Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Fastighetsbranschen spelar viktig roll för grön framtid

Fastighetsföretagens bidrag i strävan efter en mer cirkulär ekonomi behöver premieras genom delningstjänster och möjlighet till återbruk av material och inredning, skriver Rikard Silverfur och Magnus Hulthe Andersson. Foto: COLOURBOX
Rikard Silverfur, chef utveckling- och hållbarhet Fastighetsägarna Sverige. Foto: PRESSBILD
Magnus Hulthe Andersson, näringspolitiskt ansvarig Fastighetsägarna Syd. Foto: LOKE ROOS

Fastighetsbranschen har gjort en nödvändig och framgångsrik resa när det gäller att minska sin klimatpåverkan och öka hållbarheten. Nya regler skulle göra att fastighetsägarna skulle kunna bidra mer, skriver Rikard Silverfur och Magnus Hulthe Andersson vid Fastighetsägarna.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Fastighetsbranschen har under lång tid varit en bransch med stor klimatpåverkan, främst då uppvärmning av fastigheterna gjordes med olja. Genom den utveckling som skett när det gäller uppvärmning är resultatet tydligt: Från 1990 till 2014 hade utsläppen av växthusgaser från uppvärmning av bostäder och lokaler minskat med 88 procent samtidigt som den uppvärmda ytan ökat rejält. Det har förutom minskad klimatpåverkan gett en lägre energikostnad för den enskilde hyresgästen och nya smarta energilösningar bidrar till ett ökat fastighetsvärde. 

 

Riksdagen har antagit ett mål om att Sverige ska ha 100 procent förnybar elproduktion år 2040. Vi ska också ha 50 procent effektivare energianvändning år 2030. Vi har nationella miljömål och mål för fossilfrihet. Vi har också 17 globala mål för en hållbar utveckling genom Agenda 2030.

 

Självfallet ska Malmö Stad ha ambitiösa miljömål och staden ska vara en föregångare när det gäller hållbarhetsfrågor och hur vi möter klimatutmaningen lokalt. Men ett ambitiöst miljöprogram måste ha realistiska och uppnåeliga mål. För tio år sedan togs ett miljöprogram fram som staden ska arbeta med fram till år 2020. Programmet innehåller 19 mål och hittills har bara två uppnåtts. 

 

I ett kommande miljöprogram konstaterar vi att arbetet behöver intensifieras när det gäller energieffektivisering som minskar uppvärmnings- och effektbehovet i nyproducerade och renoverade fastigheter. Teknik-, regel- och affärsutvecklingen behöver stärkas när det gäller fastigheters bidrag till minskade effekttoppar, energilagring, solel och solvärme. Det behöver bli enklare och mer lönsamt att investera i förnybar energi för eget bruk men även energin som skapas i en byggnad ska kunna överföras till en annan byggnad utan att byråkratiska hinder står i vägen. 

 

Nya affärsmodeller och digitala lösningar är framtagna där fastigheters ytor kan användas mer effektivt och flexibelt för olika funktioner och vid olika tidpunkter. Fastighetsföretagens bidrag i strävan efter en mer cirkulär ekonomi behöver premieras genom delningstjänster och möjlighet till återbruk av material och inredning. 

 

De flesta fastigheter som finns i dag kommer att finnas kvar om hundra år. Fastighetsägande är en långsiktig bransch, av naturliga skäl. Om hundra år har samhället i och omkring fastigheterna förändrats. Vi vet inte hur. Men vi vet några saker. 

 

Vi vet att fastighetsföretagen ansvarar för platserna där människor arbetar, bor, träffas och lever sina liv – nu och i framtiden. 

 

Vi vet att frågorna om miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet av nödvändighet blir viktigare. Ett långsiktigt värdeskapande, både för enskild fastighetsägare och för samhället i stort, hänger ihop med hur vi klarar omställningen.

 

Med ett långsiktigt perspektiv på fastighetsägandet finns ett naturligt engagemang för att bidra till ett mer hållbart samhälle med trygga, säkra och levande stadsdelar med attraktiva bostäder och lokaler. De globala målen bidrar till ett mer hållbart samhälle och till ett bättre företagande, vilket gör att frågor som sociala och trygghetsskapande åtgärder blir en lika naturlig del i hållbarhetsarbetet som sopsortering och energifrågor. 

 

I Malmö och andra städer ser vi spridningen av Business Improvement District (BID) och vi vet att det gör skillnad när fastighetsägare, näringsidkare och medborgare tillsammans med kommun och polis samverkar för att trygga enskilda bostadsområden. Modellens fokus är alltid boende, integration och dialog. De problem som enskilda bostadsområden har måste lösas gemensamt och främst ska det vara en långsiktigt värdeskapande process. Såväl sociala, demokratiska och ekonomiska värden kommer öka samtidigt som nedskräpning, klotter och otrygga miljöer minskar.

 

Goda exempel från de fastighetsföretag som går före är oerhört viktigt för branschen som helhet, inte minst för att förstå vad som behöver göras för att underlätta för att fler ska genomföra åtgärder för att nå målen. 

 

Rikard Silverfur 

Chef utveckling- och hållbarhet Fastighetsägarna Sverige

 

Magnus Hulthe Andersson 

Näringspolitiskt ansvarig Fastighetsägarna Syd