Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Att privatisera vård är inte att utveckla den

Foto: PER WILKENS / PRESSBILD
Yasmine Larsson (S), riksdagsledamot från Helsingborg. Foto: MICHAEL STEINBERG

Socialdemokraterna har tagit tydliga steg mot en snabbare och mer jämlik cancervård i Region Skåne. Vi har även förbättrat bland annat strokevården. Valet den 9 september avgör var resurserna ska läggas, skriver Henrik Fritzon (S) och Yasmine Larsson (S).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Sjukvården är en av de viktigaste frågorna för väljarna i valet. Det välkomnar vi socialdemokrater. Under de snart fyra år som vi styrt har vi gjort stora satsningar på en bättre och tillgängligare vård. I Region Skåne har vi ökat anslagen till sjukvården med över 6 miljarder kronor och anställt drygt 2 000 fler i vården.

 

Vi har tagit stora steg mot snabbare och mer jämlik cancervård genom att införa så kallade standardiserade vårdförlopp. De första infördes 2015. Nu finns standardiserade vårdförlopp för 31 cancerdiagnoser. Det betyder att den som har en välgrundad misstanke om cancer går igenom en strukturerad process av undersökningar och behandlingar inom en viss tid.

 

Strokevården har förbättrats genom en regional strokejour så att allt fler patienter kan tas om hand snabbt, vilket förbättrar chansen att återgå till ett självständigt liv.

 

Kvinnosjukvård och särskilt förlossningen har på flera håll i landet varit krisdrabbad. Situationen i Skåne är bättre. Under mandatperioden har vi varje år satsat på kvinno- och förlossningsvården. Ett positivt resultat är bland annat att andelen förstföderskor med svåra bristningar sjunkit. Även endometriossjukvården har förbättrats. Endometrios är en smärtsam sjukdom som drabbar nästan var tionde kvinna i fertil ålder och som ofta tar tid att diagnosticera. För att förbättra möjligheten till snabb diagnos och därefter ge en sammanhållen vård finns nu endometriosteam i Helsingborg, Malmö och Kristianstad.

 

Vårdcentralerna har fått ett stort resurstillskott för att bli mer tillgängliga och ta ett större ansvar för patienten. Många av Skånes vårdcentraler har även äldrevårdsmottagningar, med särskilda insatser för att äldre personer ska få rätt hjälp. Nu finns nästan 100 anpassade mottagningar. Gamla och multisjuka patienter ska också kunna få mer av sin vård i hemmet eller på det särskilda boendet. Region Skåne har tecknat ett avtal med de skånska kommunerna där vi gemensamt åtar oss att bemanna hembesöksteam.

 

Vi har under mandatperioden också tagit ett helhetsgrepp om byggandet av nya sjukhuslokaler och skapat politisk enighet för att sätta i gång en rad stora byggprojekt i flera sjukhusorter. På så vis skapar vi ändamålsenliga och moderna sjukhus för generationer framåt.

 

Listan på hur den skånska vården utvecklats under mandatperioden kan göras ännu längre. Men många av dessa förbättringar hade inte varit möjliga utan en socialdemokratiskt ledd regering som tydligt prioriterat sjukvården framför skattesänkningar. Regeringens målmedvetna arbete för bättre tillgänglighet för cancerdrabbade, trygg förlossningsvård och ett fokus på att utbilda mer vårdpersonal är förutsättningar för att vi i Skåne kunnat utveckla vården.

 

Men trots att sjukvården i Skåne håller hög kvalitet ser vi att det finns problem. Även om tillgängligheten till både operation och besök under det senaste året generellt varit bättre eller i nivå med riket så är väntetiderna på sina håll för långa. Ingen med oro för cancer ska behöva vänta en dag längre än nödvändigt. Patienter får sitta länge i telefonkö till sin vårdcentral och väntrummen på akutmottagningarna är ibland fulla. Det är några av de problem som måste lösas.

 

För att göra det behövs fler specialistsjuksköterskor och fler allmänläkare i den skånska vården. Utbildningsplatserna måste öka samtidigt som Region Skåne behöver bli en bättre arbetsgivare för att vårdpersonal ska söka sig hit. Bra arbetsmiljö, möjlighet till löneutveckling och inflytande över den egna arbetssituationen är förutsättningar för att vårdpersonal ska vilja vara kvar. Vi måste också intensifiera arbetet med fler digitala lösningar och mindre administration så att vårdpersonalen kan ägna mer tid åt patienterna. Cancervården behöver mer resurser så att vi klarar alla de nationella målen. Vårdcentralerna måste förstärkas för att kunna ta ett större ansvar för patienterna. 

 

Vi har en plan för hur vi vill fortsätta lösa vårdens problem medan Moderaternas svar är privatiseringar. De vill sälja ut två av de skånska sjukhusen och införa fler kostnadsdrivande vårdval som tränger undan resurser från gamla eller kroniskt sjuka patienter. Det är inte rätt väg att gå.

 

Henrik Fritzon (S)

Regionstyrelsens ordförande

 

Yasmine Larsson (S)

Riksdagsledamot från Helsingborg

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!