MP vill inte att förskolor ska nyttja Malmös grönytor

Sara Wettergren (L), skolkommunalråd i Malmö och ordförande i grundskolenämnden.
Foto: PRESSBILD
Rose-Marie Carlsson (S), ordförande i Malmö förskolenämnd.
Foto: JENS OHLSON

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Det är tråkigt att Miljöpartiet i Malmö på Kvällsposten Debatt vill förpassa ett förslag om samutnyttjande av park för förskola, det vill säga hur stadens grönytor kan komma förskolor till del, till papperskorgen innan det ens är färdigutrett. Vi ser ett stort värde i att titta närmare på hur samutnyttjande skulle kunna bidra positivt till Malmös stadsutveckling och samtidigt tillmötesgå barns behov av bra utemiljöer. 

När en stad växer och förtätas är det många intressen som ska balanseras. Det finns en stor efterfrågan på bostäder, på väl fungerande infrastruktur, på skolor och på förskolor. Många föräldrar efterfrågar dessutom en förskola eller skola som ligger nära hemmet. I centrala Malmö är detta inte en helt enkel ekvation. I stället för att nonchalera den ekvationen föredrar vi att hitta lösningar. 

Tanken om att ha en mer flexibel planering av lekytor, och att kunna anpassa dem efter behov, är inte unik för kommunledningen. Detta poängteras av såväl berörda skolförvaltningar som av mindre, fristående förskole- och skolaktörer som har svårt att svara upp till ytkraven.

Den forskning och de motargument som Miljöpartiet hänvisar till baseras på befintligt samutnyttjande. Vid nybyggnation och planering av nya områden är det däremot enklare att utforma helheten utifrån barns behov. Parkerna kan från början utformas som ett komplement till förskolegårdarna med fokus på att det ska hålla för barns lek, uppfylla nödvändiga säkerhetskrav och inte innebära en ökad arbetsbelastning för personalen. Detta går inte att jämföra med till exempel Stockholm, där förskolegårdarna kan vara så små som nio kvadratmeter per barn, och utflykter till närliggande parker blir mer eller mindre en nödlösning. Det är också viktigt att poängtera att de flesta förskolor i Malmö i dag har tillräckliga lekytor på egen tomt. Utformningen av dessa har väl så stor betydelse som storleken. 

Det finns helt klart utmaningar när olika grupper och verksamheter ska samsas om samma ytor. Men i takt med att samutnyttjandet ökar, kan också den övriga stadens anpassning och förståelsen verksamheter emellan öka. Varför skulle det inte vara möjligt att vistas i utvecklande och säkra miljöer utanför gården? Barnen är trots allt en del av vårt samhälle. 

Det saknas än så länge erfarenheter av samutnyttjande. Även detta framkommer i den utredning som kommunstyrelsen fått ta del av. Därför är det märkligt att Miljöpartiet låser fast sig vid begräsningarna och vill bromsa processen innan den ens kommit halvvägs. 


Sara Wettergren (L)

Ordförande i Malmö grundskolenämnd


Rose-Marie Carlsson (S)

Ordförande i Malmö förskolenämnd