Sänk hastigheten för bilar - inte bara för sparkcyklar

Efter klagomål om att 20 kilometer i timmen var för snabbt för elsparkcyklar stryps numera hastigheten redan vid sex kilometer i timmen på vissa gågator med hjälp av GPS-teknik.
Foto: TT NYHETSBYRÅN / FREDRIK SANDBERG
Att sänka bashastigheten i svenska tätorter beräknas kunna rädda fem liv per år och minska antalet allvarligt och mycket allvarligt skadade personer med 83 respektive 12 stycken, enligt myndigheten Trafikanalys.

Medan regeringen låter en viktig utredning samla damm dör många fotgängare och cyklister alldeles i onödan i svenska tätorter.

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.

Ibland går det fort att införa nya regler. När elsparkcyklarna började dyka upp i Stockholm 2018 kom snabbt klagomål på att fordonen framfördes alldeles för snabbt på gågator.

Efter bara sju månader införde Stockholms stad därför ett krav på uthyrarna att hastigheten automatiskt skulle strypas från tjugo till sex kilometer i timmen på utvalda platser som Götgatspuckeln och Biblioteksgatan.

I andra fall går det betydligt trögare för det offentliga att agera. Hösten 2017 föreslog myndigheten Trafikanalys i en utredning att dagens bashastighet för biltrafik i tätorter borde sänkas från 50 till 40 kilometer i timmen. Om skyltning saknas skulle det alltså vara 40 som gäller.

Argumenten var övertygande: Sänkningen beräknades kunna rädda omkring fem liv per år. Och då räknade Trafikanalys ändå bara med att förändringen skulle leda till en sänkt medelhastighet om två kilometer i timmen. Om bilisterna kunde förmås att verkligen följa begräsningen - exempelvis genom smalare gator - skulle ytterligare tolv liv kunna räddas. 

Sänkt hastighet skulle också leda till minskad klimatpåverkan, bättre luftkvalitet och mindre buller. Dessutom skulle det bli mer attraktivt att välja att gå eller cykla i trafiken.

Ingen sänkt bashastighet i tätorter

Men trots att det var den rödgröna regeringen som beställde utredningen har den sedan dess samlat damm hos infrastrukturminister Thomas Eneroth, S. 

Under tiden har flera kommuner visserligen börjat agera på egen hand. Men det är bakvänt att kommuner aktivt måste skylta om till stora kostnader för att få säkrare trafikmiljöer i linje med forskningen.

På söndagens DN Debatt krävde 22 hälso- och trafikexperter att regeringen ska gå ännu längre.

”Vi anser att det är både etiskt försvarbart, vetenskapligt grundat och politiskt motiverat att sänka svensk bashastighet till åtminstone 30 kilometer i timmen. Men om Nollvisionen ska tas på allvar vore nog 20 kilometer i timmen, det vill säga något över normal cykelhastighet i tätort, det mest rimliga,” skrev de.

Ingen större restidsförlust

Trafikanalys har också utrett en sänkning till 30 kilometer i timmen, men avfärdade det förslaget med att det skulle innebära för stora restidsförluster. Men trafikexperterna menar att det är en felaktig slutsats eftersom kommunerna kan höja hastigheten på huvudgatorna. Däremot skulle den lägre hastigheten råda på lokalgator, som utgör merparten av stadens gatunät.

Det går möjligen att förstå om infrastrukturminister Tomas Eneroth av politiska skäl tvekar inför att sänka bashastigheten till 30 kilometer i timmen. Det skulle utgöra en stor förändring mot i dag. Det är däremot närmast obegripligt att han på snart tre år inte har sett till att åtminstone införa en 40-gräns när det skulle kunna rädda så många liv.

Det är knappast elsparkcyklar som är det stora trafiksäkerhetsproblemet i Sverige.


PATRIK KRONQVIST: Det är dags att tvinga bilister att köra lagligt