Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Fler företag måste starta och växa i Skåne

Anna Jähnke (M), regionråd i Skåne och ordförande i regionala utvecklingsnämnden. Foto: PRESSBILD
Louise Eklund (L), regionråd och 1:e vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden. Foto: PRESSBILD
Anneli Kihlstrand (C), ledamot i regionala utvecklingsnämnden. Foto: PRESSBILD
Gunnar Edvardsson (KD), ersättare i Regionala utvecklingsnämnden. Foto: PRESSBILD

Nu satsar Region Skåne 6 miljoner kronor på att utveckla det lokala företagsklimatet tillsammans med kommunerna, skriver Alliansen i Skåne.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Skåne har unika möjligheter till utveckling. Här är avstånden korta mellan stad och landsbygd, kollektivtrafiken är väl utbyggd, här finns flera lärosäten, internationella forskningsanläggningar och här finns innovativa företag. Närhet till Köpenhamn och Kastrup och hela Öresundsregionen skapar dynamik och utgör en stor arbetsmarknad.

 

Trots detta har Skåne halkat efter. Vi har en svagare ekonomisk utveckling än övriga storstadsregioner i Sverige. Utvecklingen kan till viss del förklaras av att stora företag lämnat regionen eller minskat sin verksamhet och att här finns färre stora kunskaps- och teknikintensiva företag än exempelvis Stockholm.

 

Dessutom är alltför många skåningar arbetslösa. Sysselsättningsutvecklingen i länet är visserligen stark, men den växer i samma takt som befolkningen vilket innebär att förvärvsgraden inte ökar. 

 

Ska tillväxten och sysselsättningen öka i Skåne måste fler företag starta och växa här. 

 

Region Skåne gör redan mycket för att bidra till ett gott företagsklimat. Satsningar på kluster, entreprenörskap, innovation, affärsutveckling, finansiering och investeringar är viktiga exempel. Det är av stor vikt att vi ökar innovationsförmågan. Digitalisering, automatisering och cirkulära affärsmodeller är viktiga förutsättningar för en konkurrenskraftig industri. 

 

Andra exempel på insatser som Region Skåne gör är arbetet med kompetensförsörjningen, bland annat satsningar på att få fler YH-utbildningar till Skåne.

 

Men vi behöver göra mer för att ta till vara på den stora potential som finns. I budgeten för Region Skåne 2020 skriver vi: ”Genom att optimera det regionala stödsystemet utifrån näringslivets möjligheter och behov och samtidigt göra det enkelt för företag att hitta rätt i systemet skapas förutsättningar för företag att starta och växa.

 

Nu satsar Region Skåne 6 miljoner kronor på att utveckla det lokala företagsklimatet tillsammans med kommunerna. 

 

Kommunerna är ofta ensamma i arbetet med att förbättra företagsklimatet. Samverkan över hela Skåne saknas och många enskilda insatser görs där man missar möjlighet till såväl lärande som effektivitet.

 

Genom systematiserad samverkan mellan kommunernas näringslivsansvariga och Region Skåne skapas möjligheter för allt från kompetensutveckling till strategiska samarbeten samt olika former av utvecklingsprojekt som i förlängningen bidrar till att öka företagens konkurrenskraft i Skåne.

 

I satsningen kommer bland annat projektmedel finnas till olika insatser såsom exempelvis samordnad och utvecklad myndighetsutövning, pilotprojekt kring regelförbättringar, samverkan kring varselarbete, projektledarresurser och mentorprogram. 

 

Svenskt Näringsliv har under många år genomfört en enkätundersökning där företagen i Sveriges kommuner får svara på olika parametrar som tillsammans tar ”tempen” på det lokala företagsklimatet. Andra mätningar av lokalt företagsklimat är till exempel Insikt, Sveriges kommuner och landstings verktyg där företag som haft ett myndighetsärende hos kommunen får svara på hur de upplevt kontakten med kommunen utifrån olika frågeställningar.

 

Mätningarna visar att det finns en koppling mellan högt omdöme på det lokala företagsklimatet och såväl högre BRP-tillväxt som högre andel sysselsättning i privata företag. 

 

Region Skåne och kommunerna krokar därför arm för att utveckla det lokala företagsklimatet. Då kan vi stå starkare vid större varsel som drabbar enskilda orter, men också inför de möjligheter som kommer med exempelvis digitalisering, automatisering, globalisering och cirkulära affärsmodeller. Ytterst handlar det om att säkerställa vår gemensamma välfärd.

 

Skånes unika förutsättningar i kombination med omställningen av samhället kan innebära ett ännu bättre Skåne. Ett Skåne där familjer är trygga, framtidstron stark och företagsamheten växer. Ett Skåne där fler skåningar ges möjlighet till en högre levnadsstandard, livskvalitet och lycka genom att bli en del av den skapande och arbetande regionen.

 

Anna Jähnke (M)

Regionråd i Skåne och ordförande i regionala utvecklingsnämnden

 

Louise Eklund (L)

Regionråd och 1:e vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden

 

Anneli Kihlstrand (C)

Ledamot i regionala utvecklingsnämnden

 

Gunnar Edvardsson (KD)

Ersättare i Regionala utvecklingsnämnden