Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Adaktusson: ”En avvikande klimatpolitik är negativ för konkurrenskraften”

Lars Adaktusson svarar nu på ledarredaktionens kritik.
Lars Adaktusson svarar nu på ledarredaktionens kritik.

Replik på ledaren ”Vill Lars Adaktusson locka klimatskeptiker till KD”? 22/10

I en ledare antyder Expressen att jag är klimatskeptiker, motståndare till biodrivmedel och förespråkare av bulgariska bränsleskatter. Det är allvarliga anklagelser som inte får stå oemotsagda.

Klimatfrågan är en av de viktigaste frågor vi politiker har att ta ansvar för. Liksom mitt parti står jag bakom IPCC:s vetenskapliga underlag och EU:s arbete för att klara klimatmålen och uppfylla åtagandena i Parisavtalet. Utan tvekan är klimatfrågan ett globalt problem som kräver omfattande internationell samordning.

Detta hindrar inte att jag har synpunkter på den svenska regeringens avvikelser från den samordnade EU-politiken, till exempel på transportområdet. EU-kommissionens inriktning som formulerats i vitboken ”Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde” är att utsläppen från trafiken ska minska med 20 procent till år 2030. Sverige har bestämt att som enda land i världen minska utsläppen från transporter med 70 procent till 2030.

Självfallet accepterar jag detta, men vill ändå lyfta fram vissa negativa konsekvenser. Sveriges målsättning får följden att transporter av såväl personer som gods blir väsentligt dyrare i Sverige än i andra EU-länder. Inte minst eftersom Sverige är ett av Europas glesast befolkade länder med ovanligt stora transportbehov. Tätbefolkade centraleuropeiska länder har större förutsättningar att ha extra dyra transporter utan negativa effekter för företag och hushåll.

Till detta kan läggas att Sverige ska ha världens högsta drivmedelsskatter och ett nytt fordonsskattesystem som enligt flera remissinstanser är märkligt konstruerat. Regeringen vill införa en ny kilometerskatt för godstransporter och flygskatt även för inrikes flygtrafik.

Vad gäller användningen av biodrivmedel ligger Sverige i dag i topp inom EU. Detta ska välkomnas, samtidigt måste det ses i ett större perspektiv. Förklaringen till Sveriges höga andel biodrivmedel, cirka 20 procent, är att vi importerar biodrivmedel som annars skulle använts i bland annat Tyskland och Storbritannien.

Det viktigaste biodrivmedlet HVO innehåller endast 14 procent svenska råvaror, medan över 60 procent importeras från andra EU-länder. Sett i ett europeiskt perspektiv är det således föga värt för klimatet att Tyskland avstår från att använda HVO och i stället transporterar detta till Sverige.

Målet för klimatpolitiken måste vara att minska de totala utsläppen, inte transportera runt biodrivmedel till den del av Europa som till följd av lokala särkrav för tillfället betalar mest. En avvikande klimatpolitik på transportområdet är negativ för Sveriges konkurrenskraft och för alla dem som lever i en verklighet bortom storstäder och makthavare.

För ett land av Sveriges storlek är det överlägset bästa sättet att på allvar påverka den globala medeltemperaturen att kraftfullt agera för en samordnad EU-politik. I detta avseende lämnar den rödgröna regeringen mycket i övrigt att önska.

Lars Adaktusson (KD)
Europaparlamentariker

 

Vem är det som kör egentligen, Adaktusson?

Svar direkt från ledarredaktionen: Lars Adaktusson säger sig kritisera den rödgröna regeringens transportpolitik. Men han undviker nogsamt att nämna att han därmed också underkänner sitt eget partis politik.

Kristdemokraterna har ju ställt sig bakom såväl målet om att minska utsläppen från transportsektorn med 70 procent fram till 2030, som regeringens prioritering av järnväg framför väg i infrastrukturplanen.

Adaktusson tycks vara upprörd över att han framställs som en förespråkare av bulgariska bränsleskatter. Ändå tar han i sin replik inte chansen att sprida ljus över vad han egentligen menar med sin formulering om att Sverige bör vara ”bland de länder som har lägst skatt på resor och avstånd”.

Adaktussons önskemål om sänkta skatter på resor går hur som helst helt på tvärs med de kristdemokratiska förslagen på grön skatteväxling.

Så frågorna kvarstår. Vilken klimatpolitik företräder egentligen KD:s nya vice partiordförande? Står han bakom Kristdemokraternas politik som den uttrycks i budgetförslaget? Eller förordar han en annan, mindre ambitiös klimatpolitik? Och vem är det egentligen som kör i KD?

Lars Adaktussons förhoppning om ett tydligare parti tycks vara mycket långt borta.

Expressens ledarredaktion

Läs också ursprungsledaren: Vill Adaktusson locka klimatskeptiker till KD?