Anna Dahlberg

Jobbinvandringen har blivit en smitväg till Sverige

Med ett arbetstillstånd kan tredjelandsmedborgare flyga reguljärt in i Sverige tillsammans med sin familj.
Foto: ©Travelling Light

En ny underrättelserapport visar hur arbetstillstånd har blivit en handelsvara som används för att ge personer permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Detta är en krönika från Expressens ledarredaktion. Expressens politiska hållning är liberal.

För ett år sedan släpptes rapporten ”Olle” från Nationellt underrättelsecentrum (NUC). Den visade hur arbetstillstånd inom den personliga assistansen utnyttjas systematiskt för att möjliggöra bedrägerier, illegal migration, arbetskraftsexploatering och brukarimport.

Nu har en slags uppföljning till denna rapport skickats in till regeringskansliet. Granskningen heter ”GRUNDEN” och är genomförd av det regionala underrättelsecentret i västra Sverige (RUC Väst).

Syftet har varit att undersöka om fusk med arbetstillstånd även förekommer inom andra branscher och hur det i så fall går till. Sammanlagt har man granskat 230 ärenden inom allt från bygg och IT till assistans, arbetsförmedling, städ och restaurangverksamhet.

I ett första steg gjordes en stickprovskontroll. Därefter har företagskluster valts ut utifrån underrättelsesignaler om att allt inte står rätt till. Här är några av de iakttagelser som görs i rapporten:

• Företagen tar som regel hit personer från ägarens hemland. Syftet är ofta att hjälpa släkt och vänner att bosätta i Sverige och kringgå reglerna om anhöriginvandring.

• I många fall upphör anställningarna kort efter att personerna har beviljats permanent uppehållstillstånd i Sverige. Därefter försörjer de sig via välfärdssystemet, antingen med stöd från Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen.

• De arbetskraftsinvandrare som har fått tillstånd hos oseriösa företag bosätter sig oftast hos arbetsgivaren eller dennes släkt och vänner. 

• Minst hälften av företagen bedriver inte någon verksamhet och flera av anställningarna är en ”ren pappersprodukt”. Av kontoutdrag framgår att personer har betalat tillbaka lönen eller en del av den till arbetsgivaren.

• Fusket verkar vara mest utbrett i branscher med inga eller låga kompetenskrav.

• Det finns nyckelpersoner i de granskade företagsklustren med kunskaper om systemet. I vissa fall utgörs dessa av anställda vid juristfirmor, högskolor, bokföringsbyråer med mera.

Myndigheterna kommer fram till att arbetstillstånd har blivit en ”handelsvara” som säljs i form av arrangerade paketlösningar. Slutsatsen är att ”systematiskt utnyttjande av invandrad arbetskraft har spridit sig och förekommer inom stora delar av arbetsmarknaden.”

I dag är det inte ens förbjudet att ta betalt för ett arbetstillstånd. Det går att komma till Sverige med hela familjen för att arbeta deltid för en lön på 13 000 kronor i månaden.

Inget av detta är egentligen överraskande. GRUNDEN är bara den senaste i raden av rapporter om omfattande fusk med arbetstillstånden. Men den inskärper det akuta behovet av att städa upp inom arbetskraftsinvandringen.

I dag är det inte ens förbjudet att ta betalt för ett arbetstillstånd. Det går att komma till Sverige med hela familjen för att arbeta deltid för en lön på 13 000 kronor i månaden. Det säger sig självt att ett sådant system inbjuder till missbruk.

Rapporten innehåller en rad skarpa förslag på hur fusket skulle kunna beivras. Bland annat vill man att Migrationsverket ska få göra en vandelsprövning av företagen liknande den vid serveringstillstånd, då både polisen och Skatteverket tillfrågas. Myndigheterna ifrågasätter också om det är rimligt att tillåta arbetskraftsinvandring inom branscher och yrken med låga kompetenskrav. 

Både Socialdemokraterna och Moderaterna säger sig numera vilja skärpa kraven för arbetskraftsinvandring. Därmed borde saken vara avgjord. Gör upp – och gör det snabbt.