Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Räddningstjänsten Syd prioriterar kärnverksamhet

Susanne Jönsson (S), ordförande för direktionen Räddningstjänsten Syd. Foto: PRESSBILD

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Skribenterna i en debattartikel i Kvällsposten den 28 augusti, anför att ett skäl till att Räddningstjänsten Syds medlemskommuner inte skulle vilja höja medlemsavgiften till förbundet, skulle vara att förbundet ägnar sig åt saker som inte tillhör räddningstjänstens kärnverksamhet.  

Låt mig först klargöra att någon sådan diskussion överhuvudtaget inte förekommit från medlemskommunernas sida. Det stämmer att räddningstjänstförbundet har en svår ekonomisk situation, men dialogen om medlemsavgiften till räddningstjänsten har uteslutande handlat om ansvarsfulla ekonomiska prioriteringar. Inte om att räddningstjänsten skulle ägna sig åt ”fel” saker.  

 

Skribenterna framför att räddningstjänsten inte ska ägna sig åt integrationsprojekt och hänvisar bland annat till informationsinsatser om brandskydd till nyanlända ungdomar på Mosaikskolan i Malmö, där räddningstjänsten utbildar ungdomar som sedan utbildar kamrater vidare i egenskap av brandambassadörer.

 

Det tycks råda otydlighet om vad som är räddningstjänstens uppdrag och så kallade kärnverksamhet.   

 

Räddningstjänstens uppdrag är att förebygga olyckor och att kunna ingripa mot de olyckor som sker. Ju mer vi lyckas förebygga, desto mer mänskligt lidande och samhälleliga värden sparas. Förebyggande sker bland annat genom tillsyn av olika verksamheter, men räddningstjänsten har också i uppdrag att informera. Detta, likaväl som förmågan att rycka ut mot bränder och olyckor, är reglerat i lag och är således en del av kärnverksamheten!

 

Att ansvaret för att informera människor behöver anpassas till olika målgrupper i samhället – inte minst till grupper som vi vet är olycksdrabbade - anser jag som självklart. Således gör vi till exempel stora ansträngningar mot grupper eller områden där vi vet att förekomsten av brandvarnare tenderar att vara låg, eller där förmågan att själv agera om en brand skulle uppstå, till exempel hos äldre, är begränsad. 

 

Vi är nog alla överens om att en stark och välfungerande räddningstjänst är betydelsefull för hela samhället. Direktionen för Räddningstjänsten Syd ska inom kort besluta om ett nytt handlingsprogram för räddningstjänsten för kommande år. Låt mig försäkra att det kommer att spegla höga ambitioner avseende precis det som är räddningstjänstens uppdrag och inget annat! 

 

Susanne Jönsson (S)

Ordförande för direktionen Räddningstjänsten Syd