Myter och fakta: Vad är orsaken bakom adhd?

Eftersom adhd ofta gör att barn är ouppmärksamma, impulsiva eller hyperaktiva och påverkar deras förmåga att lära sig och komma överens med andra, tror en del människor att deras beteende beror på brist på disciplin, ett kaotiskt familjeliv, eller till och med för mycket tv.

Men i själva verket pekar dagens forskning på att adhd till stor del är ärftligt.

Dock kan miljöfaktorer också spela en roll vid ahdh. Här försöker vi skilja ut fakta från myter när det gäller synen och orsakerna till uppkomsten av adhd.

1. Insektsmedel

En studie 2010 visade att barn med högre urinnivåer av organiskt fosfor, ett bekämpningsmedel som används på frukt, grönt och spannmål, låg i riskzonen för adhd. En studie 2010 visade att kvinnor med högre urinnivåer av organofosfat var mer benägna att få barn med adhd.

Båda studierna tyder på en möjlig koppling, men det finns inga bevis att bekämpningsmedel orsakar adhd.

Vill man vara på den säkra sidan kan man köpa ekologisk frukt och grönsaker, samt vara noga med att skrubba i vatten innan man äter.

2. Röka och dricka under graviditet

Att utsätta fostret för alkohol och tobak kan spela roll för utveckling av adhd.

Barn som utsätts för tobaksrök före födseln har 2,4 gånger så stor risk att få adhd som de som inte utsätts, visar forskning. 

Men i en studie publicerad i Läkartidningen 2010 fick man ett annat resultat: Att adhd hos barn inte beror på rökande mödrar. Men det innebär inte att det är fritt fram att röka för det.

– Rekommendationen till gravida som röker är att försöka avhålla sig från all form av nikotin under graviditeten, säger Anna Gunnerbeck på Karolinska institutet.

Senare års forskning har visat att det inte finns någon nedre gräns vid vilken man säkert kan säga att alkohol inte är skadligt för fostret. En amerikansk studie från 2001 visade att gravida kvinnor som bara dricker ett glas vin eller en drink i veckan löpte en ökad risk att få barn som hade beteendestörningar som koncentrationssvårigheter och aggressivitet. En annan studie från USA har visat att kvinnor som dricker två drinkar per vecka under graviditeten får barn, som vid sju års ålder i genomsnitt har ett sämre resultat än andra barn på IQ-tester.

Psykiatriska diagnoser som adhd är överrepresenterade bland dessa barn jämfört med befolkningen i stort.

3. Blyexponering

Bly är en tungmetall som har tagits bort från de flesta hem och skolor, men spår av det finns fortfarande överallt. En studie 2009 visade att barn med adhd tenderar att ha högre blyhalter i blodet än andra barn.

Det visade sig också att barn och ungdomar med högre serumnivåer av bly oftare hade adhd än barn med lägre nivåer. Bland den tredjedel barn med högst blyhalter var adhd 2,3 gånger vanligare än bland den tredjedel som hade lägst halter. 

Studien bygger på ett nationellt amerikanskt material på 2 588 pojkar och flickor i åldern 8–15 år som ingick i National health and nutrition examination survey (NHANES). 

4. Livsmedelstillsatser

Många europeiska länder har förbjudit vissa livsmedelstillsatser efter att forskningsstudier sett samband med hyperaktivitet hos barn. En brittisk studie som publicerades 2007, pekade ut sambanden.

Hyperaktivitet är relativt vanligt i barnaåren, men orsakssambanden är oklara. Bland annat har olika ämnen och tillsatser i livsmedel – till exempel fosfat, glukos, laktos, konserveringsmedel och färgämnen – i olika studier associerats med ökad hyperaktivitet hos barn med hyperaktivt beteende. 

Så här sammanfattar Sven Arne Silferdal, barnhälsovårdsöverläkare och Olle Hernell, professor i pediatrik; båda avdelningen för kliniskvetenskap, Pediatrik, Umeå universitet: 

"Ett högt intag av färgämnen är associerat med hyperaktivt beteende hos såväl förskole- som skolbarn.

Vid högt intag av färgämnen och andra tillsatser kan man överväga att pröva en eliminationsdiet under 3–4 veckor. Ytterligare forskning krävs inom området.

Inom EU krävs åtgärder för att klargöra och reglera användningen av livsmedelstillsatser utifrån behovs-, nytto-, hälso- och miljöaspekter."

5. Socker

Föräldrar skyller ofta på sockret som orsak till barnens hyperaktivitet, men det är dags att upphöra med det.

Det har gjorts en omfattande mängd studier som sambandet mellan adhd och sockerintag, men ingen har kunnat bevisa några synbara beteendeförändringar.

En amerikansk studie publicerad i Journal of Abnormal Child Psychology beskriver mödrar som trodde att deras barn fick socker att de var mer hyperaktiva än de vars barn fick sockerersättning, exempelvis aspartam. Men det visade sig att det endast var en placeboeffekt, i själva verket fick även samtliga barn i studien sockerersättning.

Om du är bekymrad över hål i tänderna eller barnfetma kan det vara bra att begränsa barnens sockerintag, men inte för att de kan få adhd. 

6. Tv och datorspel

Det finns inga riktiga bevis för att för mycket tid framför skärmen orsakar adhd, men viss forskning har klarlagt att skolelever som tillbringar mycket tid vid tv:n eller spelar mycket kan få ökade koncentrationssvårigheter.

Däremot ska små barn inte tillbringa tid framför skärmar.

- Barnens växande hjärnor klarar inte av de snabba bildväxlingarna och nerverna kan kopplas fel, säger barnläkaren och professorn Hugo Lagercrantz.

7. Dåligt föräldraskap

Adhd-symtom ska inte förväxlas med upproriskhet eller dåligt beteende. Det är lätt att skylla på föräldrarna för ett barns beteende. Men enligt Journal of Abnormal Child Psychology på adhd, det finns inga starka bevis för att dåligt föräldraskap bidrar till adhd.

Däremot kan omsorgsbrist och sociala förhållanden förvärra ett adhd-beteende. En stressig hemmiljö eller föräldrar som vägrar att acceptera adhd som ett sjukdomstillstånd kan göra symptomen värre.

Adhd kan bero på genetiska, biologiska och psykosociala faktorer eller en kombination av dem.

Barn kan också uppvisa adhd-liknande symtom för att de utsätts för traumatiska upplevelser i sin hemmiljö.

8. Generna

Det finns tecken som tyder på att adhd är ärftligt.

Forskningen har visat att orsakerna i grunden är biologiska. En av de saker som tyder på det är att det finns en stark ärftlighet. De gener som har visats ha koppling till adhd har att göra med signalöverföring med signalsubstansen dopamin i hjärnan, särskilt i främre delen av hjärnan, där planering och beslutsfattande styrs.

– Hjärnans belöningssystem fungerar annorlunda, bland annat verkar det som att kortsiktiga belöningar premieras framför belöningar som kräver väntan, säger Sven Bölte professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap samt föreståndare för kunskapscentret KIND vid Karolinska institutet.

9. Överdiagnos

Det finns de som debatterar om huruvida tillståndet är överdiagnostiserat. 

Vissa säger att läkare är alltför snabba att diagnostisera ett barns beteendeproblem som adhd utan att överväga andra möjliga orsaker. Vid North Carolina State University upptäckte forskare flera fall där barn som är några månader yngre än sina jämnåriga kamrater felaktigt diagnostiserats med adhd när de i själva verket bara var lite senare utvecklade. 

Diagnosen adhd reviderades till DSM V.