Debatt: Dags att lyfta föräldraansvaret

Den senaste tiden          har media rapporterat om nyrekryteringen till gängen i Malmö. Många hävdar att det är ett misslyckande för polisen.

 Vi menar att misslyckandet är betydligt större än så. Vi som bor i Sveriges tre största städer är väl medvetna om problemet med nyrekrytering till de kriminella gängen.


För att lösa problemet          krävs rejäla insatser. Det är viktigt att polisens resurser avdelas för att prioritera arbetet med att motarbeta nyrekrytering och hindra gängens framfart. Får vi inte bukt med utvecklingen kommer problemet att bara att växa de närmaste åren.


Det är också viktigt          med synlig polisiär närvaro på gator och torg. Här har regeringen kommit långt. Målet på 20 000 poliser är nått. Men polisen kan inte finnas ständigt närvarande i alla situationer där brott begås eller där nyrekrytering till gäng sker.

 Allt kan inte heller förklaras med socioekonomi. Det är naturligtvis en viktig faktor, men att vara fattig och utan arbete gör inte att du automatiskt går med i ett gäng eller går till attack mot polisen.


Det finns något          som är mer grundläggande än allt annat, nämligen föräldrars ansvar. Det är genom vuxna men framför allt genom föräldrarna som barn och unga får värderingar om hur vi ska bete oss mot varandra. Utan denna djupa trygghet är det mycket större risk att du söker bekräftelse och det blir gängets värderingar som styr.


Hur polisen, lärare och andra          vuxna agerar är viktigt. Men hur föräldrarna agerar är ännu viktigare. Alla har inte närvarande föräldrar som älskar dem och själva lever hederliga liv. 

 Men det gör inte att föräldrars ansvar blir mindre för att alla inte klarar av att ta det. Föräldrarollen hamnar alltför ofta i skymundan i ropen om större offentliga insatser. Föräldrar måste få större stöd och möjlighet att ta sitt självklara ansvar.


Exempelvis kan det handla          om föräldrautbildning eller att föräldrarna åläggs att vara närvarande vid både polisförhör och rättegångar. Men framför allt måste föräldrar bekräftas i att de är de allra viktigaste personerna i sina barns liv. Vi måste förvänta oss att de tar ansvar.


Vi kan se positiva tecken          på vanliga människors engagemang. Vardagshjältar i form av föräldrar som fredag efter fredag nattvandrar. Frivilliga ungdomsledare. Föräldrar som öppnar sitt hem och ger kärlek och mat till grannens barn vars egna föräldrar inte finns där.


Dessa insatsers effekt          är svåra att mäta men vi är övertygade om att de är ovärderliga. Goda exempel finns bland annat från stadsdelen Östermalm i Stockholm där man satsar pengar på samordning av frivilligas insatser för nattvandring. Satsningar görs också på att stärka föräldrar i deras roll genom föräldrautbildning.


Ska vi komma tillrätta          med gängproblematiken går det inte att välja en väg. Att enbart satsa på polisen eller enbart föräldrautbildning. Vi behöver flera ben och ett strategiskt arbete. Det är dock vår övertygelse att föräldrars roll och ansvar inte kan betonas nog.


Carolin Szyber (KD)

 riksdagsledamot och rättspolitisk talesperson


David Lega (KD)

 Kommunalråd i Göteborg


Ardavan Koshnood

 Ledamot polisnämnden i Malmö