Opinionsbloggen

Replik: ”Anmärkningsvärt påhopp på barnmorskor”

REPLIK: Svenska Barnmorskeförbundet svarar på ledaren: Lyssna på forskningen, inte på barnmorskorna


Efter att ha läst Expressens ledare ”Lyssna på forskningen – inte på barnmorskorna” så känner jag mig som ordförande för Svenska Barnmorskeförbundet tvungen att förklara några mycket allvarliga missförstånd i ledarens text.

Ledaren skriver att barnmorskor på Sahlgrenska sjukhuset spjärnar emot att införa nya rutiner som kommer att rädda barn. Att barnmorskor pinkar in revir snarare än att värna patientsäkerheten. Samtidigt låter ledarskribenten påskina att Svenska Barnmorskeförbundets bildande av ett eget fackförbund skulle handla om en protektionistisk rörelse vars främsta mål är att värna barnmorskors rätt att arbeta och inte att arbeta professionellt, evidensbaserat och patientsäkert.

Påhoppet från denna ledarskribent på Sveriges barnmorskor är anmärkningsvärt och jag funderar på varför ledaren skriver detta och varifrån hen har fått sin information. Vad ligger till grund för att Expressens ledarsida intar denna kritiska och ensidiga bild av Sveriges barnmorskor som profession och yrkeskår? Om åsikten grundar sig på media och de två källor som anges kan jag bara landa i att ledarskribenten är djupt okunnig om hälso- och sjukvårdens organisation, evidens, barnmorskors kunskapsområde och roll inom svensk sjukvård och förlossningsvård. De källor som ledarskribenten hänvisar till är boken BB-krisen av Lisa Bjurwald och en undersökning som tidningen Vårdfokus genomfört. Inga av dessa källor kan kallas vetenskapliga, inte heller speglar de barnmorskors kompetens, arbete eller kunskap.

Det barnmorskor på Sahlgrenska larmar om är, att om en ny organisation ska införas bör detta ske med rätt kompetens på plats i rätt antal – innan den genomförs. Att det är barnmorskor som har den kompetensen är otvivelaktigt. Att anställa en annan yrkesgrupp är en lösning som inte är önskvärd av någon. Pragmatisk ja, optimal – nej! Att inte säga ifrån och påtala risker med detta vore att inte ta sitt ansvar som barnmorskor. En kan lika gärna hävda att det är med patientsäkerheten i fokus som barnmorskor larmar.

Ledarskribenten verkar inte ha förstått att barnmorskeyrket är en egen profession, och inte heller att en förlossning inte är uppdelad i olika avgränsade faser utan ses som helhet. Att en barnmorska är med och vårdar under hela förloppet finns det övertygande evidens för att det ger bättre resultat för både mor och barn. Men uppenbarligen har ledarskribenten inte bemödat sig att läsa på och sätta sig in i den forskning som finns om barnafödande och patientsäkerhet. Jag frågar mig igen vad ledarskribentens drivkraft bakom denna text är? Att värna god och säker vård för alla födande kvinnor är det inte.

Att Svenska Barnmorskeförbundet gick samman med SRAT, ett fackförbund inom Saco, har ingenting med protektionism att göra. Det handlar om att barnmorskor bäst företräds av barnmorskor när arbetsmiljö och lön ska förhandlas. Att sjuksköterskor inte har rätt kompetens att vårda gravida och födande kvinnor är Svenska Barnmorskeförbundet och Vårdförbundet överens om. Det är även Sveriges läkare och barnmorskor överens om. Att i artikel insinuera att barnmorskor inte samarbetar med läkare är direkt felaktigt. Ingen klarar sig utan den andra. Alla arbetar för en god och säker vård. Patientsäkerhet.

Att bedöma barnmorskor kompetens om underlivets anatomi och trygghet att sy från tidningen Vårdfokus enkät leder tanken hos läsaren fel. När jag läser detta frågar jag mig igen vad ledarens agenda är? Så här är det i verkligheten. Barnmorskor syr bristningar av grad 1 och 2, alltså de skador som anses vara av den lindrigare graden jämfört med grad 3 och 4 som gynekologer syr. Bäckenbottens anatomi är mycket komplicerad och att berätta att vi behöver mer kunskap om anatomin borgar för en seriositet och vilja att bli bättre och arbeta patientsäkert. I Sverige pågår sedan flera år nationella kontinuerliga fortutbildningar för både läkare och barnmorskor om just detta, bäckenbottens anatomi och hur bristningar ska sys på bästa sätt. Det är en stor förbättring som pågår för kvinnor.

Det är mycket olyckligt att Expressen publicerar en ledare som på subjektiva och spekulativa grunder ger en bild av att Sveriges barnmorskekår arbetar patientosäkert.  Sverige bedriver en god och säker vård för gravida och födande och en starkt bidragande orsak till det är barnmorskors arbete och kompetens.  Jag är van att debattera den svenska förlossningsvården och barnmorskors kompetens i många olika sammanhang, men jag brukar normalt veta med vem jag debatterar. På Expressens ledarsida gör jag inte det.

Mia Ahlberg

Ordförande Svenska Barnmorskeförbundet.