomar erbjudas ett jobb.

Det kan även vara "en praktikplats, ett traineejobb eller en utbildning."
"Det är tid att ta tillvara den kraft, kompetens och kreativitet som landets unga bär på."
Även Fas 3 avskaffas.

5. Inget stopp för vinster i välfärden

Däremot instiftas "nationella kvalitetslagar" kring vinster i välfärden.
"Privata alternativ i välfärden ska inte kunna göra vinst genom lägre bemanning."

6. Arbetslöshets­försäkringen ska förbättras.

"Taket ska höjas och ett arbete inledas så att fler kan kvalificera sig för och ansluta sig till försäkringen."

7. Flyktingmottagandet förstärks

"Sverige ska ha en human asylpolitik och vara en fristad för dem som flyr undan förföljelse och förtryck."
"Alla Sveriges kommuner ska ta ett solidariskt ansvar för flyktingmottagandet. Mottagandet förstärks med ytterligare resurser till SFI och möjligheter för nyanlända att komplettera sin utbildning."

8. Alla ungdomar under 18 år behöver genomgå en gymnasieutbildning.

"I dag är en gymnasieutbildning ett nästintill grundläggande krav för att unga ska få ett jobb."

9. Sverige ska på sikt ha 100 procent förnybar energi.

"Kärnkraften ska bära en större andel av sina samhällsekonomiska kostnader. Säkerhetskraven skärps och kärnavfallsavgiften höjs. Vattenfall ska vara ledande i omställningen av energisystemet mot en högre andel förnybar energi."

10. Köp av sexuella tjänster utomlands ska kriminaliseras.

Även våldtäktslagstiftningen ska ses över.
"Sveriges nya regering är en feministisk regering. Hämmande könsroller och strukturer ska bekämpas."

11. Sverige ska erkänna Palestina som stat

"Konflikten mellan Israel och Palestina kan endast lösas genom en tvåstatslösning, framförhandlad i enlighet med folkrättens principer."
"En tvåstatslösning förutsätter ömsesidigt erkännande och vilja till fredlig samexistens. Därför kommer Sverige att erkänna staten Palestina."

12. Vårdnadsbidraget ska avskaffas

"Löneskillnaderna mellan kvinnor och män ska minska."
"Kvinnor och män ska ha samma sysselsättningsgrad."

13. Ny pappamånad

Man vill även införa en tredje "pappamånad" i föräldraförsäkringen.

14. Ett nytt kunskapslyft genomförs under mandatperioden

"Möjligheterna till utbildning och utveckling i arbetslivet måste öka kraftigt."

15. Reformerad Arbetsförmedling

Man lovar även att Arbetsförmedlingen ska reformeras i grunden och att samtal ska inledas med arbetsmarknadens parter om bland annat kompetensutveckling och möjligheter till karriärbyte.

16. Lagen om otillgänglighet som diskrimineringsgrund breddas.

Man vill även upprätta ett nationellt regelverk som ska ge personer med funktionsnedsättning möjlighet att ha en vardag på lika villkor. Ett samlat huvudmannaskap för hjälpmedel tas fram.

17. Företagande underlättas

Man vill se minskade sjuklönekostnader, förenklade regelverk och investeringar i exportfrämjande.

18. Ett innovationsråd lett av statsministern inrättas.

Också i syftet att underlätta företagandet. Förutsättningarna för sociala och miljömässiga upphandlingar ska förbättras i hela den offentliga sektorn. En nyindustrialiseringsstrategi tas fram."

19. Stöd till ökad svensk och ekologisk matproduktion

"En långsiktig livsmedelsstrategi tas fram för att öka matproduktionen i Sverige."

20. Förbättrad infrastruktur på landsbygden

Tillgång till bredband, närhet till högskolor, samt stöd för att säkra tillgången till butiker och turistservice ingår även i förändringarna som ska stimulera näringslivet på landsbygden.

21. Missbruket av visstidsanställningar ska stoppas

"Arbetsmarknaden måste fungera bättre. Ny teknik och effektivare arbetssätt ska inte leda till stress och utslitning."

22. Lika löner för alla

Svenska löner och villkor ska gälla för alla som jobbar i Sverige.

23. Läsa-skriva-räkna-garanti

Skolresultaten ska höjas med hjälp av mindre klasser/barngrupper och fler och mer kompetenta lärare med mindre administrativ börda.

24. Läx-rut försvinner

"Skattesubventionen för dem som har råd att köpa privat läxhjälp avskaffas. Läxhjälp ska ges till alla elever, oavsett betalningsförmåga."
Läxhjälp ska ges till alla oavsett betalningsförmåga.

25. Extra insatser för vissa skolor

Dessutom ska särskilda insatser riktas mot skolorna med de tuffaste förutsättningarna,

26. Antalet högskoleplatser ökar i hela landet

"Aldrig har så många unga sökt sig till en högre utbildning – men allt för många möter en stängd dörr samtidigt som den globala konkurrensen tilltar."

27. Fler kvinnliga professorer

Andelen kvinnliga professorer ska öka genom att forskningsanslagen fördelas jämställt.

28. Miljöbonus för bilar med liten klimatpåverkan

"Sverige ska minska utsläppen i den takt som behövs för en globalt hållbar utveckling. Därför ska ett klimatpolitiskt ramverk införas. Under mandatperioden ska de fossila utsläppen i Sverige tydligt minska. Ett stöd för lokala klimatinvesteringar införs."

29. Återvinningen ska öka

Ansvaret för insamlingen läggs därför hos kommunerna i syftet att minska avfallet.

30. Ett stöd för lokala klimatinvesteringar införs

"Genom investeringar i en bättre miljö skapas jobba och framtidsmöjligheter."

31. Förskolor och skolor ska vara giftfria

"Sverige ska gå före med nationell lagstiftning mot farliga kemikalier."

32. Den förnybara elproduktionen byggs ut.

"Målet ska vara minst 30 terawattimmar ny el från förnybara källor år 2020. Det teknikneutrala certifikatsystemet för förnybar elproduktion ska användas för detta syfte."

33. Kvotering i börsbolagens styrelser

"Om inte andelen kvinnor i de börsnoterade bolagens styrelser är minst 40 procent år 2016 presenteras ett lagförslag om kvotering."

34. Löneskillnaderna mellan kvinnor och män ska minska

Att ta bort vårdnadsbidraget är ett led i det. Men man ska även genomföra lönekartläggningar varje år

35. Underlätta för stjärnfamiljer

"Föräldraförsäkringen ses även över för att underlätta för de familjer som identifierar sig som stjärnfamiljer."

36. Vården ska bli mer jämlik

En kommission tillsätts för detta. "Det blir lättare att få hjälp med ätstörningar, ångest eller depressioner. Psykiskt sjuka och personer med funktionsnedsättning ska få bättre möjlighet till vård, boende, rehabilitering och sysselsättning."

37. Sänkt pensionärsskatt

"Att pensioner beskattas hårdare än lön är inte rimligt. Steg tas för att ta bort klyftan mellan beskattning av pension och lön. Det är en fråga om rättvisa och respekt över generationsgränserna."

38. Taket i sjukförsäkringen höjs.

Dessutom tas den bortre tidsgränsen i sjukpenningen bort.

39. Fri entré införs på statliga museer

Barn och ungdomars tillgång till idrott, friluftsverksamhet och kultur- och musikskola ska öka.

40. Ett nationellt kunskaps- och resurscentrum för forskning om rasism inrättas

"Samtalet kring demokratins principer och alla människors lika värde måste ständigt pågå. Sverige ska säkra de nationella minoriteternas rättigheter. Grund- och gymnasieskolor ska i sitt värdegrundsarbete motverka rasism."

41. Integrationsministern avskaffas

"Vägen in i Sverige - och rätten till jobb och välfärd - är en angelägenhet för alla."
Alla steg i mottagandet av utlandsfödda ska syfta till hitta jobb.

42. Lagstiftningen kring datalagring ses över.

För att stärka rättssäkerheten men "också i ljuset av att allt fler privata aktörer samlar in information om konsumenter."

43. Sverige ska inte söka medlemskap i Nato

"Den svenska militära alliansfriheten tjänar alltjämt vårt land väl." Men "Sverige ska inte förhålla sig passivt om en katastrof eller ett angrepp skulle drabba ett EU-land eller ett nordiskt land och vi förväntar oss att dessa länder agerar på samma sätt om Sverige drabbas."

44. Regeringen står bakom FN:s kamp mot IS

"Kriget i Syrien och den Islamiska statens terror är tydliga hot mot internationell säkerhet. Den etniska rensningen måste stoppas."

45. Säkerheten i vårt närområde ska stärkas

För att stärka vår säkerhet och förbättra vårt miljöskydd behöver vårt närområde i Arktis, Kattegatt, Skagerrak och Östersjön skyddas. Regeringen kommer att ta initiativ till en mer aktiv politik i närområdet.

46. Starkare försvar

"Regeringen vill stärka det nordiska försvarssamarbetet – inte minst det svensk-finska. Ett brett samarbete i riksdagen i försvarsfrågorna är centralt för vårt land."

47. Miljö- och klimatbiståndet ska höjas

Även insatser för kvinnors egenförsörjning och självbestämmande i fattiga länder stärks.

48. Sveriges kandidatur till FN:s säkerhetsråd ska drivas aktivt.

"Sveriges röst ska alltid vara klar och tydlig när människovärdet kränks. Mänskliga rättigheter, folkrätt, internationell nedrustning och arbetet mot terrorism och massförstörelsevapen ska vara hörnstenar i svensk utrikespolitik."

49. Bättre krishanteringsförmåga

"Ansvaret för samhällets krishanteringsförmåga samlas under justitiedepartementet."

50. Professionaliserad polis

Polisutbildningen ska bli högskoleutbildning. Länspolismyndigheterna och Rikspolisstyrelsen slås samman till en samlad nationell polismyndighet. Samverkan med tull och kustbevakning ska dessutom förstärkas