Mandelas ord som förändrade världen

Vi bevakar de största händelserna och sänder live varje dag.
Foto: Craig Robertson

Nelson Mandela är älskad för sitt mod, sina handlingar och sin osvikliga tro på mänskligheten.

Och han visste att sätta ord på sina tankar.

Expressen har samlat några av alla hans citat - ord som förändrade vår historia.

"No one is born hating another person because of the colour of his skin, or his background, or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite."

Översättning:"Ingen föds till att hata en annan människa på grund av hudfärg, bakgrund eller religion. Människor måste lära sig att hata. Och om de kan lära sig att hata, så kan de bli lära att älska, för kärlek kommer mer naturligt till det mänskliga hjärtat än dess motsats."


There is no easy walk to freedom anywhere, and many of us will have to pass through the valley of the shadow of death again and again before we reach the mountaintop of our desires."

Översättning: "Det finns ingen enkel väg till frihet någonstans, och många av oss kommer att behöva vandra genom dödsskuggans dal om och om igen innan vi når toppen av våra önskningar."


"Our struggle for freedom and justice was a collective effort... It is in your hands to create a better world for all who live in it."

Översättning: "Vår kamp för frihet och rättvisa var en gemensam insats... Det ligger i dina händer att skapa en bättre värld för alla som lever i den."


"Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, must be born a society of which all humanity will be proud."

Översättning: "Genom erfarenheten av en extraordinär mänsklig tragedi som varade allt för länge, måste ett samhälle födas som mänskligheten kan vara stolt över."


"We understand it still that there is no easy road to freedom. We know it well that none of us acting alone can achieve success. We must therefore act together as a united people, for national reconciliation, for nation building, for the birth of a new world."

Översättning: "Vi förstår fortfarande att det inte finns någon enkel väg till frihet. Vi vet väl att ingen av oss ensam kan uppnå stora mål. Vi måste därför agera tillsammans som ett folk, för nationell försoning, för att bygga en nation, för en ny världs födelse."


"To deny people their human rights is to challenge their very humanity. To impose on them a wretched life of hunger and deprivation is to dehumanize them. But such has been the terrible fate of all black persons in our country under the system of apartheid."

Översättning: "Att förneka människor deras grundläggande rättigheter är att hota hela deras mänsklighet. Att tvinga dem till ett hopplöst liv i hunger och bedrövelse är att omänskliggöra dem. Men sådant har det fruktansvärda ödet varit för alla svarta människor i vårt land under apartheidsystemet."


"People may say to spend 27 years in prison you have wasted your life. But the greatest thing for a politician is whether the ideas to which you've comitted your life are still alive, whether those ideas are likely to triumph in the end, and everything that happened showed that we have not sacrificed in vain."

Översättning: "Folk kan säga att genom att ha suttit 27 år i fängelse så har du försakat mitt liv. Men det viktigaste för en politiker är om de idéer som du har ägnat ditt liv åt fortfarande frodas, om dessa idéer ser ut att segra i slutändan, och allt som hände visar att vi inte har offrat något i onödan."


"What a sweet euphemism for self-praise the English language has evolved!"

Översättning: "Vilken bedårande omskrivning för självförhävelse det engelska språket har utvecklat!"

(Med hänvisning till ordet självbiografi (eller engelska autobiography), i ett brev till den sydafrikanska författaren och anti-apartheidaktivisten Fatima Meer skrivet 1971).


"I came to accept that I have no right whatsoever to judge others in terms of my own customs, however much I may be proud of such customs."

Översättning: "Jag har lärt mig att acceptera att jag inte har någon rätt att döma andra utifrån mig själv och mina vanor, hur stolt jag än må vara över dessa vanor."


"Only armchair politicians are immune from committing mistakes. Errors are inherent in political action."

Översättning: "Bara skrivbordspolitiker är immuna mot att begå misstag. Fel och brister är en naturlig del av politiskt handlande."


"Until I was jailed I never fully appreciated the capacity of memory, the endless string of information the head can carry."

Översättning: "Innan jag fängslades hade jag inte insett minnets fulla kapacitet, vilket oändligt flöde av information som huvudet kan hålla inom sig."


"It always seems impossible until it's done."

Översättning: "Det verkar alltid omöjligt tills det är gjort."


“I am fundamentally an optimist. Whether that comes from nature or nurture, I cannot say. Part of being optimistic is keeping one’s head pointed toward the sun, one’s feet moving forward. There were many dark moments when my faith in humanity was sorely tested, but I would not and could not give myself up to despair. That way lays defeat and death.”

Översättning: "Jag är i grunden en optimist. Om det kommer sig av naturen eller av min uppfostran kan jag inte bedöma. En del i att vara en optimist är att hålla ansiktet riktat mot solen och fötterna i rörelse framåt. Det har funnits många mörka stunder då min tro på mänskligheten testats ordentligt, men jag har aldrig kunnat eller velat ge upp till förtvivlan. På den vägen finns bara förlust och död."


“For to be free is not merely to cast off one’s chains, but to live in a way that respects and enhances the freedom of others.”

Översättning: "För att vara fri är inte blott att slänga sina bojor, utan att leva på ett sätt som respekterar och förstärker andras frihet."


“After climbing a great hill, one only finds that there are many more hills to climb.”

Översättning: "Efter att man bestigit ett högt berg, upptäcker man endast att det finns många andra berg att bestiga."

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.