Debatt: Ska vi betala Danmarks el?

Från och med 1 november          i år har Svenska kraftnät delat in Sverige i 4 elprisområden. Anledningen till detta är påtryckningar från Danmark som inte accepterar att Sverige stoppar elleveranser till Danmark när vi har elbrist i Sverige, vilket enligt danskarna strider mot den fria rörligheten av varor och tjänster inom EU.

 Som vanligt böjer sig Sverige för danska påtryckningar. Så länge Barsebäcksverket fanns kvar levererade det stora mängder el till Danmark. Sedan krävde Danmark att Barsebäck skulle stängas vilket också skedde. När Skånes största elenergikälla väl är stängd kräver Danmark att Sverige ska leverera el till Danmark t.o.m. när vi själva har elbrist. När ska danskarna själva ta ansvar för sin egen elförsörjning?


Elprisområdenas gränser          ligger där det finns flaskhalsar i elnätets överföringsmöjligheter. Konsekvenserna av detta kan leda till skillnader i elpriset mellan elprisområdena         . Område 1 och 2          ligger i Norrland där den billiga          vattenkraften          finns.          Område 3          ligger i Mellansverige där          alla Sveriges kärnkraftverk          finns.          Område 4          ligger i Sydsverige där          Barsebäcksverket är stängt          och det nästan lika stora          Karlshamnsverket          bara används som          reservkraft         .  i det södra elprisområdet blir elpriset högst eftersom vi här har berövats våra största produktionsresurser. Här finns också kablar till Danmark och vid ökad dansk efterfrågan på el förväntas elpriset i Sydsverige stiga ytterligare.


Anledningen till att vi          har flaskhalsar i elnätet är att Barsebäcksverket stängdes genom ett politiskt beslut och att Svenska Kraftnät inte tillräckligt tagit sitt ansvar att anpassa kraftledningsnätet geografiskt efter tillgång och efterfrågan på el.Därför kan vi inte se några som helst sakskäl till att Sydsverige ska drabbas av högre elpriser än övriga Sverige. 

 Vi ser inte heller någon anledning att särbehandla handelsvaran el med en särskild prisreglering som också strider mot en fri marknad som inte har liknade prisregleringar av andra handelsvaror. Ska vi till exempel dela in landet i livsmedelsprisområden så att maten ska vara billigast där den produceras och dyrast där produktionen är lägst?  Vi har oljeraffinaderier på västkusten. Är det rimligt med olje- och bensinprisområden så att bensinen är billigast på västkusten och dyrast i övre Norrland?  Varför inte vägtullar och högre biljettpriser vid flaskhalsar i väg- och tågtrafik? 


Nej, låt oss behålla en fri          marknad där olika handelsvaror inte regleras av byråkratiska spelregler som i slutändan kan leda till ren planhushållning av allt. Vi anser också att även Barsebäcksverket bör ersättas av ny kärnkraft - förslagsvis i Karlshamn där god infrastruktur redan finns. 


Hans Pedersen Dambo

 Folkpartiet liberalerna i Kävlinge