Expressen klandras
för publicering

Vi bevakar de största händelserna och sänder live varje dag.
Expressen i dag.

Uttalande av Pressens Opinionsnämnd, PON:

Expressen och GT fälls för publicering av personnummer.

Pressens Opinionsnämnd klandrar Expressen och GT för att ha åsidosatt god publicistisk sed när en morddömd persons personnummer publicerades.

Det var den 31 juli 2014 som Expressen och GT publicerade en artikel med huvudrubriken Mördaren vill skriva en bok - nekas dator. Underrubriken löd X (namn och ålder angivna) får inte ha en pc i sin cell på Hinseberg.

Av texten framgick att morddömda X ville skriva en bok inifrån Hinseberg och att hon därför ansökt om att få ha en dator i sin cell. Kriminalvården hade sagt nej med motiveringen att intagna inte fick ha utrustning för lagring av data. Artikeln illustrerades av en bild på X och faksimiler av hennes ansökan och framsidan på Kriminalvårdens beslut.

Båda tidningarna publicerade Kriminalvårdens beslut på ett sådant sätt att X:s personnummer syntes. I Expressen hade ett försök till anonymisering gjorts med en svart lapp, men den hade hamnat på raden under personnumret. I GT fanns ingen svart lapp.

Publiceringarna anmäldes till Pressombudsmannen, PO, av X som inte ansåg att det var pressetiskt försvarbart att publicera hennes personnummer.

Teknisk miss

Tidningarna svarade genom sin administrativa redaktionschef att de inte haft för avsikt att publicera personnumret, sådana uppgifter togs bort rutinmässigt. En teknisk miss hade dock gjort att övertäckningen helt fallit bort i GT och hamnat på fel rad i Expressen. Faksimilet hade emellertid mycket låg upplösning, personnumret gick inte att uppfatta ens vid en mera ingående granskning och hade därmed inte publicerats.

Anmälaren svarade att det rörde sig om en integritetskränkande publicering som riskerade hennes och hennes barns säkerhet. Ett flertal personer som hon talat med hade kunnat läsa hela hennes personnummer i tidningarna.

Fysisk granskning

Anmälaren hade endast skickat in fotokopior på publiceringarna som inte var tillräckliga för att avgöra om personnumret var läsbart i de tryckta upplagorna eller inte. Varken Expressen eller GT kunde skicka ett exemplar av de anmälda tidningarna till PO, då de inte längre fanns tillgängliga. PO besökte därför Expressens redaktion och tittade på båda tidningarnas publiceringar i tidningsläggen. Vid besöket hade PO ingen kännedom om anmälarens personnummer.

Med hjälp av förstoringsglas kunde PO ur GT utläsa att anmälaren är född i (månad och år angavs), möjligen den (dag och månad angavs) och har - - - -som sista fyra siffror. I Expressen framgår födelseår och de fyra sista siffrorna.

En enkel sökning på nätet ger endast en träff på anmälarens namn och hon är född den (dag, månad och år angavs). Genom namn och de fyra sista siffrorna i tidningen har därmed den som önskar mycket enkelt tillgång till anmälarens fullständiga personnummer.

PO:s bedömning

En person som dömts för ett mycket allvarligt brott, som anmälaren, får i stor utsträckning acceptera att bli namngiven. Allmänheten har rätt att få veta vem som begår den typen av brott. Även uppföljande publiceringar om vad som händer under fängelsetiden eller därefter kan vara berättigade.

Det innebär emellertid inte att det är acceptabelt att avslöja en dömd brottslings personnummer. Ett personnummer ger möjlighet att ta reda på mer om personen i fråga och kan också användas i olämpligt eller brottsligt syfte. Därför bör tidningar visa stor återhållsamhet med att avslöja personnummer.

Den bedömningen delas uppenbarligen av Expressen och GT, eftersom det framgår av deras yttrande att man rutinmässigt tar bort personnummer inför publiceringar. En maskering som dock misslyckats i det här fallet.

Därmed är det av stor betydelse för bedömningen av ärendet om siffrorna är läsbara. De är inte det på fotokopiorna i akten, men delvis om man tittar på de tryckta sidorna.

Hade det varit omöjligt att läsa siffrorna hade tidningarnas misslyckande med maskeringen saknat betydelse - ärendet hade avskrivits. Hade alla siffrorna varit läsbara hade det funnits grund för en hänskjutning till PON.

Nu är de fyra sista siffrorna läsbara i de tryckta versionerna. I kombination med anmälarens ovanliga namn är det kompletta personnumret därmed enkelt tillgängligt för alla som önskar.

I den här bedömningen finns det flera osäkra faktorer. En är PO:s egen avläsning av de tryckta siffrorna, en annan att tryckkvaliteten på en och samma tidning kan variera. Det betyder att det är fullt möjligt att alla siffror är läsbara i en del av upplagan, medan samtliga kan vara oläsliga i en annan del.

Oavsett denna osäkerhet finner jag att Expressen och GT har brutit mot god publicistisk sed. Detta genom att ha misslyckats med maskningen och därmed, åtminstone i delar av upplagan, gjort personnumret enkelt tillgängligt.

PON klandrar publiceringen

Ärendet hänsköts till Pressens Opinionsnämnd som instämmer i PO:s bedömning och finner att tidningen ska klandras för att ha åsidosatt god publicistisk sed.

Detta är en förkortad version av Pressens Opinionsnämnds (PON:s) beslut. Beslutet i dess helhet kommer att finnas tillgängligt på PO:s och PON:s hemsida www.po.se

Detta har hänt

1. Expressen och GT publicerade en artikel om en dömd och namngiven kvinna som ansökt om att få en dator i sin cell för att kunna skriva en bok inifrån fängelset Hinseberg. Kriminalvården nekade kvinnan datorn.

2. Artikeln illustrerades bland annat med faksimiler på kvinnans ansökan och på Kriminalvårdens beslut. En teknisk miss gjorde dock att delar av personnumret kunde skönjas.

3. Kvinnan tyckte att det rörde sig om en integritetskränkande publicering och anmälde till Pressombudsmannen, PO.

4. PO anser att kvinnan, som dömts för ett mycket allvarligt brott, får acceptera att bli namngiven. PO anser dock att tidningarna bör klandras för att ha misslyckats med att göra personnumret helt oläsligt. PON klandrar Expressen och GT för att ha åsidosatt god publicistisk sed.

PO-PON

Så gör du en anmälan: www.po.se

"Allmänhetens Pressombudsman (PO) har till uppgift att hjälpa enskilda som känner sig utsatta för oförsvarliga publicitetsskador genom det som skrivits om dem i papperstidningar och på tidningars hemsidor. Pressens Opinionsnämnd (PON) är PO:s överinstans. Det är PON som slutligt avgör om en tidning ska fällas eller frias för en publicering"

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.