Malmö måste bli tryggare

Stefan Sarmes, ordförande för KDU Malmö.
Foto: PRESSBILD
Filippa Oldenburg, ledamot i KDU Malmö.
Foto: PRESSBILD

Att känna trygghet är en väsentlig faktor för att kunna leva ett normalt och eftersträvansvärt liv. Tyvärr känner långt ifrån alla sig trygga i Malmö, skriver KDU Malmö.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Vår utgångspunkt som kristdemokrater är att människor är tänkande och moraliska varelser som kan fatta rationella beslut. Svensk straffrättslig debatt handlar ofta om brottslingars återanpassning till samhället, men vi unga kristdemokrater ser i första hand till straffets etiska betydelse, där det viktigaste är rättvisan – att straffet står i proportion till brottet och den kränkning som brottet har inneburit för brottsoffret. Först därefter bör straffets eventuella avskräckande effekt eller behandlingsmetoder beaktas vid straffets utformning.


De brott som direkt kränker människovärdet är den värsta typen av brottslighet – att ta någon annans liv, misshandel och våldtäkt är exempelvis alltid värre än att ta någon annans pengar. Att det i dag utdöms längre fängelsestraff för ekonomisk brottslighet än för exempelvis misshandel eller våldtäkt ser vi i KDU som ett stort problem. Rättvisan kräver hårdare straff för vålds- och sexualbrott.


När nästan varannan kvinna i Malmö känner sig otrygg ensam om kvällarna enligt polisens trygghetsmätning, och när det dödliga våldet slagit i taket i staden, är det dags att skärpa straffen.


En av de viktigaste personerna i rättsstaten är de som bevittnar brott. Alltför ofta i dag känner sig vittnen hotade och osäkra när de ska vittna, vilket är ett av de största hoten mot rättsstaten. KDU vill uppmuntra till civilkurage. Ett rimligt led i detta är att samhället måste kunna garantera säkerheten för vittnen så att de kan hjälpa rättsprocessen vidare och göra den så rättvis som möjligt. Alltför många rättegångar ställs in på grund av att vittnen inte dyker upp. Detta är inte bara ett hot emot rättssäkerheten utan kostar även samhället mycket pengar. Därför tycker KDU att i situationer där vittnet eller deras släktingar är utsatt för fara för sitt liv eller hälsa, och den tilltalades försvar inte påverkas, ska det finnas möjlighet till anonyma vittnesmål, något som används i våra grannländer Norge och Danmark.


Vidare menar KDU att resurserna för vittnesskyddet inte räcker till. En person som ska vittna i en rättegång ska aldrig känna fara för sitt eller sin familjs liv och säkerhet. Idag är det höga krav för att ett vittne ska ges plats i de mer omfattande vittnesskyddsprogrammen. Med de bristande resurser som vittnesskyddet har vinner ibland kriminella organisationer över samhället och lyckas genom hot och skrämsel sabotera rättegångar. Detta undergräver rättsstaten på ett mycket allvarligt sätt. KDU anser att ett kraftfullt vittnesskydd hellre ska ges för ofta än för sällan.


I takt med att antalet uppklarade brott i Malmö är rekordlåg, bortprioriteras samtidigt företeelser som vardagsbrott och ordningsstörningar i den vardagliga verksamheten. Dessa vardagsbrott är ofta ingångar till större kriminalitet, och är inte minst det som rubbar familjers grundliga trygghet. Vi förespråkar därför ett förslag om kommunal polis. En kommunal polis vid sidan om den statliga som främst ska ägna sig åt brottsförebyggande uppgifter. För en nolltolerans mot brott som inte bara är retorik utan omsätts i praktik, krävs en hög kontinuerlig polisnärvaro, där ledning och resurser finns på lägsta möjliga effektiva nivå. Förslaget hade frigjort resurser inom den ordinarie polisverksamheten, samtidigt som det hade förbättrat medborgarnas möjlighet att utkräva politiskt ansvar för tryggheten på hemorten.


Malmö är vårt hem. Hemmet är en plats för tillit och trygghet, och KDU är därför beredda att satsa för att Malmö ska bli en tryggare stad att leva i. 


Stefan Sarmes

Ordförande KDU Malmö


Filippa Oldenburg

Ledamot KDU Malmö