Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Sveriges städer ska vara barnvänliga och hållbara

Per Bolund (MP), språkrör och bostadsminister. Foto: KRISTIAN POOHL
Åsa Lindhagen (MP), jämställdhetsminister. Foto: ANNA-KARIN NILSSON
Stefana Hoti (MP), gruppledare i Malmö kommunfullmäktige. Foto: MP MALMÖ

Hur vi bygger våra städer och samhällen påverkar barns och ungas möjligheter, livsvillkor och hälsa, skriver bostadsminister Per Bolund (MP), jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP) och Miljöpartiets gruppledare i Malmö fullmäktige Stefana Hoti.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Alla barn och unga växer inte upp med samma förutsättningar i dagens Sverige. Naturvårdsverket konstaterar att barns hälsa påverkas negativt av att växa upp i områden med höga luftföroreningar och forskning visar att barns friytor försvinner och deras lekmöjligheter minskar när städer förtätas. Miljöpartiet tummar inte på barns välmående och hälsa. 

 

Dålig stadsmiljö, trångboddhet och segregation drabbar dessutom hårdast de barn och unga som redan är mest utsatta. Vi kan inte vara passiva inför det faktum att det i Malmö skiljer upp till sju år i förväntad livslängd mellan olika stadsdelar, att mer än vartannat barn med utländsk bakgrund lever i fattigdom eller att staden har 1 300 hemlösa barn. Hur vi bygger våra städer och samhällen påverkar barns och ungas möjligheter, livsvillkor och hälsa. Vi måste göra mer för att stärka barns rättigheter och skapa förutsättningar för en hållbar stadsutveckling som på allvar inkluderar barnrättsperspektivet. 

 

Enligt Barnkonventionen ska barnets bästa vara vägledande vid politiska beslut och barnets perspektiv ska alltid finnas med i samhällsplaneringen. Det tycker vi är bra. Barn och unga har insikter som vi vuxna ofta saknar. De har unik kunskap om sin närmiljö, sina behov och vanor och sina upplevelser av trygghet. Barns kunskap ska värderas högt och är en tillgång när vi planerar våra städer och samhällen.

 

Trygghet och social hållbarhet hänger ihop med stadsutveckling. Miljöpartiet arbetar för en grön och hållbar samhällsplanering, som fokuserar på sociala värden och barnrättsperspektivet när vi utformar den fysiska miljön. När staden utvecklas ska den fyllas med innehåll som ökar barn och ungas möjligheter till lek och fritid. Vi måste kombinera en klimatomställning med medmänsklighet och minskade klyftor mellan stadsdelar. Det är barnen som får lida när vi vuxna inte har förmåga att ta de här frågorna på allvar när vi planerar våra samhällen. Vi ska stå på barnens sida.

 

Därför vill vi miljöpartister utveckla stadsutvecklingspolitiken i följande riktning:

 

Våra städer ska vara barnvänliga och hållbara. Vi har drivit igenom att utveckla detta i Januariavtalet. Vi vill gå från ord till handling när Barnkonventionen blir svensk lag och Boverket ska nu kartlägga hur kommuner och länsstyrelser arbetar med att efterleva konventionen i samhällsplaneringen. 

 

Socialt hållbara städer har större förmåga att bryta utanförskap och minska segregationen. Förra mandatperioden såg vi till att Sverige fick sin första nationella stadsutvecklingspolitik och en strategi för levande städer. Under denna mandatperiod vill vi stärka den politiken med ett tydligt socialt hållbarhetsperspektiv. Nu införs ett nytt stöd för gröna och trygga samhällen för att stärka den sociala hållbarheten i samhällsplaneringen och bidra till trygghetsskapande åtgärder utomhus.

 

Sociala konsekvensanalyser ska vara en del av planeringsprocessen, eftersom det ger kunskap om hur bostadsområden påverkas av den fysiska miljön. Så kan vi bygga städer som är anpassade för människor.

 

Barn ska inte växa upp i hemlöshet eller med otrygga boendeförhållanden. Därför måste det finnas fler vägar in på bostadsmarknaden och det måste finnas bostäder som även personer med låga inkomster har råd att bo i. Socialtjänstens möjligheter att ge stöd till barnfamiljer i hemlöshet när det behöver måste stärkas.

 

Alla barn och unga i Sverige ska ha goda uppväxtvillkor. Vi ska fortsätta det långsiktiga arbetet med att minska och motverka segregationen i skolan och på bostadsmarknaden, både genom att förbättra situationen i områden med socioekonomiska utmaningar och genom insatser på systemnivå, så som en skattereform för att motverka klyftor och bättre omfördelning i socialförsäkringen. 

 

Det är sådan handfast politik Sverige behöver för att barns och ungas rättigheter ska tillgodoses när vi utvecklar våra städer.

 

Miljöpartiet vill att alla barn ska få chansen att utveckla sin potential. Ett segregerat samhälle är inte vägen framåt. Vi behöver fler möten mellan människor i det offentliga rummet, inte färre. Vi behöver förtäta ensidiga bostadsområden med det som saknas, inte med bostäder som bara ett fåtal har råd med. Barn och unga ska få växa upp i städer som tar hänsyn till deras förutsättningar, behov och potential. Inte för att vi vuxna tycker att det vore trevligt, utan för att de har rätt till det. För barns uppväxt går inte i repris.

 

 

Per Bolund (MP)

Språkrör och bostadsminister

 

Åsa Lindhagen (MP)

Jämställdhetsminister

 

Stefana Hoti (MP)

Gruppledare i Malmö kommunfullmäktige