Dags för tre filer!

Att ta långsiktigt ansvar för framtidens trafiksystem i och kring växande storstäder är en enorm utmaning. Tillväxt ställer allt större krav på trafiksystemens kapacitet och effektivitet.

I Skåne har trafiken på E6 ökat rejält under 2000-talet. Enligt Trafikverket börjar trafiken nu närma sig taket för vad E6:an klarar av (Sydsvenskan 7/12). Det naturliga vore att bygga ut motorvägen E6 till trefilig i varje riktning genom hela Skåne men enligt Trafikverket håller politikerna tillbaka. Region Skåne tror att kollektivtrafiken kan ersätta biltrafiken och i Malmö vill man minska inpendlingen.

Att inte möta ökade behov av rörlighet leder till att man begränsar tillväxten. Begränsningar för rörligheten kan i och för sig lösa de politiska utmaningarna genom att företag och invånare väljer att flytta till andra städer. Hög belastning på vägsystemet innebär också att ansvariga politiker dagtingar med trafiksäkerheten. På E6 har även lastbilstrafiken ökat rejält. Tre körfält ger ökad säkerhet, särskilt om det finns en mittsträng, det minskar också risken för störningar vid tillbud och gör det lättare att klara kapaciteten vid underhållsarbeten. KAK har via Skop frågat svenska bilister om framkomlighet i samband med vägarbeten.

Hela 70 procent av bilisterna anser att myndigheter i mycket eller ganska stor utsträckning tar hänsyn till bilisternas behov av framkomlighet under byggtiden. Men ändå tycker en av tre att myndigheter inte alls, eller bara i liten grad, tar hänsyn till bilisternas behov av framkomlighet. Det finns således mer att göra på detta område.

Många politiker verkar också tro att bilismen nått sin topp och nu kommer att minska. De talar om "peak car" men detta är helt fel. I Sverige har antalet bilar ökat med cirka 40 000 varje år sedan 1950-talet. Den genomsnittliga körsträckan per bil och år har minskat något vilket är naturligt när familjer skaffar sig mer än en bil. Även de som inte själva har bil är beroende av bilar och annan vägtrafik.

En modern syn på mobilitet är att bejaka alla trafikslag men bekämpa störningarna. Redan i dag rullar bilar som är helt tysta och utsläppsfria. Inom något årtionde kommer nästan alla bilar vara helt utsläppsfria. Vi vet inte hur morgondagens bil ser ut, men att tänka bort bilen i framtidens trafikplanering kan stå sig dyrt. Därför måste vi hitta smarta lösningar som möjliggör för ökad trafik av alla slag, inte minst vägtrafik. Försök att begränsa trafiken med vägar med för låg kapacitet är både fel och farligt.

E6 måste få tre körfält i båda riktningarna genom Skåne.Jacob Laurin, ordförande i KAK södra avdelningen
Anders Ydstedt, ordförande i KAK expertråd