Opinionsbloggen

”Krisen beror inte på brist på socionomer”

Replik på ledaren: Brist på socionomer kan ge nytt Yara-fall

Som fackförbund för majoriteten av landets socialsekreterare gläds vi åt att Expressen ägnar sin huvudledare 24 juni till att sätta ljuset på det akuta läget i socialtjänsten. Trots många års larmande har kommunerna underlåtit att ta tag i problem som nu vuxit till akut kris.

Precis som det påpekas i ledaren är det så att ”i längden illa när socialtjänsten inte har kraft att ge de svagaste tillräckligt stöd, den omsorg som är kärnan i välfärdssamhället”.

Vi instämmer också helt i att socialsekreterarnas arbetsbörda är för tung och att kommuner, över hela landet, har svårt att rekrytera socionomer. Särskilt svårt inom den sociala barn- och ungdomsvården, den verksamhet som utgör samhällets yttersta skyddsnät för barn och unga som far illa.

Men förslaget till lösning, att Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan skulle förbjudas att anställda socionomer, är det svårt att ta på allvar. Att staten skulle gå in och centralstyra socionomernas arbetsmarknad löser på intet sätt problemen och är något förvånande från en liberal ledarsida.

Krisen inom socialtjänsten beror inte på det finns för få socionomer eller att de skulle vara dåligt rustade på grund av brister i sin utbildning. Tvärtom, det finns många välutbildade socionomer som här och nu skulle kunna göra en viktig samhällsinsats – om kommunerna bara erbjöd rimliga arbetsvillkor. Så är det inte idag. Hög arbetsbelastning med många tunga ärenden, svagt intresse från arbetsgivarna att skapa möjligheter att utvecklas och avancera inom yrket har lett till att socionomer flyr yrket. Den höga personalomsättningen bland både socialsekreterare och chefer blir en negativ spiral eftersom belastningen ökar än mer på de som väljer att vara kvar i yrket.

Akademikerförbundet SSR tog för drygt ett år sedan initiativ till en Nationell handlingsplan där regering, arbetsgivare och fack skulle gå samman och gemensamt verka för att förbättra villkoren. Initiativet har bland annat lett till att vi idag har en konstruktiv dialog med Sveriges Kommuner och Landsting och vi kan också se fler och fler exempel på att lokalfackligt arbete ger resultat.

Att arbeta som socialsekreterare och chef inom socialtjänsten är ansvarsfullt, kvalificerat och viktigt. Både för dem som behöver stöd och hjälp men också för samhället i stort. Om socialtjänsten ska leverera med kvalitet måste kommunerna skapa attraktiva arbetsplatser. Då krävs det att kommunpolitikerna prioriterar socialtjänsten på ett helt annat sätt än idag. Det handlar om resurser till insatser, rimliga arbetsvillkor, lön i paritet med komplexitet och ansvar samt bättre möjligheter till yrkesutveckling.

Den negativa spiralen, där erfarna socialsekreterare känner sig tvingade att lämna socialtjänsten och nyexaminerade tvekar att kliva in måste brytas här och nu.

Heike Erkers, ordförande Akademikerförbundet SSR