Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Akademien om Arnault: Oacceptabelt beteende

Anders Olsson, tillfällig ständig sekreterare vid Svenska Akademien. Foto: JONAS EKSTRÖMER/TT / TT NYHETSBYRÅN
Jean-Claude Arnault tillsammans med sin fru Katarina Frostenson. Foto: CHARLES HAMMARSTEN / IBL BILDBYRÅ / IBL BILDBYRÅ / IBLAB
Foto: ROLAND LUNDGREN / ALAMY/IBL

Svenska Akademien har skickat advokatutredningen om Jean-Claude Arnault till rättsvårdande myndigheter.

Tillfällige ständige sekreteraren Anders Olsson menar att Akademien har mycket de behöver förändra.

Samtidigt väljer Sara Danius att inte kommentera krisen.

– Gärna en annan gång, säger hon.

Svenska Akademien har skickat ut ett pressmeddelande om advokatutredningen om den så kallade kulturprofilen Jean-Claude Arnault.  

Enligt pressmeddelandet visar utredningen att Arnault inte haft inflytande över Akademiens priser, stipendier och ekonomiskt bistånd.

Utredningen visar dock, enligt pressutskicket, att beslutsprocessen för ekonomiskt stöd för Kulturplats Forum stod i strid med Akademiens jävsregler. 

Enligt pressmeddelandet så kommer det krävas förändringar av Akademiens organisation och arbetsformer. Foto: TT NYHETSBYRÅN

LÄS MER: Torbjörn Nilsson: Att kungen utövar makt är minst dåliga alternativet

 

Utredningen visar på brott mot Akademiens sekretessregler avseende arbetet med Nobelpriset i litteratur. 

Enligt pressmeddelandet så kommer det krävas förändringar av Akademiens organisation och arbetsformer. 

I pressmeddelandet som Svenska Akademien skickade ut vid lunch på fredagen redovisas delar av utredningen. 

Akademien konstaterar att förtroendet för dem har undergrävts. 

Svenska Akademien ska arbeta fram en plan

Akademien skriver vidare i pressmeddelandet att man ska arbeta fram en plan för att återställa förtroendet och få ett produktivt samarbete med ett, på längre sikt, fulltaligt antal ledamöter. 

Svenska Akademien tar upp de brev i december 1996 som avslöjades av Expressen då Akademien uppmärksammades på misstänkta sexuella övergrepp av den så kallade kulturprofilen Jean-Claude Arnault. 

Svenska Akademien tar upp de brev i december 1996 som avslöjades av Expressen.

 

LÄS MER: Hemliga mötet efter krisen i Svenska Akademien 

 

Akademien beklagar brevet

I pressmeddelandet beklagar Akademien djupt att brevet lades åt sidan vilket ledde till att inga åtgärder vidtogs. 

Svenska Akademien skriver i pressmeddelandet att de tar kraftigt avstånd från sexuella trakasserier och sexuellt våld. 

Jean-Claude Arnault nekar til anklagelserna. Foto: ERICH STERING / DN

Jean-Claude Arnault har hela tiden nekat till anklagelserna mot honom. 

Svenska Akademien har lämnat över advokatutredningen  till rättsvårdande myndigheter. 

"Utredningen har visat att oacceptabelt beteende i form av oönskad intimitet har förekommit, vilket dock inte var allmänt känt inom Akademien. Inte heller något som kan rubriceras som straffbara sexuella övergrepp har varit känt inom Akademiens krets", står det i pressmeddelandet. 

Ekobrottsmyndigheten skriver på Twitter att de har mottagit handlingar från Svenska Akademien. 

– Utredningen kom med ett bud i förmiddags. I övrigt har vi inte några ytterligare kommentarer i från, säger Niklas Ahlgren, presskommunikatör vid Ekobrottmyndigheten.

https://twitter.com/Ekobrottsmyndig/status/987284883247648768

Tilfällige ständige sekreteraren: "Långt kvar"

Den tillfällige ständige sekreteraren, Anders Olsson, säger till TT att Svenska Akademien har en lång väg kvar att gå – och att man i nuläget bara är i början av processen.

Han menar att tre specifika frågor är särskilt viktiga:

– Det gäller advokatutredningen, hur vi ska handskas med rapporten och det som kom i dagen i november förra året. Det andra är prisarbetet i Akademien i fråga om jäv, säger han och fortsätter:

– Brotten mot jäv och sekretess är mycket allvarliga, men det rör sig om ett delat ansvar. Akademien måste bli mycket bättre på att följa reglerna, och ska tillsätta en särskild grupp som ska arbeta med de frågorna, säger Anders Olsson till TT.

Sara Danius vill inte uttala sig

Sara Danius, som fram till förra veckan var ständig sekreterare i Svenska Akademien, väljer å sin sida att inte uttala sig om krisen. På torsdagen förra veckan meddelade hon att hon lämnar sin post, sen dess har hon hållit sig undan.

När Expressen når Sara Danius på fredagseftermiddagen meddelar hon att hon inte vill uttala sig om Svenska Akademien och det pressmeddelande som skickades ut tidigare på dagen.

– Gärna en annan gång, tack så mycket, hälsar Sara Danius.

Jean-Claude Arnault nekar till anklagelserna som riktats mot honom.

 

Svenska Akademien skickade ut ett pressmeddelande på sin sajt.

 

Här är pressmeddelandet i sin helhet: 

Bakgrund

Svenska Akademien befinner sig i en allvarlig kris efter en period av djup oenighet mellan ledamöterna i viktiga frågor. Förtroendet för Akademien har undergrävts, antalet aktiva ledamöter har reducerats, och ett hastigt byte har skett på sekreterarposten. Akademien kommer nu och under kommande veckor att arbeta fram en plan för att återställa förtroendet i omvärlden och återfå ett produktivt samarbete mellan ett – på längre sikt – fulltaligt antal aktiva ledamöter.

I detta pressmeddelande redovisar vi var vi idag befinner oss och de steg vi nu vill ta. Det är vår förhoppning att de åtgärder som vi nu vidtar och den färdriktning som vi valt inte bara ska kunna bidra till att återställa förtroendet för Akademien, utan också ska medföra att de som valt att lämna Akademiens arbete vill komma tillbaka och åter engagera sig.

Advokatutredningen

Advokatbyrån Hammarskiöld & Co har på Akademiens uppdrag genomfört en utredning. Syftet var främst att klargöra om sexuella övergrepp av det slag som 18 kvinnor vittnat om i pressen, för vilket Kulturplats Forums konstnärlige ledare anklagats, varit kända i Akademien. Syftet var också att klarlägga om ledamöterna har observerat ett sådant beteende i Akademisammanhang. Utredningen visar att oacceptabelt beteende i form av oönskad intimitet har förekommit, vilket dock inte var allmänt känt i Akademien. Inte heller något som kan rubriceras som straffbara sexuella övergrepp har varit känt inom Akademiens krets.

Vid sidan av utredningen har det framkommit att Svenska Akademien i december 1996 mottog ett brev, i vilket avsändaren uppmärksammade Akademien på misstänkta sexuella övergrepp på Forum. Svenska Akademien beklagar djupt att brevet lades åt sidan, vilket ledde till att inga åtgärder vidtogs för att utreda saken så att fortsatta utbetalningar till Forum hade kunnat stoppas.

Svenska Akademien tar med kraft avstånd från sexuella trakasserier och sexuellt våld var det än förekommer.

Av särskild vikt i advokatutredningen är frågan om Forums huvudman genom sin äktenskapliga relation med en av Akademiens ledamöter har haft något direkt eller indirekt inflytande på Akademiens beslut om priser, stipendier och ekonomiskt bistånd. En lång rad intervjuer med personer i och utanför Akademien samt en ingående analys av rådande arbetsrutiner har lett till utredningens slutsats att sådant inflytande inte har förekommit.

Utredningen visar dock att beslutsprocessen för ekonomiskt stöd till Kulturplats Forum stod i strid med Akademiens jävsregler, eftersom en ledamot var delägare i det handelsbolag som mottog bidragen. Detta förhållande borde Akademien ha informerats om eller skaffat sig kännedom om. Bättre rutiner hade kunnat förhindra detta.

Utredningen visar också att brott mot Akademiens sekretessregler har förekommit vad avser arbetet med Nobelpriset i litteratur. Sådana regler finns för alla de institutioner som fattar beslut om Nobelpris och är avsedda att tillämpas strikt, både vad gäller prisarbetet och det inre arbetet.

Akademiens ledamöter medverkade till advokatutredningen genom att beskriva det inre arbetet i Svenska Akademien. För att kunna göra detta utan att bryta mot stadgarna, gavs de en garanti att utredningen inte skulle publiceras. Akademien har dock bestämt sig för att omedelbart överlämna utredningen till rättsvårdande myndigheter.

Framtiden

Posten som ständig sekreterare har tills vidare övertagits av Anders Olsson, som fått mandat att både vidta de åtgärder som krävs för att återvinna förtroendet för Svenska Akademien och skapa ett fungerande arbetsklimat.

Det kommer att behövas förändringar i Akademiens regelverk men också i dess organisation och arbetsformer. Detta stora arbete har redan inletts. Helt i samklang med Svenska Akademiens vilja har H.M. Konung Carl XVI Gustaf i veckan tagit beslutet att förtydliga stadgan om utträde, där han meddelar att det ska bli möjligt att lämna Akademien på egen begäran. Detta är i linje med rådande rättsbegrepp och kommer att göra det lättare att välja in nya ledamöter.

Jävsreglerna ska också ses över och det kommer att skapas bättre rutiner för kommunikationen inom Akademien men också med omvärlden. Till de konkreta åtgärder som nu planeras hör också en förstärkning av Akademiens juridiska kompetens för att bistå vid organisatoriska förändringar och förändrade tolkningar av stadgarna. Ytterligare förändringar i regelverk och arbetsformer kommer att ske med ambitionen att skapa en större öppenhet kring Akademien och dess verksamhet än vad som hittills varit fallet.

Svenska Akademien är en institution av central betydelse för svenskt och även internationellt kulturliv. Förutom Nobelpriset i litteratur utdelar den ett stort antal priser och stipendier till svenska och nordiska författare, översättare, litteratur- och språkvetare, lärare, bibliotekarier med flera. Akademien ger bidrag till kulturverksamhet och organiserar och finansierar stora, viktiga lexikografiska projekt. Akademien bidrar också på andra sätt till utforskandet och odlandet av svenska språket.

Det litterära Nobelprisets anseende har tagit stor skada av publiciteten kring Akademiens kris. Vi måste ta denna fråga om legitimitet på största allvar. Vi vill understryka att Svenska Akademiens Nobelkommitté – den arbetsgrupp som förbereder prisdiskussionerna och avger rekommendationer inför prisbeslutet – är intakt och har genomfört sitt arbete på gängse sätt under våren.

Svenska Akademiens aktiva ledamöter är medvetna om att ovanstående redovisning av det nuvarande läget och de åtgärder som vi hittills har vidtagit och kommer att vidta bara är ett första steg på vägen, och att den process som ligger framför oss kommer att ställa ökade krav på oss alla. Alla förändringar kan inte genomföras omgående och en del kommer att kräva ytterligare utredningar och diskussioner. Förändringsarbetet har påbörjats och kommer att fortsätta i en nära dialog med det omgivande samhället.