Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa mama i ett bättre anpassat format?

Mobil Tablet Dator
Dela på föräldraledigheten? Det har många fördelar, enligt forskning, såväl för barnet som för föräldrarna.

Dela på föräldraledigheten – 44 fördelar

Delad föräldraledighet är bra, sägs det. Vi har med hjälp av forskare listat 44 orsaker till varför det är bra (och jo, det finns nackdelar också).

Detta är en artikel från Vi Föräldrar

Målet om jämställdhet är centralt i svensk familjepolitik. Samhället vill att ansvaret för föräldraskapet ska delas.

När man försöker ta reda på varför, visar det sig att det händer massor med positiva saker när båda föräldrarna är föräldralediga, såväl för barnet som för mamman, pappan, familjen som helhet och samhället.

Bra att veta när man ska planera föräldraledighet

Här presenteras något av vad forskning har visat och/eller vad forskare antar vara effekter av att föräldrar delar på föräldraledighet.

(I texten talas det nästan uteslutande om ”mamman” och ”pappan”. Det är för att så gott som all forskning är baserad på heterosexuella föräldrapar.)

44 saker som händer när man delar på föräldraledigheten

Dela på föräldraledigheten? Foto: Shutterstock

1. Banden mellan barnet och pappan stärks.

2. Möjligheten att tillgodose barnets rätt till båda sina föräldrar ökar.

3. Barnet får möjlighet till en nära relation till båda sina föräldrar. Det kan göra dem tryggare och ha betydelse för hela barndomen.

4. Kvinnor blir mer tillgängliga på arbetsmarknaden. Det tycker föräldrar själva är bra, eftersom det gör det lättare för kvinnor att få jobb eller komma tillbaka till arbetslivet.

5. När pappan är föräldraledig länge söker sig barnet lika mycket till honom som till mamman, enligt båda föräldrarna.

6. Jämställdheten i hemmen ökar. Ansvaret för till exempel matinköp, matlagning samt hämtning och lämning på förskolan fördelas jämnare.

7. Jämställdheten på arbetsmarknaden antas öka. Kvinnor kan jobba mer. Och om pappor är föräldralediga i samma utsträckning som mammor får arbetsgivare ingen anledning att se annorlunda på män och kvinnor i barnafödande ålder.

8. Föräldralediga mäns fruar/sambos tycker det är bra att barnet kan ty sig till fler än mamman.

9. När barn ser att kvinnor och män kan göra samma sak (ta hand om barn och hem) kan samhällets föreställning om att ”vara omvårdande” är en kvinnlig egenskap förändras. Det minskar risken för att vuxna ska styra barns intressen, utbildning och yrkesval utifrån barnens kön.

10. Ju längre tid pappor har varit föräldralediga, desto färre timmar arbetar de när barnen blir större. En trolig förklaring är att de anpassar arbetslivet efter sin nya livssituation.

11. När män är föräldralediga längre minskar risken för att de tappar kontakten med sina barn efter en eventuell separation med mamman.

12. Behov av samhällsstöd vid till exempel separation antas minska när föräldrarna tidigt delar ansvaret för barnen.

13. Föräldralediga män får en bättre balans mellan yrkesliv och familjeliv.

14. Signalerna om att barn är båda föräldrarnas ansvar stärks.

15. Barn som har tillgång till flera nära vuxna blir mindre sårbara.

16. Om det tidigare bara var mamma som dög för barnet behöver det inte längre vara så. Mamman kan vara hemifrån utan att det blir jättejobbigt, enligt föräldrarna själva.

17. Män som har varit föräldralediga har bättre hälsa och en lägre dödlighet (men om det beror på att föräldralediga män lever hälsosammare är inte klarlagt).

18. Kvinnor med föräldralediga män får en bättre balans mellan yrkesliv och familjeliv – och tycker att det är viktigt.

19. Könsfördelningen på toppositioner i arbetslivet kan förbättras om arbetsgivare har jämställda förväntningar på vilka anställda som ska vara föräldralediga.

20. Pappor som har varit föräldralediga känner att de har en påtaglig betydelse för barnet: ”Jag behövs också. Barnet ropar även på mig”, enligt en intervjustudie.

21. Kvinnor, som tidigare ofta har varit hårt belastade av dubbelarbete, blir avlastade. Det kan ha stora, positiva hälsoeffekter.

22. Kvinnors karriärmöjligheter kan öka, åtminstone i vissa branscher.

23. Kvinnor vars partner har tagit ut mellan 20 och 60 procent av föräldraledigheten har bäst inkomstutveckling.

24. Skillnaden mellan kvinnors och mäns löneutveckling är minst hos par som har delat jämställt på föräldrapenningen.

25. Män som har varit föräldralediga känner att de har koll. De vet att de, till exempel, klarar av att ta hand om och fixa mat till två barn.

26. Familjelivet får en bättre balans. När båda föräldrarna är delaktiga i beslut och handlingar skapas en bättre kommunikation.

27. Pappor som har varit föräldralediga länge känner att de har fått en bättre kontakt med sitt barn och vill rekommendera andra pappor att också vara föräldralediga länge.

28. Barn som tidigt har nära relationer till fler än en vuxen får fler erfarenheter och kan därmed lättare lära känna sig själva.

29. När man räknar med föräldralönen (som fyller på föräldrapenningen och som så gott som alla med kollektivavtal har) får de flesta en bättre ekonomi när föräldrarna delar jämställt på föräldraledigheten.

30. Löneskillnaderna mellan kvinnor och män kan minska (och minskade inkomstskillnader för oss närmare ekonomisk jämställdhet).

31. Pappors tidiga engagemang i sina barns liv verkar leda till ett fortsatt pappaengagemang.

32. Pappor som har varit föräldralediga länge känner att det har varit betydelsefullt. De menar att de har skapat en relation till sitt barn tidigt, och inte väntat tills barnet blivit äldre.

33. Barn kan oftare vända sig till sina pappor när de har problem.

34. Barn med två engagerade föräldrar får bättre resultat i kognitiva, sociala, emotionella och psykologiska tester.

35. Män får en bättre upplevelse av hur det är att vara pappa. De uppfyller samhällets krav på att vara mer delaktiga föräldrar, vilket får dem att känna sig mer viktiga och önskade – som moderna pappor.

36. Föräldrarna kan lättare diskutera sådant som har med föräldraskapet att göra, eftersom båda känner till barnets temperament och personlighet.

37. Kvinnor och män kan lära sig lita mer på varandra som föräldrar. Det gör dem jämställda ”på riktigt”, på ett sätt där båda utvecklas.

38. Omsorgsfullt faderskap har, antagligen delvis tack vare de öronmärkta månaderna i föräldraförsäkringen, blivit en allt starkare mansnorm – och att män kopplar sin identitet och manlighet till omsorg om barn istället för exempelvis lönearbete och våldsamhet är troligen bra för deras hälsa och utveckling.

39. Skillnaden mellan kvinnors och mäns pension kan minska.

40. Föräldralediga pappor uppfattas allt mer som något normalt och allt mindre som något hotfullt i arbetslivet – tack vare att fler reserverade föräldradagar gör att pappor tar ut mer föräldraledighet utan att behöva ”förhandla” med arbetsgivaren; ”förhandlingen” har istället skötts av staten.

41. Kvinnor kan få mer förståelse från män för vad ansvar för hem och barn innebär.

42. Båda föräldrarna får en bättre möjlighet att skapa nära känslomässiga band med sitt/sina barn, en bättre förståelse för föräldraskapets svårigheter och glädjeämnen samt kan lättare träffa andra föräldrar, känna igen sig i deras erfarenheter och inspireras.

43. Sannolikheten för att föräldrarna ska skaffa ett andra barn ökar (men när det gäller ett eventuellt tredje barn är forskningsresultaten lite oklara).

44. Risken för att föräldrarna senare ska skiljas eller separera minskar (men här är forskningsresultaten inte helt säkerställda).

LÄS MER: Finns det inga nackdelar med att dela föräldraledigheten?

Källor

Anna-Lena Almqvist, docent och universitetslektor i socialt arbete, Mälardalens högskola,

Tobias Axelsson, doktor i genusvetenskap och lektor i pedagogik, Örebro universitet,

Malin Bergström, psykolog och docent, Karolinska institutet, Stockholm,

Ann-Zofie Duvander, professor vid sociologiska institutionen, Stockholms universitet,

Åsa Forsell, utredare med ansvar för jämställdhetsfrågor, TCO,

Thomas Johansson, professor vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet,

Michael Wells, forskare vid institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska institutet, Solna.

samt flera rapporter och vetenskapliga artiklar, bland andra:

– Socialförsäkringsrapport 2009:1 Hur länge spelar pappors föräldraledighet roll?

Familjepolitik för alla? En ESO-rapport om föräldrapenning och jämställdhet (2015:5)

Changes in gender equality? Swedish fathers’ parental leave, division of childcare and housework, Journal of Family Studies