Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Salomon Schulman

Asperger remitterade oönskade element till läger

Barnläkaren Hans Asperger gav namn till en diagnos.
Foto: OKÄND
Salomon Schulman.
Foto: GUNNAR LUNDIN / OKÄND
Foto: Lucian Milasan / Alamy/IBL / Alamy [downloaded]

Barnläkaren som gav namn åt Aspergers syndrom verkade under nazismen.

Salomon Schulman ifrågasätter dagens diagnostisering.

Detta är en kulturartikel, där skribenter kan uttrycka personliga åsikter och göra bedömningar av konstnärliga verk.

KOMMENTAR | DIAGNOSER. Jag har förvånats över den popularitet som Aspergerdiagnosen eller autismspektrumstörningar alltmer kommit att åtnjuta. Där tillståndet slentrianmässigt anses spegla en bristande förmåga till social kommunikation och empati hos patienterna har jag mången gång sett andra orsaker till det avvikande beteendet. 

Den som givit namn åt diagnosen, österrikaren Hans Asperger, var barnläkare - inte psykiatriker - och publicerade under slutåren av det andra världskriget sina i dag utbredda och omhuldade teorier om autistiska barn och deras funktionsstörningar. Vi återkommer till detta.

Den neuropsykiatriska vågen har fullkomligt ändrat psykiatrin. Förvisso har den i många fall bidragit till ett lyckat bemötande av lidande patienter där den psykodynamiska skolan fallerat och familjeterapin kommit till korta.

Det tar lång tid för paradigmskiften att slå igenom och drastiskt ändra vår människosyn.

Så har skett nu. I och med att själen fått ge vika för kroppens nycker har också psykiatrikerrollen förändrats. Vi som ägnat vår energi åt att bistå de drabbade med samtal som verktyg har tvingats att medikalisera vår yrkesmässiga tillvaro, medan de terapeutiska mötena alltmer blir en sällsynthet. 

Enkla observationer såsom bristande blickkontakt, språkliga abnormiteter, en fattig mimik eller klumpighet i rörelsemönstret har kommit i förgrunden i stället för patienternas laddade upplevelser.

Barn från medelklassen

När jag på 1970-talet tog intryck av samtidens freudianskt inspirerade behandlingsmodeller bestod klientelet till stor del av medelklassbarn och ungdomar och inte de resurssvaga grupper som i dag kännetecknar den psykiatriska vardagen. En hel del terapier misslyckades, ska erkännas, inte minst för den ensidiga teoribildningen.

På det sättet blev neuropsykiatrin en förstärkning av terapiarsenalen. Dock finns inga biomarkörer som kan bekräfta sjukdomsbilden. Varken blodprover eller magnetröntgen påvisar en klassisk Asperger eller ADHD, lika lite som en anal konflikt i freudiansk anda.

Men psykiatri får aldrig underkastas modenycker utan varje människa måste mötas utifrån sina förutsättningar. Psykiatrikerrollen får inte heller låsas till en fixerad ideologi.

Bakom de neuropsykiatriska diagnoserna döljer sig alltför ofta somatiska åkommor. Att påpeka detta bemöts gärna av misstrogenhet. BUP-klinikerna lever under hård press och inte minst det procentuellt minskande läkarantalet bidrar till onödiga misstag.

Svära i kyrkan

Att till exempel hävda att en Aspergerpatient först måste barnmedicinskt utredas eftersom vederbörande under kort tid gått ned ett tiotal kilon är som att svära i kyrkan. Klinikchefen, i detta fall en kurator, säger upprört att utredningen skötts av ett privat företag och kostat flera tiotusentals kronor. 

När jag påpekar att en fyraårig pojke som som fått Aspergerdiagnosen beter sig helt normalt, talar fint och är intresserad av mig, tilltalar sina föräldrar med all kärlek och låter sig entusiasmeras av lyftkranar utanför fönstret korsförhörs jag av ett irriterat psykologteam trots att jag i mitt professionella barnläkarvärv kanske kommit upp till hundratusen patientmöten. Medicinsk erfarenhet räknas inte i den senaste psykologiska människosynen.

Missar depressionerna

De neuropsykiatriska diagnoserna kan också missa depressioner, tvångsbeteenden, missbruk i familjen eller posttraumatiska stressyndrom för att ytterligare understryka den osäkerhet som vidlåder den aktuella diagnostiska kulturen. I de fall sjukdomsbestämningen är rätt gjord kan dock patienternas liv omgestaltas i en positiv riktning.

I detta tomrum kunde koryféer som Asperger snabbt stiga i graderna.

Så var det nu Hans Asperger. Hur var det egentligen med hans forskning? Han var verksam i Tredje Riket där judarna så gott som utrotats. Alla judiska barnläkare hade antingen flytt eller mördats; i Tyskland hade de utgjort hälften av kåren. Likaså hade psykiatrins förgrundsgestalter med Sigmund Freud i spetsen fördrivits. Samhället genomsyrades av fördömelsens tankegångar som inriktades mot andra svaga grupper. I detta tomrum kunde koryféer som Asperger snabbt stiga i graderna.

Aspergers naziförflutna

I dagens psykiatri har österrikarens forskning från anno 1944 betraktats som framsynt: Han har frikänts från nazisympatier med vederbörlig respekt från psykiatrikeretablissemanget.

Efter alla dessa år har emellertid medicinhistorikern Herwig Czech från Wiens Medicinska universitet kunnat avslöja Aspergers naziförflutna, vilket egentligen inte borde ha kommit som en överraskning. Dennes kolleger höll honom om ryggen tills han likt andra nazistiska läkare kunde fullborda sin yrkesbana med en hedervärd pensionering.

Czech beskriver hur Asperger remitterade oönskade element, det vill säga sådana som inte kvalificerade sig till Hitlerjugends elitistiska nivå, till det fruktade sjukhuset/avrättningsanstalten Spiegelgrund där vård/gravvård bestods landets resterande Untermenschen. 800 barn mördades.

Lilian O. Montmar har skrivit boken ”De värnlösa” om Spiegelgrund.

Avskyvärdheterna på Spiegelgrund finns ingående beskrivna i den nyutkomna boken ”De värnlösa” av Lilian Montmar vilken starkt  rekommenderas, särskilt till dem som vill förstå den epok under vilken Hans Asperger skapade sina diagnostiska vidunder - som vår tid så ofta och oförbehållsamt kopierat.

Vart tog den humanistiska själavården vägen? Vem betänker psykiatrikern Clarence Blomquists visdomsord, att det terapeutiska samtalet också skall vara ett kärleksmöte?


Salomon Schulman är författare, barnläkare och barnspsykiater.

Läs fler texter här.