Foto: Getty Images/iStockphoto / This content is subject

Kub, NIPT-test och fostervattenprov – ska man göra det?

Göra kub-test eller inte – tänk om det är något fel på barnet? Det är enkelt att ta ett blodprov för att se om barnet i magen har en avvikelse. Men vad gör du om det är så?
Anna Skaldeman

Detta är en artikel från Vi Föräldrar

Innehåll – kub-test, NIPT-test och fostervattenprov

Kub-test

NIPT-test

Hantera oron innan testet

Måsta man göra kub- eller NIPT-test?

Abort eller inte? Så ser statistiken ut

Om det finns en avvikelse

Tänk på det här innan testet

Möjligheten att ta reda på saker om det ­väntade barnet blir större i takt med att tekniken för fosterdia­gnostik ­utvecklas. Ultraljud är den vanligaste formen. I Sverige erbjuds alla gravida kvinnor ett rutinultraljud omkring graviditetsvecka 18, för att bland annat fastställa graviditetslängden, ­undersöka fostrets hjärtaktivitet och se om det finns några synliga missbildningar.

Kub-test – blodprov och ultraljud

Kub är ett test som kombinerar blodprov och ultraljud och det går att göra på de flesta håll i landet. Testet görs mellan vecka 11 och 14 för att ta reda på sannolikheten att fostret har en kromosom­­­förändring. Finns det tecken på kromosom­­­­­föränd­ringar hos fostret görs ett fostervattens- ­eller moderkaksprov.

NIPT-test – kan testas redan i vecka 10

Och numera finns även nipt, som är ett test som erbjuds i vissa landsting och regioner och på en del privata kliniker. Nipt är en förkortning av Non-Invasive Prenatal Testing, vilket betyder att testet görs utan att läkaren tar prov från moder­kakan eller livmodern.

Nipt kan visa om fostret har någon kromosomavvikelse, som exempelvis Downs syndrom. Vid nipt tar vårdpersonalen ett blodprov i armen på dig som är gravid.

Testet kan göras från graviditetsvecka 10 och det ger ingen ökad risk för missfall. Nipt är mycket säkert om det visar att fostret inte har en avvikelse

Innan nipt-testet får du som är gravid genomgå en ultraljudsundersökning. Ultraljudet visar hur länge graviditeten pågått och om det är fler än ett foster. Det är också vanligt att du får göra KUB före NIPT. Det ­behöver kompletteras med andra tester om det visar på en avvikelse.

Innan man gör kub eller nipt är det bra att fundera på vad man ska göra men informationen man får. Är man två kan man förhoppningsvis prata med varandra, men det brukar också finnas stöd att få inom sjukvården.

Vad händer om barnet i magen har en avvikelse?

Så länge resultatet från fosterdiagnostiken är att allt står rätt till med barnet i ­magen, är det gott och väl. Men blir svaret tveksamt, eller negativt, ställs man som blivande ­förälder inför nya och svåra frågor.

– Vi vill ju ha ett bra resultat, och det blir det för de flesta, men innan man gör ett kub-test bör man fundera över hur man ser på begreppet risk, säger Gunilla Sydsjö, beteen­de­terapeut vid kvinno­kliniken på Linköpings universitetssjukhus och professor vid Linköpings universitet.–

Kub-testet visar antingen att det finns en förhöjd risk, till exempel 1/100, eller en låg risk, till exempel 1/1 000, att fostret till exempel har Downs syndrom.

– Vad är en risk? Det är svårt att värdera en risksiffra. Man kan också uppfatta siffran olika; det beror på vilka personligheter vi har. En person kan uppfatta en siffra som hög när en annan uppfattar samma siffra som låg.

Så kan du hantera oron

Gunilla Sydsjö rekommenderar att man, in­nan man bestämmer sig för att göra ett test eller genomgå en undersökning, funderar över varför man vill göra det, vad man är mest rädd för, vad man vet om de sjukdomar man är ­orolig för och vad man ska göra med resultatet.

– Om man hittar en avvikelse och måste göra ytterligare test blir det ofta en orolig ­väntan innan man får besked. Det är bra att vara förberedd och att även ha pratat med sin partner, om man har en sådan.

Hon uppmuntrar till att ta hjälp av en tredje part för att prata igenom de stora ­frågorna, ­särskilt om man vet med sig att det ibland brister i kommunikationen med ­partnern.

– Sjukvården kan inte befria från oro, men kan informera, erbjuda extrabesök och stöd i att diskutera.

Om fostret har en avvikelse ställs man inför den för många svåra frågan om man ska avbryta eller ­fortsätta graviditeten.

– Man får fundera över vad de olika ­alternativen skulle innebära för en själv, ens framtid, för syskon och hela familjen. Man kan också fundera på hur man ser på funktionsnedsättningar. Vi har olika mått på vad som är en funktionsnedsättning. En del tycker inte att till exempel Downs syndrom är så allvarligt. Det beror på vilka erfarenheter man har.

Göra kub-test, NIPT-test eller inte?

Man kan komma fram till att man helt enkelt vill avstå alla undersökningar och tester.

– Det beror på vilken livssituation man ­befinner sig i. Man kanske har väntat länge på graviditeten och inte vill testa för något alls, utan bara är glad att vara gravid.

Men fosterdiagnostik kan fylla en viktig funktion även om man inte är intresserad av att avbryta ­graviditeten. Nina Asplin är ultraljudsbarnmorska på Mama Mia Söder och har doktorerat i hur kvinnor upplever ett besked om att barnet de väntar har en avvikelse av något slag. I studien ingick både kvinnor som har valt att avbryta och kvinnor som har valt att fullfölja graviditeten.

– Om man hittar en avvikelse på ultraljudet, som ett bråck eller ett hjärtfel, och bestämmer sig för att fortsätta sin graviditet får fostret ofta bättre förutsättningar ­eftersom man då vet när man behöver gå in och göra vad under graviditeten. Därför är det också viktigt att datera graviditeten noggrant, så att man inte går in och gör något i fel vecka, säger hon.

Hon påpekar också att en del vill göra ett kub-test för att vara förberedda, även om de vet att de inte kommer att vilja avbryta graviditeten.

Behålla barnet eller göra abort?

De kvinnor som har deltagit i Nina Asplins studie, och som har valt att avbryta graviditeten, har gjort det av olika ­anledningar.

– De kan ha pratat med nära anhöriga, det kan handla om ekonomiska resurser eller relationssvårigheter, men de flesta baserar sitt beslut på avvikelsens art.

Samtliga som har deltagit i Nina Asplins studie tycker i efterhand att de har fattat rätt beslut.

– Men de flesta tycker att de har haft för lite tid på sig att ta ett beslut. De skulle ha velat ha fler besök hos specialistultraljuds­läkaren före beslutet och fått mer ­information. Man vill ha informationen så snabbt som möjligt, men också så ­professionellt som möjligt, vilket ibland kan vara svårt att få ihop. Ibland kan flera specialister behöva titta. Det är viktigt att det finns en läkare på plats samma dag, annars går man hem och söker på nätet. De flesta i min studie har googlat på avvikelsen, och säger att de ångrar det.

Tidsaspekten är viktig av flera ­anledningar.

– Det är viktigt att det går snabbt, så att man kan ta ett beslut så snart som möjligt. Får man inte professionell information är det svårt att ha en bra grund att ta ett ­beslut på. Man måste också ta hänsyn till abortlagen, säger Nina Asplin.

Om barnet har en avvikelse

Med ett besked om en avvikelse uppstår ofta nya frågor som man inte har kunnat förutse och fundera över före testet.

– Frågor som om barnet kommer att få ett bra liv och vad det är. Vid vissa svåra hjärtfel kanske barnet inte kommer att kunna leva ett lika långt liv som ett friskt barn.

Karolinska universitetssjukhuset har utvecklat en särskild mottagning för friska kvinnor som väntar sjuka barn.

– Där finns läkare och barnmorskor på plats samtidigt. Det är ett bra sätt att ­undvika att kvinnan slussas runt och ­riskerar att få olika information. Hon får också den tid hon behöver.

Nina Asplin efterfrågar bättre rutiner inom sjuk­vården och ett mer utvecklat ­samarbete mellan olika vårdenheter för att minimera väntetiden ­mellan olika besked. Hon önskar också att det skulle finnas ett krav på att alla som arbetar med ultraljud skulle få särskild utbildning i frågor som rör etik, moral och hur man bäst förmedlar ­information till föräldrarna.

Att tänka på före kub- eller NIPT-test

1. Fundera själv och diskutera tillsammans med eventuell partner och/eller familj och kompisar – redan innan du gör ett test. Vid en eventuell avvikelse är det ofta ont om tid att ta ett beslut, så det är viktigt att ha funderat på olika scenarier redan före testet och på var du/ni står i olika frågor.

2. Sök gärna samtalsstöd hos en tredje part.

3. Läs på i de frågor du funderar kring. Be gärna om information hos barnmorske-mottagningen.

4. Var förberedd på att behöva leva en tid i ovisshet i väntan på fler tester.

Källa: Gunilla Sydsjö.

Fotnot: Titeln på Nina Asplins doktorandstudier är Women´s Experiences and Reactions when a malformation is detected by ultrasound examination (Karolinska institutet). I studien ingår både kvinnor som har valt att avbryta och kvinnor som har valt att fullfölja graviditeten.

Artikeln publicerades i mars 2017.