Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Alliansen och SD får F i Tystnadskunskap

Anders Åkesson (MP), regionråd i Region Skåne. Foto: DAVID MOLLER
Ida Nilsson (MP), ledamot i regionfullmäktige. Foto: JENNIE LARSSON

Alliansen och Sverigedemokraterna i Skåne trycker inte på sina riksdagskollegor gällande läsa- skriva- räkna-garanti i förskoleklass och lågstadiet, skriver de skånska miljöpartisterna Anders Åkesson och Ida Nilsson.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Elever i svensk skola får inte det stöd de behöver. Det resulterar i att alldeles för många elever saknar grundläggande kunskaper i läsning, skrivning och matematik. En av orsakerna till problemet är att skolorna sätter in extra stöd för sent - vanligast är att skolorna ger mest stöd till elever först i nionde klass.

 

Det säger sig självt att för många elever är det alldeles för sent. Det som började som små utmaningar har under lång tid hunnit växa till stora problem. Elever som halkat efter i flertalet ämnen saknar inte bara viktig baskunskap. De riskerar även att lämna grundskolan utan fullständiga betyg och med bristande grundläggande kunskaper i läsning, skrivning och räkning. Bristen på kunskap kan medföra sämre självförtroende och lägre självkänsla.

 

Samtidigt vet vi att den psykiska ohälsan hos unga ökar. 2016 presenterades Region Skånes enkät över barn och ungas hälsa. Nästan 28 000 barn och unga i Skåne svarade på en mängd frågor om levnadsvanor, välbefinnande, skola och fritid. Den självskattade hälsan har försämrats bland pojkar och flickor i samtliga årskurser med störst försämring bland flickor i årskurs nio och gymnasiets årskurs två. Att flickor mår sämst, och att det bland flickor sker en påtaglig försämring mellan årskurs sex och nio, är ett mönster som ses för många aspekter av hälsa och välbefinnande. Det gäller exempelvis psykiska och kroppsliga besvär, att inte trivas med livet, vara missnöjd med sig själv och att känna stress i vardagen. Dessa resultat är mycket oroväckande.

 

För Region Skånes del innebär det att vi måste fortsätta satsa på ökad tillgänglighet till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). ”En väg in” är regionens telefonrådgivning för barn och unga 0-18 år med psykisk ohälsa. Dit vänder sig barn, ungdomar, vårdnadshavare, skolpersonal och liknande. Under förra året ökade antalet inkommande samtal med 40 procent. Även i år är trycket mycket stort.

 

Det är nödvändigt att utveckla det förebyggande hälsoarbetet och investera i människors hälsa i ett tidigt skede. Skolhälsovården spelar en central roll för barn och ungas hälsa och livskvalitet. Det är oerhört viktigt att lyfta fram och främja de faktorer som förbättrar barn och ungas hälsa. Skolhälsovården måste ges tillräckliga resurser. Det handlar inte bara om individens välbefinnande utan om hela samhällets. En god och jämlik hälsa är en förutsättning för en hållbar samhällsutveckling i stort.

 

Det gäller att se barn och ungas hälsa i ett större sammanhang. Ungas hälsa kan stärkas långt tidigare, innan den som ung eller närstående känner att den måste ringa till BUP. Den rödgröna regeringen har lagt fram ett förslag på en läsa- skriva- räkna-garanti i förskoleklass och lågstadiet. Flera aktörer har bejakat förslaget. Däribland Skolinspektionen, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Lärarnas Riksförbund, Dyslexiförbundet, Skolledarförbundet, kommuner och fristående skolor som själva arbetar med tidigt särskilt stöd. Även föräldraorganisationer och organisationer för elever och föräldrar till elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har stöttat förslaget. Det gör däremot inte alliansen och Sverigedemokraterna i riksdagen.

 

Att allians – och SD-politiker i Region Skåne väljer att inte påverka sina riksdagskollegor är bedrövligt. Det är så långt ifrån det som de säger från talarstolarna i Skåne. Här bedyras i stället alla ungas rätt till sin hälsa och hur viktigt det är med tidiga insatser i skolan.

 

Alliansens tystnad i Skåne är så långt ifrån en närodlad, liberal och familjevänlig politik man kan komma. Betyget på alliansens tystnad blir F i betygsskalan. Men i det politiska skådespelet blir det ett A.

 

Anders Åkesson (MP)

Gruppledare och regionråd i Region Skåne

 

Ida Nilsson (MP)

Ledamot i regionfullmäktige och kommunfullmäktige i Kristianstad