Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Expressen klandras för att ha namngivit psykiatriker

Uttalande av Pressens Opinionsnämnd.

Pressens Opinionsnämnd klandrar Expressen. 

Expressen klandras för att genom publiceringen av en artikel ha namngivit en psykiatriker anmäld till Inspektionen för vård och omsorg. Nämnden konstaterar också att en läkarlegitimation under prövotid inte i sig är skäl nog för namngivning.

Den 24 augusti 2017 publicerade Expressen en artikel med rubriken "Nya Ivo-anmälningar mot kritiserad läkare: 'Läs en bok". Av texten framgick det att den hårt kritiserade psykiatrikern NN anmälts på nytt och att han stod under prövotid, vilket innebar att hans legitimation skulle kunna dras in. 

Nu var han anmäld till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) eftersom flera av hans patienter upplevt att de bemötts felaktigt av honom. NN hade varit föremål för flera lex-Maria-anmälningar och hade tidigare varit aktiv i X-stad, men arbetade nu i västra delarna av Sverige. TT hade sökt NN för en kommentar. Senare uppdaterade TT artikeln och lade bland annat till ett förtydligande om att en av anmälningarna lades ned utan åtgärd av IVO i juli 2017.

DETTA HAR HÄNT

Den 24 augusti 2017 rapporterade Expressen att en namngiven psykiatriker, vars legitimation är satt under prövotid på grund av tidigare fel begångna i tjänsten, hade anmälts på nytt, av tre olika patienter.

Psykiatrikern anmälde publiceringen till Allmänhetens pressombudsman, PO.

PO hänsköt ärendet till PON med motiveringen att det faktum att psykiatrikerns läkarlegitimation är satt under prövotid inte är generell grund för en namnpublicering flera år senare.

PON ansåg att de nya anmälningarna inte var så allvarliga att det fanns skäl att varna allmänheten för psykiatrikern. Nämnden klandrade publiceringen.

Anmälaren: Anonyma anmälningar och historisk kritik

Det hade funnits några anmälningar hos IVO i juni, men de hade skrivits av den 4 juli 2017. Den hårda kritiken var historisk och hänförde sig till vad som framkommit i en radiodokumentär 2013. Artikeln byggde på anonyma anmälningar till IVO och TT borde ha kontrollerat dem inför publiceringen. TT skrev att de sökt honom för en kommentar, men bara en part hade fått komma till tals i artikeln. Om han hade varit en offentlig person 2013 när dokumentären sändes undrade han när han skulle övergå till att bli en icke-offentlig person igen. 

Expressen: Tre anmälningar och stort allmänintresse

Det fanns ett allmänintresse runt NN efter dokumentären och de åtgärder som vidtagits mot honom med anledning av den.

Tidningen hade fått uppgifter om att tre nya anmälningar inkommit, granskat dem och redogjort för innehållet i den anmälda artikeln. Ingen anmälare hade varit anonym och de kom från tre olika personer som anmälde tre olika händelser.

Tidningen hade sökt NN genom att ringa honom, tala in meddelanden på hans telefonsvarare och skicka sms. Även ett e-postmeddelande hade skickats men här hade tidningen fått ett felmeddelande i retur.

Till de pressetiska överväganden tidningen gjort hörde uppgifterna från dokumentären och att han fortfarande erbjöd sina tjänster till en vårdsökande allmänhet. Klagomålen gällde hans professionella verksamhet, inte hans privatliv.

Det stämde inte att ärendena var avskrivna vid publiceringstillfället. Två var föremål för prövning av IVO medan ett ärende avslutats utan utredning. När detta blev känt publicerade tidningen ett förtydligande samtidigt som referatet av det tredje ärendet ströks ur artikeln.

PO: Tidningen inte tillräckligt försiktig vid publiceringen av anmälningarna

Samma dag som Expressen publicerade den anmälda artikeln hade TT skickat ut en artikel med liknande innehåll. Expressens artikel var dock mer utförlig.

Vården är en viktig samhällssektor, finansierad av allmänheten och något som de flesta människor förr eller senare kommer i kontakt med. Felbehandlingar och hur misstänkta sådana tas om hand av de ansvariga, har därför ett allmänintresse. 

Tidningar måste dock vara försiktiga när de rapporterar om anmälningar. Vem som helst kan anmäla av vilket skäl och på vilken grund som helst. En anmälan säger således inget om skuldfrågan.

Av texten framgår att det rör sig om anmälningar, men det minskar inte nämnvärt den skada som uppstått av namngivningen. Att tidningen väljer att namnge antyder att anmälningarna är allvarliga och relativt väl belagda. Allvaret understryks av att anmälaren påstås vara anmäld av flera patienter. Vid publiceringstillfället fanns, enligt PO:s kontroll, endast en anmälan från en person.

Att anmälarens läkarlegitimation är satt under prövotid är inte en generell grund för namnpublicering flera år efter det som föranlett beslutet. För att åter motivera namnpublicering krävs en allvarlig händelse som belagts till en rimlig nivå. Så förhåller det sig inte i detta fall. 

Uppgifterna i telegrammet är av sådan art att det hade varit rimligt att låta den berörde komma till tals i samma text. Tidningen säger sig ha försökt få kontakt med anmälaren på flera sätt och det finns ingen anledning att misstro tidningens uppgifter. Den kan därför inte klandras av detta skäl.

Pressetiken kräver att en utpekad och hårt kritiserad person ska få en reell möjlighet att yttra sig. Det står sedan denne fritt att avstå från att ge en kommentar men att den utpekade väljer att vara tyst är inget hinder i sig för att publicera de aktuella uppgifterna.

Det är ett faktum att anmälaren är satt under prövotid avseende sin läkarlegitimation och att allvarliga anklagelser riktades mot honom i ett radioprogram. Det är emellertid inte skäl nog att åter namnge honom på grundval av anmälningar som antingen lagts ned eller ännu inte prövats.

Sammantaget finner PO att tidningen inte iakttagit den försiktighet som krävs vid rapporteringen av anmälningar när den namngivit NN. För det bör tidningen klandras.

PON: En anmälan säger inget om vad som verkligen hänt och prövotid är inte i sig grund för namnpublicering

Vården är en grundläggande samhällsfunktion som berör alla medborgare. Felbehandlingar inom vården och hur anmälningar om sådana hanteras av ansvariga organ är därför av allmänt intresse. Vid rapportering av anmälningar måste emellertid tidningen noga överväga och vara försiktig med de närmare detaljerna. Som PO anger kan vem som helst anmäla av vilket skäl och på vilken grund som helst. En anmälan säger därför inget om vad som verkligen har hänt.

Tidningen har i sin rapportering namngett den anmälda läkaren. Läkaren var satt under prövotid, men de händelser som föranlett detta låg ett antal år tillbaka i tiden. Att tidningen väljer att namnge läkaren antyder att uppgifterna i anmälningarna är allvarliga och relativt väl belagda.

Nämnden delar PO:s bedömning att det faktum att läkaren är satt under prövotid inte är en generell grund för namnpublicering flera år efter det som föranlett beslutet om prövotid. Ett skäl till att publicera läkarens namn skulle kunna vara att omständigheterna är sådana att det finns anledning att informera allmänheten om vem den anmälda läkaren är. Det förutsätter att det är fråga om allvarliga händelser som belagts till en rimlig nivå. Så förhåller det sig inte i detta fall och det har saknats grund för att av detta skäl namnge läkaren. Inte heller av andra skäl har en namnpublicering varit motiverad. Och detta gäller oavsett om det rör sig om endast en eller ytterligare någon eller några anmälningar.

Mot denna bakgrund anser nämnden, i likhet med PO, att tidningen har brutit mot god publicistisk sed.

Detta är en förkortad version av Pressens Opinionsnämnds beslut. Beslutet i sin helhet kommer att finnas tillgängligt på PO:s/PON:s hemsida www.po.se.

PO-PON

Så gör du en anmälan: www.po.se

 

"Allmänhetens Pressombudsman (PO) har till uppgift att hjälpa enskilda som känner sig utsatta för oförsvarliga publicitetsskador.  genom det som skrivits om dem i papperstidningar och på tidningars hemsidor.  Pressens Opinionsnämnd (PON) är PO:s överinstans. Det är PON som slutligt avgör om en tidning ska fällas eller frias för en publicering."

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!