Öresundsregionen viktig del av svensk life science

På den svenska sidan har Skåne potential att locka bolag tack vare forskningsanläggningar i världsklass, starka lärosäten och närheten till Köpenhamn och Kastrup, skriver Petter Hartman och Anna Jähnke.
Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG
Petter Hartman, Vd Medicon Valley Alliance.
Foto: PRESSBILD
Anna Jähnke (M), ordförande regionala utvecklingsnämnden Region Skåne.
Foto: PRESSBILD

Den kommande svenska strategin för life science-sektorn måste ta tillvara Öresundsregionens potential för tillväxt och samarbete. Det krävs nationella satsningar för gränsregional forskning, skriver Petter Hartman, Vd Medicon Valley Alliance och regionrådet Anna Jähnke (M).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Den svenska så kallade life science-sektorn växer och förra året tog regeringen fram en färdplan för Sveriges kommande life science-strategi. Målsättningen är att Sverige ska vara en ledande nation för forskning och företagande som utvecklar nya medicinska innovationer och förbättrar människors hälsa. 


Regeringens satsning är välkommen, men för att den ska lyckas krävs bättre samarbete på regional och nationell nivå. Det gemensamma svensk-danska life science-klustret Medicon Valley är den naturliga porten till nordisk life science och med ett utökat nationellt stöd kan Öresundsregionen snabbare hitta lösningar på gemensamma utmaningar. 


Medicon Valley har haft en stark utveckling de senaste 15 åren och etablerats som Nordens ledande life science-kluster med en hög koncentration av företag, universitet, arbetskraft och forskningsinvesteringar. Den danska läkemedelsindustrins framgångar, med företag som Novo Nordisk i spetsen är en viktig delförklaring, men även dynamiken över Öresund har varit starkt bidragande. Sverige och Danmark kompletterar varandra väl med olika näringslivsstrukturer och styrkepositioner. En större närmarknad och tillgång till kapital har lett till nya jobb, tillväxt och skatteintäkter för Sverige. En bättre integrerad arbetsmarknad och fler satsningar på forskning och utveckling över sundet kommer att skapa ytterligare vinster. 


Konkurrens är i grunden bra och Sverige och Danmark ska inte samarbeta om allt, men ur ett globalt perspektiv är vi var för sig för små för att hävda oss. Genom samarbete skapar vi däremot synergieffekter till gagn för både näringsliv och patienter vilket det finns flera goda exempel på: När den danska industrin behövt arbetskraft har välutbildade svenskar bistått, danska bolag har börsnoterats i Sverige och patienter har fått bästa möjliga behandling genom patientmobilitetsavtal över sundet. Det gemensamma värdskapet för forskningsanläggningen European Spallation Source (ESS) i Lund visar också att vi kan locka investeringar i mångmiljardklassen som lyfter den akademiska kvaliteten på båda sidor av gränsen. 


Med Öresundsregionen som förebild öppnas även möjligheter för att se på ett ökat samarbete i Skandinavien som helhet. Våra länder delar välfärdsmodell, har en gemensam historia av privat-offentlig samverkan och ett starkt innovationsklimat. Detta skapar förutsättningar för att hitta lösningar på gemensamma välfärdsutmaningar. Nyckeln till framgång ligger i att bejaka Öresundsregionens roll som en föregångare där nationella och regionala prioriteringar samsas. 


Medicon Valley Alliance har under 20 års tid verkat för att få en sådan utveckling till stånd. Tillsammans med våra 250 medlemmar vill vi fortsätta att driva detta arbete och det är med glädje vi nu ser ett ökat globalt intresse för den nordiska marknaden. På den svenska sidan har Skåne potential att locka bolag tack vare forskningsanläggningar i världsklass, starka lärosäten och närheten till Köpenhamn och Kastrup. Men dessa tillgångar måste förvaltas gemensamt. Det kan inte bara vara Skånes uppdrag och därför behöver regeringarna i Sverige och Danmark säkerställa nationell finansiering för gränsregionala forskningssatsningar och undanröja gränshinder. 


I Sverige uttrycks ibland en oro över att det är Danmark som drar mest nytta av en ökad integrering av Öresundsregionen. Men gränsregionalt samarbete gör kakan större och gynnar båda länder. Medicon Valley är ett tydligt exempel på hur dansk-svensk samverkan skapat sådan tillväxt. Den fjärde november deltar den svenska regeringens life science samordnare vid Medicon Valley Alliances årsmöte för att redogöra för ambitionerna med den svenska life science-strategin – en strategi som behöver en nationell satsning på gränsöverskridande samarbete. 


Medicon Valley Alliance och Region Skåne är redo att vara regeringens partner i en sådan satsning.


Petter Hartman 

Vd Medicon Valley Alliance 


Anna Jähnke  (M)

Ordförande regionala utvecklingsnämnden Region Skåne