Dags för nästa steg i skyddet av Öresund

Lars Thunberg (KD), kommunalråd i Helsingborg.
Foto: PRESSBILD
Fredrik Eljin (KD), gruppledare i Höganäs.
Foto: PRESSBILD
Jessica Wiederhielm (KD), gruppledare Kävlinge.
Foto: PRESSBILD
Anna-Karin Davidsson (KD), gruppledare Lomma.
Foto: PRESSBILD
Torsten Elofsson, ordförande KD Malmö.
Foto: JENS CHRISTIAN
Kjell Bornhager (KD), gruppledare Vellinge.
Foto: PRESSBILD

Öresund är ett av världens mest trafikerade sund och en stor tillgång. Det är ett helt unikt vattenområde som behöver skyddas. Skärp miljöskyddet av Öresund, gärna i form av ett marint naturreservat, skriver flera ledande skånska kristdemokrater.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Det har den senaste veckan förts intensiva diskussioner om att Köpenhamns stad och danska Gentofte kommun gett tillstånd att släppa ut 290 000 kubikmeter avloppsvatten i Öresund. Politiker på båda sidor av sundet rasar, med rätta mot beslutet. Detta borde dock skett betydligt tidigare. Alldeles för länge har Öresund setts som ett avloppsdike, och till viss del använts som det. Mellan 2014 och 2018 har Köpenhamns kommun släppt ut 35 miljoner kubikmeter orenat avlopp, 120 gånger mer än den mängd som just nu väcker ilska. Detta måste få ett slut.


På den svenska sidan har man vid behov använt sig av så kallad ”bräddning” av avloppsvatten, vilket innebär att man släpper ut stora mängder vatten för att inte överbelasta ledningsnätet. Skillnaden jämfört med de nu aktuella danska utsläppen är att det vid bräddning handlar om 90 procent rent regnvatten. Vattnet har då genomgått en mekanisk rening, medan det aktuella förslaget från den danska sidan innebär utsläpp av orenat avloppsvatten. Vi menar att det är rimligt att använda sig av bräddning för att undvika översvämningar, medan det är oacceptabelt med orenat avloppsvatten rakt ut i sundet.


Öresund är ett av världens mest trafikerade sund och en stor tillgång för oss alla. Det är ett helt unikt vattenområde som behöver skyddas. De senaste dagarnas debatt tyder på att det finns en god konsensus om detta, men också ett stort behov av miljöskydd. Historiskt har Öresund varit en gemensam angelägenhet som fört Skåne och Själland samman. Den gemensamma Öresundsregionen har varit en stolthet.


”Gör Öresund till en marin nationalpark!” skrev EU-politikern Isabella Lövin (MP) till regeringen 2015, men i dag är frågan helt borta från den nationella politiska dagordningen. Detta trots att Miljöpartiet suttit i regeringen sedan 2014 och de gröna på regional nivå nu försöker dra politiska poänger i frågan. Det ekar tunt i den miljöpartistiska retoriken när inget har hänt i frågan de senaste åren. Naturligtvis har frågan många dimensioner, men nu krävs det krafttag på lokal, regional, nationell och internationell nivå.


Beskedet att Köpenhamns stad senarelägger utsläppet till i höst var välkommet och ger inblandade parter tid att hitta en bättre lösning. Kommunerna längs Öresund, som har det lokala ansvaret för vattnet som rinner ut i Öresund, måste tillsammans med Region Skåne, Länsstyrelsen i Skåne och regeringen sätta sig ner och komma överens om en framtida färdplan för Öresund där marint naturreservat är slutmålet. Det går att komma överens i dessa svåra frågor om regeringen börjar förstå hur viktig Öresundsregionen är. 


Arbetet med integrationen inom Öresundsregionen har varit ett viktigt projekt inom regionen sen bron invigdes 2000, men också långt innan dess. Förslagen och initiativen har varit många för att förbättra integrationen. Ett av de lyckade integrationsprojekten är bland annat trålförbudet som avtalades mellan Sverige och Danmark redan 1932; ett avtal som medfört att torsken i dag finns kvar i Öresund. 


För att säkra ett friskt Öresund till kommande generationer behöver nästa steg tas. I detta framtidsarbete ligger bland annat att förbjuda sandsugningen som skapar stora problem för Öresund och redan är förbjudet på den svenska sidan. Krav på dubbla skrov på fartyg som åker genom Öresund skulle också kunna vara ett skydd för den biologiska mångfalden som är unik i Öresund. Det finns mycket att göra men tiden är knapp. Vill vi göra skillnad måste processerna och arbetet sätta i gång nu och vi kristdemokrater är redo att driva frågorna. 


Att skärpa miljöskyddet för Öresund – gärna i form av ett marint naturreservat – är en viktig angelägenhet för Sverige och Danmark. Nu är det hög tid att ge Öresund det omfattande miljöskydd som krävs för att vi ska vara rädda och ta hand om vår närmiljö. 


Lars Thunberg (KD)

Kommunalråd i Helsingborg


Fredrik Eljin (KD)

Gruppledare i Höganäs


Jessica Wiederhielm (KD)

Gruppledare Kävlinge


Anna-Karin Davidsson (KD)

Gruppledare Lomma


Torsten Elofsson (KD)

Ordförande Kristdemokraterna i Malmö 


Kjell Bornhager (KD)

Gruppledare Vellinge