Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Tävlingsregler för Melodifestival 2005

Maria Sundelius hade hoppats på ett högre belopp för läkarnas misstag. - Det är inte bara fysiskt jobbigt, även psykiskt. Jag anser att jag är berättigad till ett högre skadestånd på grund av läkarnas slarv, säger hon.
Här är tävlingsreglerna för Melodifestivalen 2005.
1. Melodifestivalen 2005 är den nationella tävling som utser den melodi som ska representera Sverige i 2005 års Eurovision Song Contest, ESC. ESC arrangeras av European Broadcasting Union (EBU). 2. Alla svenska medborgare och/eller i Sverige folkbokförda (senast per den 30:e september 2004) personer har rätt att deltaga i tävlingen som kompositörer och textförfattare. Den som under tidsperioden 1 oktober 2004 - 30 mars 2005 är anställd (arbetstagare) eller uppdragstagare vid Sveriges Television (SVT) äger emellertid inte rätt att deltaga i tävlingen. 3. Endast nya verk, som inte tidigare gjorts tillgängliga för allmänheten - vare sig genom offentligt framförande eller publicering/spridning -, med en tidslängd som inte överstiger tre (3,0) minuter, får deltaga i tävlingen. Dock kommer till Melodifestivalen 2005 juryn även att bedöma bidrag upp till 3:20 långa. Bidrag däröver diskvalificeras omgående. Bidrag som är över 3.00 men under 3.20 kvarstår i tävlingen men måste om de senare blir utvalda arrangeras om till att vara max 3.00 innan de framförs i programmet. Helt instrumentella bidrag godtas ej, minimikrav är att minst en vers och en refräng sjunges. I kravet att verket inte får vara publicerat/spritt tidigare ligger att melodi och text inte tidigare får vara utgivna - på skiva, kassett, videoband, film, i tryckt form etc eller på annat sätt ha spridits till allmänheten. Kravet att verket inte tidigare får ha framförts offentligt utgör bl.a. hinder mot framförande i radio eller TV, via Internet eller inför en större sluten krets etc. 4. Tävlingsbidraget ska bestå av: 1. Det tävlande musikaliska verkets sångtext, tydligt utskriven på det språk som upphovsmannen/-männen vill använda vid deltagandet i Melodifestivalen 2005. Om annat språk än svenska eller engelska används ska dock en översatt svensk text skriftligen bifogas. För bidrag som önskar tävla om de 10 förtursplatserna för svenska bidrag, se regel nr 5, skall ALLTID svensk text (märkt Tävlingstext) bifogas. 2. Det tävlande musikaliska verket (text och musik) inspelat på CD, DAT kassett eller Minidisc, med en eller flera sångröster. OBS! Endast en melodi per CD/DAT etc. 3. Ett igenklistrat kuvert per tävlingsbidrag innehållande en fullständigt ifylld och av upphovsmannen/-männen personligen undertecknad tävlingsblankett. (Tävlingsblankett bifogas i slutet av reglerna) I punkten 2 ovan angiven CD, DAT, kassett eller Minidisc och i punkten 3 föreskrivet igenklistrat kuvert ska båda vara märkta med melodins titel. (EJ namn eller annan information!) Inlämnade tävlingsbidrag som inte uppfyller ovan redovisade krav kommer att lämnas utan avseende. Upphovsman/-män till utvalda bidrag som inte uppfyller krav enligt punkt 4.3 ovan, men i övrigt är kompletta, kan dock komma att erbjudas chans till komplettering av punkt 4.3 om SVT så finner görligt. Om SVT erbjuder möjlighet till komplettering och detta inte sker på utsatt tid eller på angett sätt, kommer SVT att lämna tävlingsbidraget utan avseende. 5. Sångspråket är valfritt. Dock gäller att det språk som används på inskickat tävlingsbidrag är det språk som skall användas vid framförandet i Melodifestivalen 2005 om annat inte följer nedan och/eller annan överenskommelse inte görs med SVT. SVT har beslutat att ge 10 av tävlingens 32 platser med förtur till bidrag som framförs med huvudsakligen svensk text. Upphovsmän som önskar kvalificera sig för dessa platser skall antingen; A/ skicka in sitt tävlingsbidrag framfört med huvudsakligen svensk text. B/ skicka in sitt tävlingsbidrag framfört på valfritt språk men även bifoga en svensk text och svensk titel samt på den svenska texten tydligt ange Tävlingstext. (Inspelad version på svenska krävs alltså ej). SVT vill poängtera att ovanstående innebär att tävlingsbidrag som uppfyller kraven enligt 5A eller 5B tävlar om alla 32 platser medan bidrag som ej uppfyller 5A eller 5B endast tävlar om de 22 platserna utan förtur. 6. Den/de artist (-er) som sjunger på insänt tävlingsbidrag ska också vara beredd att, om SVT så önskar, framföra melodin både i deltävling och i den svenska finalen samt även vid ESC. 7. Tävlingsbidrag skickas till Melodifestival 2005, Sveriges Television, 109 14 Stockholm. Senast den 28 september 2004 skall tävlingsbidrag vara SVT tillhanda eller poststämplade. Bidrag som anländer senare och med poststämpelns datum senare än 28/9 kommer att lämnas utan avseende och deltar därmed inte i tävlingen. 8. Tävlingsbidrag kommer inte att returneras. Bidrag som inte kommer med i tävlingen kommer att förstöras. 9. SVT utser den jury som väljer ut de tävlande musikaliska verken. Juryns beslut kan inte överklagas. Juryns sammansättning är hemlig fram till dess att uttagningen är klar. Varken juryn eller SVT kommer att ha kännedom om kompositörernas eller textförfattarnas identitet under gallringsarbetet. Först sedan de tävlande musikaliska verken har valts ut, kommer de igenklistrade kuverten, som bifogats dessa tävlingsbidrag, att öppnas under överinseende av Notarius Publicus. 10. Namn på utvalda tävlingsbidrag samt kompositörer och textförfattare kommer att offentliggöras av SVT i oktober/november 2004. Ett utvalt tävlingsbidrag kan inte dras tillbaka av upphovsmannen/-männen. 11. I Melodifestivalen 2005 kommer 32 tävlingsbidrag att tävla. SVT kan vid ett senare tillfälle besluta om att utöka antalet tävlingsdeltagare eller på andra sätt omdisponera tävlingen men under alla omständigheter kommer minst 32 tävlingsbidrag att spelas upp inför publik. SVT förbehåller sig rätten att reservera maximalt 4 platser till specialinbjudna upphovsmän. 12. SVT beslutar efter samråd med tävlingsbidragens upphovsman/-män vilka artister som ska framföra de utvalda musikaliska verken i Melodifestivalen 2005. Senast i december 2004 ska artisterna vara bestämda. Om tvist uppstår gäller SVT:s beslut. Om upphovsmän ej godtar SVT:s beslut äger SVT rätt att diskvalificera tävlingsbidraget och ersätta det med ett annat. 13. Maximalt sex (6) personer får medverka på scenen i varje melodi. Medverkande artist måste fylla minst 16 år under år 2005. (OBS, denna åldersgräns gäller ej upphovsmän) 14. SVT fattar självt alla beslut om TV-produktionen av de utvalda tävlingsbidragen. Det gäller även instrument och ev. rekvisita på scenen. Upphovsmannen/-männen till utvalt tävlingsbidrag kommer att erhålla en blankett som skall returneras till SVT inom av SVT föreskriven tidsperiod i vilken önskad sättning på scen, instrumentval och övrig information om framförandet skall anges. Instrument får användas på scen endast som rekvisita. 15. Upphovsmän till inskickade tävlingsbidrag ansvarar på egen hand för att s k backing tracks (fonogram/ljudupptagning med det tävlande musikaliska verket inspelat utan vokalstämmor/sångtext) produceras och ing 1096552726864 1096553151988 expressen.resourceDepartment ot.WWWStandardArticle www.fp.common.nyheter Department department.category.expressen.noje.medodifestivalen2006 Article imported_190333 InputTemplate it.StandardArticle Department expressen.resourceDepartment approve Marias näsa var bara värd 3500 kronor Marias näsa var bara värd 3500 kronor BORÅS. Maria Sundelius förstörda näsa är värd 3500 kronor. I alla fall enligt Personskaderegleringen (PSR). - Det är ett hån, läkarna har orsakat mig ett livslångt lidande, säger hon.