Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Sydsveriges infrastruktur bör prioriteras

Anders Gärdsmark, regionchef för Byggindustrier Syd.
Foto: PRESSBILD
Anders Fredriksson, chef Byggindustrier Kristianstad.
Foto: PRESSBILD
Eva Hammarbäck, chef Byggindustrier Helsingborg.
Foto: ULRIKA KESTERE
Kjell Karlsson, chef Byggindustrier Växjö.
Foto: PRESSBILD

Ökat byggande hänger samman med bättre infrastruktur. Sydsverige bör prioriteras för satsningar gällande båda, skriver flera representanter för Sveriges Byggindustrier.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

I slutet av augusti presenterade Trafikverket sitt förslag till nationell plan för infrastruktur. Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) har nu 622,5 miljarder kronor att fördela under perioden 2018-2029. Här finns ett utmärkt tillfälle att bygga hela Sverige starkt. Sveriges byggindustrier (BI) Region Syd föreslår därför att infrastrukturen byggs ut enligt de Sydsvenska regionernas prioriteringar. 


Utifrån positionspapperet "Ett enat Sydsverige skapar ett starkt Sverige" har sex regioner gått tillsammans för att samverka över regiongränserna inom kollektivtrafik- och infrastrukturområdet: Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Skåne och Halland. Dessa län har gjort en grundlig analys av Sydsveriges behov av infrastruktur och enats kring tre övergripande prioriteringar:


Interregional tillgänglighet. Det finns ett stort behov av en snabb utbyggnad av två nya stambanor, viktigt är att dessa kopplar an till den befintliga Västkustbanan, Södra stambanan och anslutande sidobanor. Vi ser även att två nya spår mellan Lund – Hässleholm bör komma till. Samtidigt är det angeläget att dubbelspår byggs på Skånebanan mellan Kristianstad – Helsingborg samt på delsträckan av Västkustbanan: Maria-Helsingborg C.


Konkurrensmässiga och hållbara godstransporter. För att näringslivet i Sydsverige ska ges möjlighet att växa, behöver transportkapaciteten för effektiva och klimatsmarta transporter öka. Vi kan inte nog poängtera hur vitalt järnvägsnätets bärighet är för konkurrenskraften för det sydsvenska näringslivet. Kapacitets- och kvalitetsbrister i järnvägsnätet drabbar ofta godstransporterna. Vi föreslår därför att Sydostlänken och Triangelspår Alvesta byggs.


Sammanknutet Sydsverige. För att knyta ihop Sydsverige måste vi utveckla och underhålla befintliga järnvägar och bilvägar. Dessa fundament stöder den flerkärniga ortstrukturen med tillväxtmotorer, kärnor och deras omland. Med 622,5 miljarder kronor som ram uppmanar vi Trafikverket att påbörja en fast förbindelse Helsingborg-Helsingör för person- och vägtrafik. 


Fördelarna med god infrastruktur är många: Det stärker hållbar utveckling lokalt och regionalt, med resultatet av ökad konkurrenskraft och sysselsättning för hela Sydsverige. Väg- och järnväg är två delar av en gyllene triangel. Den tredje delen som bildar helheten är behovet av ett klimatsmart transportsystem som tar tillvara på redan befintlig infrastruktur. Av den anledningen ser vi gärna ökade insatser för cykelutveckling. Här ges möjlighet för ett partnerskap mellan nationella organ, regioner och kommuner. För oss på Sveriges Byggindustrier är det nödvändigt att kollektivtrafik, infrastruktur och bostadsbyggande går hand i hand.  


Vi anser att finansieringen av ovan nämnda infrastruktursatsningar huvudsakligen sker av statliga medel. I vissa fall kan samfinansiering ske av nationell och regional plan, men även kommunal medfinansiering kan bli aktuell.


Om regeringen menar allvar med att hela landet ska hållas samman, och att alla delar av Sveriges infrastruktur ska fungera, anser vi att man bör göra verklighet av våra förslag för att bevisa sin intention. Det finns ett tydligt samband mellan infrastruktur och bostadsbyggande. Nya sträckningar och ökad kapacitet leder inte minst till bättre pendlingsmöjligheter, vilket får som resultat att fler människor kan tänka sig att bosätta sig i vår region. Fler människor betyder ökat behov av bostäder. I dag finns det många småorter i vår del av landet som kan blomma ut om de ges chans att växa. 


Sveriges Byggindustrier strävar efter en långsiktigt hållbar utveckling där infrastruktur ges möjlighet att kopplas samman med bostadsbyggande. Därför ställer vi oss bakom de prioriteringar som de Sydsvenska länen enats om avseende önskade infrastruktursatsningar. Vi är klara med vår tro att ett enat Sydsverige skapar ett starkt Sverige. 


Anders Gärdsmark

Regionchef BI Syd, Chef BI Malmö-Lund


Anders Fredriksson

Chef BI Kristianstad


Eva Hammarbäck

Chef BI Helsingborg


Kjell Karlsson

Chef BI Växjö