Opinionsbloggen

Rött ljus till Viralgranskaren om Fi

Temperaturen kring Feministiskt Initiativ har ökat markant den senaste veckan. Och partiet klättrar nu i opinionsmätningarna. Men framgångarna har också lett till ett ökat fokus på Fi:s faktiska politik. En bild med 25 punkter Fi-politik har exempelvis spritts av den borgerliga sajten Politikfakta den senaste veckan.

Häromdagen basunerade dock Metros avdelning ”Viralgranskaren” i en artikel med braskande rubrik ut att genomgången skulle vara ”fejkad” och ”falsk”. Inlägget fick stor spridning på nätet och fick exempelvis Emanuel Karlsten, programledare i P3, att på Twitter slå fast att vi går mot ett av de smutsigaste valen någonsin.

Men stämmer verkligen det? Finns det fog för de stora orden?

Nej, är min bedömning. För det första tycks Metro – Viralgranskarens stolta paroller till trots – inte ha gjort någon egen granskning av vad som är falskt eller inte. I stället lutar man sig helt mot vad Feministiskt Initiativ själva påstår. Det är på grundval av Fi:s egna kommentarer man har stämplat ”falskt” över hela Politikfaktas bild.

Viralgranskaren skickar alltså okommenterat vidare något som man läst på nätet. Det är milt sagt lite ironiskt.

Det är också lustigt att Fi:s egen kritik av inlägget i ord- och bildval framstår som mer nyanserad än Metros. Partiet ger helt rätt till 17 av 25 punkter i Politikfaktas inlägg.

De åtta punkter som Fi har invändningar emot handlar främst om vilken tolkning man gör av Feministiskt Initiativs ibland motsägelsefulla partiprogram.

Här är min tolkning:

1. Avskaffa rättigheten att själv välja skola, vård och omsorg.

Ur partiprogrammet:

”Fi ska verka för att individuella lösningar/valmöjligheter kan erbjudas inom systemen.”

”Fi ska verka för att lagen om valfrihetssystem (LOV) avskaffas.”

Min tolkning: ”Avskaffa” är en hårddragning. Feministiskt initiativ vill främst se en annan form av valfrihet. Man säger sig verka för ökad valfrihet och uppskattar non-profit, men vill avskaffa Lagen om valfrihetssystem (LOV) och kritiskt om etableringsrätt för friskolor.


3. Avskaffa försvaret

Ur partiprogrammet:

”Sverige måste återigen bli en stark röst för fred och nedrustning och gå före genom att vi själva nedrustar.”

”Fi ska verka för total global nedrustning.”

Min tolkning: Det är inte orimligt att tolka total nedrustning som att man vill avskaffa försvaret.


5. Införa medborgarlön genom socialförsäkringssystemen

”För att kunna behålla ett tydligt sikte på en återgång till ekonomisk självständighet måste bidragsnormerna slås samman och kopplingen till inkomstbortfall kompletteras med en enhetlig miniminivå som garanterar individen en ekonomisk grundtrygghet.”

Min kommentar: Feministiskt initiativs förslag liknar en medborgarlön, tangerar är partiets eget ordval, och handlar om socialförsäkringarna. Tolkningen är inte orimlig.


6. Återinföra fastighetsskatten

Inga spår finns i partiprogrammet (förutom en märklig passus om taxeringsvärden som inte längre är relevanta). I valrörelsen 2006 kritiserade Fi rentav effekterna av den dåvarande rödgröna skatten.


8. Återinföra statlig lön för arbetslösa konstnärer och kulturarbetare

Inga spår finns av det i partiprogrammet.


12. Införa månggifte

Ur partiprogrammet:

”Äktenskapsbalken och sambolagen bör ersättas med en ny, gemensam samlevnadsbalk, som täcker alla samlevnadsformer. De personer, två eller flera, som har ett gemensamt boende, gemensam ekonomi och olika former av gemensamt ägande ska, om de så önskar, kunna ingå juridisk/ekonomisk samlevnad. De får då samma lagliga stöd som äktenskapsbalken ger idag.”

Min kommentar: Vad är detta om inte månggifte?


17. Öka statsbidragen till offentlig sektor

”Fi ska verka för att resurstilldelningen för välfärden ökas, bl.a. genom riktade statsbidrag.”

Min kommentar: Glasklart.


20. Avskaffa frihandeln

Ur partiprogrammet. ”Frihandel sker idag inte på lika villkor. I vissa fall leder frihandeln till ett ökat behov av bistånd för utvecklingsländerna, bland annat på grund av förändrat klimat och lönedumpning. De multinationella företagens makt ökar. De största företagen har större budget än flertalet stater. Eftersom de tillåts arbeta utan hänsyn till miljö, hållbar utveckling och mänskliga rättigheter anser Feministiskt initiativ det orimligt att verksamheten ska kunna bedrivas helt oreglerad.”

Min kommentar: Avskaffa är en hårddragning. Fi tycks dock kraftigt vilja förändra frihandeln.

Sammanfattningsvis är alltså min bedömning att blott två av 25 punkter felaktiga, några få är hårddragna medan den absoluta merparten stämmer. Inlägget är alltså betydligt snällare än valfri partiledardebatt och knappast en grund för att tala om ”fejkat valmanifest”.

Varför är det här överhuvudtaget intressant? Jo, för att Metros artikel säger något om mediernas behandling av Feministiskt Initiativ.

Trots framgångarna i opinionsmätningarna handlar de flesta artiklar om partiet fortfarande främst om fenomenet Gudrun Schyman och om homeparties. Den faktiska sakpolitiken lyser med sin frånvaro. Och när det istället kommer kritiska reaktioner i sociala medier rycker alltså en etablerad redaktion ut till försvar utan att själv gå till källorna.

Men har inte Feministiskt Initiativ rätt till sin egen tolkning? Nej, den är inte absolut. Partiprogram är alltid ett resultat av jämkande och innehåller ofta motsägelser. Journalisters uppgift bör vara att blottlägga dem, snarare än att skyla över dem. Vilket också görs när det kommer till andra partier, Socialdemokraterna får till exempel med rätta förklara vad de egentligen anser om kärnkraften. Detta gäller dock alltså inte Feministiskt Initiativ.

Det är knappast konstigt att Fi slåss för sin tolkning av den egna politiken. Däremot är det märkligt att påstått källkritiska journalister köper förklaringarna rakt av och bokstavligt talat stämplar det som ”sant”. Jag har svårt att se att något annat riksdagsparti skulle behandlas på samma sätt.

På Twitter försvarade Metros journalister sin artikel med att man främst avslöjade vem som låg bakom utskicket. Att Politikfakta ligger bakom utskicket är dock något som faktiskt framgår av ursprungslänken.

Intresset för Feministiskt Initiativ kommer bara att öka. Därför rekommenderar jag varmt läsning av Fi:s partiprogram – både till medborgare och journalister. När partiet nu har vittring på såväl EU-parlamentet som riksdagen bör det granskas som alla andra.

Patrik Kronqvist