Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Replik: Göteborgs kommun vill absolut inte tvätta pengar

Replik på ledartexten ”Bostadsbrist är inget skäl för penningtvätt”.

Jag läser i en ledare av Expressen – som även är publicerad i GT – att frågan ställs om Göteborgs kommun vill tvätta pengar. Svaret är naturligtvis att så inte är fallet. Jag noterar också att ledarredaktionen inte har varit i kontakt med mig före publiceringen.

Göteborgs stad har inlett diskussioner med de fyra storbankerna. Diskussionerna befinner sig i ett tidigt skede och vi har hittills endast träffat en av bankerna vid ett tillfälle.

Syftet med dessa diskussioner är dels att skapa ett forum för diskussion rörande bostadsmarknaden generellt i Göteborg – en bostadsmarknad som i många stycken är olik från övriga storstäders bostadsmarknad och som definitivt avviker (till Göteborgs fördel) från bilden i de övriga storstäderna när det kommer till det senaste årets bostadsinvesteringar. Dessvärre är det min erfarenhet och uppfattning att Göteborgs särställning hittills inte tydligt har framkommit i den mediala rapporteringen allmänt kring bostadsbyggandet och investeringsmöjligheter på landets bostadsmarknader.

Ett av syftena med de nyligen inledda diskussionerna är alltså att vi som stad skall kunna byta bilder med storbankerna och – förhoppningsvis – landa i en samsyn kring att bostadsmarknaden i Göteborg alltjämt ser god ut, och att marknaden här på många sätt skiljer sig åt från den bild som vi allt som oftast får till oss från media; det vill säga den bild som tydligast syns i Stockholmsområdet med betydligt sjunkande både priser på nyproducerade bostäder och bostadsinvesteringar. 

Dels syftar diskussionerna till att resonera kring om det finns något vi som stad och bankerna såsom viktiga samarbetspartners i kommande bostadsprojekt tillsammans kan göra ytterligare. Nu sagda med målet att fortsatt och tillsammans kunna hålla bostadsproduktionen uppe och gärna att vi tillsammans kan möjliggöra en ökning av antalet färdigställda bostäder i Göteborg. Vår stad lider brist på bostäder och detta är ett av många resonemang och sonderingar som i detta nu görs för att möjliggöra fler bostäder för oss allt fler göteborgare.

Självfallet förs våra diskussioner med storbankerna inom de förutsättningar som både lagstiftning och vårt kommunala uppdrag ålägger oss. Som framgår av radioinslaget kring våra diskussioner finns det absolut ingen avsikt att driva diskussionen emot att till exempel sänka, än mindre frångå, de lagstadgade amorteringsreglerna eller bestämmelserna kring kontantinsats vid bostadsköp med externt kapital. Även annan lagstiftning på området skall naturligtvis följas.

Stadens ambition är på ingetdera sätt att inlåta sig i några som helst tveksamma mellanhavanden. Däremot är det vår klara och tydliga ambition att på alla sätt verka för en så god utveckling som möjlig för staden och i detta ligger bland annat att verka för att fler bostäder byggs i vår stad. Jag är övertygad om att vi behöver tänka nytt och att vi tillsammans med våra samarbetspartners inom bland annat banksektorn kan hitta fler goda vägar framåt tillsammans för en fortsatt hög bostadsproduktion i Göteborg. Exakt vilka konkreta vägar dessa är, är i dagsläget fortfarande oklart. Min förhoppning är att vi vet mer angående detta framemot slutet av februari efter att vi då har träffat samtliga fyra storbanker och hunnit analysera diskussionerna något vidare.

Det finns alltså absolut inga avsikter från stadens sida att vare sig verka för att bankerna skall anpassa sitt agerande utifrån de så kallade penningtvättlagarna i Sverige till någon form av EU-nivå eller att driva frågan om hur vi tillsammans skall kunna verka för fortsatt hög byggtakt enbart i de så kallade utsatta områdena. 

Den första frågan har över huvudtaget aldrig diskuterats och detta är verkligen inte kommunens uppgift.

Att jag i radioinslaget nämnde två av de så kallade utsatta  områdena i Göteborg skall närmast ses som exempel på var vi rimligen borde tänka nytt först eftersom det i dessa områden som avstannad/sänkt byggtakt normalt och historiskt brukar synas först.

Återigen, det nytänkande jag hoppas på måste naturligtvis ske väl inom de lagliga gränser som gäller för oss alla. 

Att de nu inledda diskussionerna enbart skulle omfatta eller avse göteborgare av någon viss etnisk gruppering eller rikta sig till enbart medborgare med utländsk härkomst är naturligtvis även detta helt uteslutet.

Jag vill bara kort nämna att vi tidigare under året bland annat har mötts av skepsis från bank- och bostadsexploatörshåll i ett fall där ett förstående bostadsförvärv avsågs ske med kontantinsats från flera personer där samtliga hade kontanta medel på svenskt bankkonto. För att nå upp till den lagstadgade kapitalinsatsgränsen behövde i detta ärende flera personer bidra till kontantinsatsen med medel från sina respektive bankkonton. Bostadsförvärvet avsågs ske i samtliga bankkontoinnehavares namn (varifrån den samlade kontantinsatsen alltså kunde redovisas), även om bostaden naturligen primärt var avsedd för en av bankkontohavarna. Detta ifrågasattes och möttes med skepsis (trots att hela kapitalinsatsen kunde redovisas från kontant behållning på svenska bankkonton, må vara att flera personers bankkonton s a s behövde bidra till kontantinsatsen). Denna och liknande frågeställningar står – ur ett principiellt perspektiv – på agendan att diskutera med bankerna nu i januari månad.

Inslaget i P4 Göteborg under nyårsafton är ett mycket kort och komprimerat inslag av ett lägre samtal och en betydligt mer omfattande intervju som gjordes med SR:s reporter i mellandagarna. Citatet i radioinslaget rörande bankkonton springer från det nyss beskriva konkreta ärendet men har i inslaget lyfts ur sitt sammanhang och tarvar både förtydligande och förklaring. Jag har varit i kontakt med journalisten och påpekat att inslaget inte ger den fulla bilden, den bredd eller den helheten som intervjun i sin helhet speglar. Högst sannolikt kommer inslaget att följas upp, om inte förr så efter det att vi haft möten med storbankerna.

 

Martin Öbo
fastighetsdirektör
Göteborgs stad