Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Infrastruktur är större än spår och vägar

Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande i Region Skåne.
Foto: PER WILKENS
Christina Mattisson (S), regionstyrelsens ordförande i Region Blekinge.
Foto: JÖRGEN RAGNARSON
Anna Fransson (S), regionstyrelsens ordförande i Region Kronoberg.
Foto: PRESSBILD
Mats Eriksson (M), regionstyrelsens ordförande i Region Halland.
Foto: PRESSBILD
Malin Wengholm (M), regionstyrelsens ordförande i Region Jönköpings län-
Foto: PRESSBILD
Malin Wengholm (M), regionstyrelsens ordförande i Region Jönköpings län.
Foto: PRESSBILD

Utbyggnaden av nya stambanor för höghastighetståg måste finansieras utanför den nationella planen, skriver politiska företrädare för styrena i Skåne, Blekinge, Kronoberg, Halland, Jönköping och Kalmar.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEn genomtänkt infrastruktur är en grundförutsättning för samhällets förbättring. Tillgänglighet till arbete, bostad, kultur, service, högskolor, universitet och annan utbildning genom smidiga kommunikationer är viktiga i människors vardag. Vägar och järnvägar lägger grunden för arbetsmarknadernas storlek och därmed både invånarnas möjligheter till sysselsättning och näringslivets behov av kompetensförsörjning. Med nya järnvägsspår uppkommer också möjligheter att bygga de nya bostäder som Sverige så väl behöver. I södra Sverige finns en potential till ökad sysselsättning, arbetsmarknadsförstoring och bostadsbyggande. 


Trafikverket lade i höstas fram sitt förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029. Planen innehåller förslag på åtgärder i den statliga infrastrukturen på vägar, järnvägar samt sjö- och luftfart. Den finansiella ramen för planen omfattar statsanslag på mer än 600 miljarder kronor och utöver det tillkommer 90 miljarder från trängselskatt, banavgifter och medfinansieringar. Förslaget har varit på remiss och regeringen kommer fatta slutgiltigt beslut om planen i vår.


Som valda företrädare för en fjärdedel av Sveriges befolkning välkomnar vi de satsningar som finns med i Trafikverkets förslag till nationell plan. Regionsamverkan Sydsverige, som samlar regioner och landsting i Skåne, Blekinge, Halland, Kronbergs län, Jönköpings län samt Kalmar län är eniga och har en samsyn kring de viktigaste prioriteringarna för utvecklingen av transportsystemet.


Även om flera av de föreslagna satsningarna i den nationella planen möter våra prioriteringar, måste vi understryka att störst nytta uppnås först när alla åtgärder genomförs i sin helhet, eftersom satsningarna är beroende av och samspelar med varandra.


Vi förespråkar därför en utbyggnad av nya stambanor för höghastighetståg i Sverige och ett färdigställande av Västkustbanan. Men stambanorna måste byggas ut så snabbt som möjligt, eftersom nyttorna erhålls fullt ut först när hela systemet är i funktion. Därför anser vi att utbyggnaden av nya stambanor för höghastighetståg ska finansieras utanför den nationella planen genom särskild finansieringsform.


För att optimera samhällsnyttan måste även de nya stambanorna integreras med det regionala järnvägssystemet för att kunna uppnå största möjliga effekt. Sydsveriges järnvägsnät är ett av Sveriges mest trafikerade. Den hårda belastningen medför störningar i systemen som får stora konsekvenser för såväl resenärer som gods. Därför är det av yttersta vikt att funktionaliteten i järnvägssystemet förbättras. 


Sydsveriges strategiska läge gör att en stor del av Sveriges import och export passerar genom våra regioner. Förbindelserna mellan det kontinentala Europa och Skandinavien går genom Sydsverige, som därmed har en nyckelroll i det Transeuropeiska transportnätets svenska delar.


Därför vill vi betona vikten av att transportnätet vidareutvecklas och att flaskhalsar undanröjs, särskilt på Södra stambanan, Västkustbanan och i passagen genom Öresundsregionen och norra Tyskland. Att två nya spår byggs från Lund till Hässleholm som en första etapp på en ny stambana och att Västkustbanan får dubbelspår i hela sin sträckning bidrar till att stärka det transeuropeiska transportnätet i Sverige. Vi anser även att transportnätet behöver knytas mot Sydsveriges östersjöhamnar och kopplas samman med de transeuropeiska transportnäten på andra sidan Östersjön för att möta den växande handeln mot Polen, Baltikum och vidare österut mot Asien.


Infrastruktur är större än spår och vägar, satsningar på ett välfungerande transportsystem i södra Sverige tar vara på den potential som finns här och bidrar till hela landets utveckling.


Henrik Fritzon (S), Ordförande Regionsamverkan Sydsverige, regionstyrelsens ordförande i Region Skåne

Christina Mattisson (S), regionstyrelsens ordförande i Region Blekinge

Anna Fransson (S), regionstyrelsens ordförande i Region Kronoberg

Mats Eriksson (M), regionstyrelsens ordförande i Region Halland

Malin Wengholm (M), regionstyrelsens ordförande i Region Jönköpings län

Ulf Nilsson (S), ordförande Regionförbundet i Kalmar län