Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Domstolens besked om Preems satsning dröjer

Preem vill bygga ut sitt raffinaderi i Lysekil. Foto: Johan Carlén

Preem kan komma att fördubbla sina utsläpp om företaget får tillstånd att bygga ut sitt raffinaderi i Lysekil. 

Över 100 personer har protesterat mot planerna.

– Utbyggnaden är en katastrof för klimatet, säger Lysekilsbon och Naturskyddsföreningsmedlemmen Inge Löfgren, 70.

– Vi vill genomföra utbyggnaden i Lysekil för att kunna möta de nya internationella regelverken för svavelinnehåll i drivmedel, svarar Malin Hallin, Preems hållbarhetschef.

Under fredagen förväntades Mark- och miljööverdomstolen besluta om man ska ta upp fallet eller inte, men beskedet dröjer.

Det svenska oljeföretaget Preem väntar på klartecken att gå vidare med sina planer på att bygga ut sitt nuvarande raffinaderi i Lysekil.

Företagets utbyggnadsplaner fick grönt ljus av Mark- och miljödomstolen redan i november förra året. 

Men domstolens utlåtande mötte motstånd och över 100 personer, många av dem boende i närområdet, tillsammans med miljöorganisationer som Naturskyddsföreningen överklagade därför beslutet.

På fredagen förväntades Mark- och miljööverdomstolen besluta huruvida man ska ta upp fallet eller inte, men något beslut kom inte. 

I ett pressmeddelande skriver domstolen:

Mark- och miljööverdomstolen har efter föredragning idag angående frågan om klagorätt och prövningstillstånd beslutat att fortsatt föredragning ska ske den 10 juni 2019.

Naturskyddsföreningen: ”Extremt oroliga”

Om beslutet från november ligger kvar får bygget genomföras. Den nya, utökade industrin kommer då släppa ut motsvarande sex gånger så mycket koldioxid som allt inrikesflyg i Sverige per år, enligt en granskning genomförd av SVT Nyheter 

– Vi är extremt oroliga för det här. Om tillståndet får stå kvar så blir det Sveriges största enskilda utsläppskälla av koldioxid, säger Oscar Alarik, chefsjurist på Naturskyddsföreningen och fortsätter:

– Det rör sig om så stora utsläpp som gör att det påverkar uppnåendet av svenska klimatmål. Så småningom så ska vi ju ner till nollutsläpp och det här tillståndet man har gett är i princip evigt.

Oscar Alarik, chefsjurist på Naturskyddsföreningen Foto: Naturskyddsföreningen

Mark- och miljööverdomstolen sammanträder alltså under fredagen och bestämmer sig då, men deras officiella beslut kan komma att dröja ytterligare enligt Alarik.

– De måste skriva ihop det ordentligt, men det rör sig om dagar snarare än veckor, säger han.

Under fredagsmorgonen meddelade mark- och miljööverdomstolen att ett beslut inte kommer att fattas under dagen, utan att det kommer dröja.

– Hur länge kan jag inte svara på, det är upp till domarna som fattar beslutet efter sammanträdet, sa en handläggare på mark- och miljööverdomstolen då.

Preem vill utvidga produktionen

Anledningen till att Preem vill bygga ut är att de vill utvidga sin produktion och tillverka bensin och diesel med lägre svavelhalt i den nya anläggningen. Enligt Preems egna beräkningar väntas den planerade utbyggnaden öka utsläppen från 1,7 miljoner ton till 3,4 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år.

Koldioxidekvivalent är det mått som används för att räkna om olika växthusgaser, så att man kan jämföra dem med varandra. 

Utbyggnaden skulle i så fall göra raffinaderiet på Västkusten till den anläggning i landet som släpper ut mest klimatpåverkande gaser.

Monique Wannding, enhetschef för miljö- och klimatsamverkan vid länsstyrelsen Västra Götaland, säger:

– Vi avvaktar beslutet och följer frågan noga. Men vi är tydliga med att vi är oroade om det skulle bli en så stor utsläppsökning som det handlar om. Det innebär att samtliga utsläppsminskningar som gjorts i länet mellan 1990 och 2016 kommer ätas upp och att vi inte kommer nå vårt klimatmål för 2030. 

Monique Wannding, enhetschef för miljö- och klimatsamverkan vid länsstyrelsen Västra Götaland. Foto: Privat

Inge, 70: ”Katastrof”

Inge Löfgren, 70, bor i Lysekil och är också engagerad i Naturskyddsföreningen lokalt. Han menar att konsekvenserna för omgivningen kring raffinaderiet kan bli förödande.

– Utbyggnaden är en katastrof för klimatet. De lokala effekterna blir att svavel- och kvicksilverhalterna ökar. De är extremt miljöskadliga ämnen och kommer skada djur- och naturlivet här, säger han.

Inge Löfgren från Lysekil är orolig. Foto: Privat

Enligt SVT motsvarar 3,4 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år 17 procent av dagens totala utsläpp från all industri i Sverige. Det skulle också vara mer än sex gånger inrikesflygets årliga utsläpp.

Oscar Alarik på Naturskyddsföreningen likställer utsläppen vid flygresor till USA:

– Det rör sig om så stora utsläpp så att de blir rätt obegripliga, men det rör sig om en klimatpåverkan som motsvarar över en halv miljon New York-resor tur och retur varje år. 

Kommunchefen: ”Verksamhet som är väldigt viktig”

Lysekils kommunchef Leif Schöndell menar att man från kommunens sida inte kan ta ställning till frågan.

– Detta är inte en fråga för kommunen att utreda eller ta ställning till, säger han.

Leif Schöndell säger att raffinaderiet är en viktig arbetsplats och att en utbyggnad skulle kunna vara positiv.

– Ja så är det. Det är väldigt många som är beroende av raffinaderi då det är den enskilt största arbetsgivaren i Lysekil med ett tusental anställda. Det är en verksamhet som är väldigt viktig för många, säger Leif Schöndell, och fortsätter:

– En utbyggnad skulle så klart innebära fler jobb. Sen finns det den andra vågskålen med klimatet och så vidare.

Preem: ”Släpper ut mindre”

Att det kommer rendera i fler arbetstillfällen säger också Malin Hallin, Preems hållbarhetschef.

– Får vi beviljat miljötillstånd kommer vi att kunna bygga ut verksamheten, vilket kommer innebära nya arbetstillfällen i Lysekil. Miljötillståndet ger oss också möjlighet att ta in förnybara råvaror till raffinaderiet vilket gör att även Lysekil kan vara med och bidra till omställningen mot hållbarhet, säger hon.

Malin Hallin säger att Preem ”har full förståelse för att allmänheten känner oro för ökade utsläpp, men att företaget gjort ”noggranna utredningar av miljö- och hälsoaspekter som visar att påverkan är liten”.

– Vi vill genomföra utbyggnaden i Lysekil för att kunna möta de nya internationella regelverken för svavelinnehåll i drivmedel. För att kunna göra det krävs en ny anläggning som kan konvertera svavelrik tjockolja till renare drivmedel. En ny anläggning skulle dock innebära att de lokala koldioxidutsläppen ökar. Dessa utsläpp kommer vi att hålla nere genom koldioxidinfångning och andra utsläppsreducerande åtgärder, säger Malin Hallin och fortsätter:

– Så mycket som 40 procent av utsläppen kan vi fånga in innan de når atmosfären. Dessutom kommer ökningen kompenseras genom att de nya produkterna släpper ut 800 000 ton mindre koldioxid jämfört med tjockoljan.

”Genom ökad produktion av förnybara drivmedel kommer Preem att bidra till att minska transportutsläppen med flera miljoner ton koldioxid”, säger Preems hållbarhetschef Malin Hallin. Foto: SANNA DOLCK

Enligt rådande klimatmål ska Sveriges nettoutsläpp av växthusgaser vara lika med noll 2045. Hur går detta ihop med utbyggnaden? 

– Genom ökad produktion av förnybara drivmedel kommer Preem att bidra till att minska transportutsläppen med flera miljoner ton koldioxid. Dessa utsläpp är flerdubbelt större än utsläppen från raffinaderierna. Utsläppen från raffinaderierna kommer vi att hålla nere genom bland annat koldioxidinfångning, så kallad CCS. Vi följer de svenska klimatmålen och kommer successivt att sänka våra utsläpp för att möta dem.

Ni har i tidigare intervjuer sagt att ni vill utföra bygget för att miljöeffektivisera raffineringen av olja. Hur skulle detta bygge göra det möjligt? 

– Syftet med utbyggnaden är att upprätta en anläggning som kan omvandla svavelrik tjockolja till renare drivmedel med lägre svavelhalt, så som diesel och bensin. 

Hur går klimat och hållbarhet ihop med att utöka utsläppen?

– Utsläpp av koldioxid är en högt prioriterad fråga inom Preem. Det är därför vi satsar stenhårt på att öka produktionen av förnybara drivmedel som minskar de stora transportutsläppen. Här är vi ledande i Sverige med planer på att exportera förnybart om några år. De lokala utsläppen kommer vi successivt att minska genom koldioxidinfångning och andra utsläppsreducerande åtgärder.