Varför öva vid Styrsö för en insats i Asien?

För besökare framstår ofta Göteborg, med sin vänliga atmosfär och natursköna belägenhet, som smått unik bland världens halvmiljonstäder. Nu håller vi emellertid på att bli unika även av andra skäl.

Inte någon annanstans i världen planeras, i omedelbar närhet till en halvmiljonstad, så massiva militärövningar som de som försvaret ansökt om att få genomföra i vår södra skärgård. Det handlar om mångdubbling av antalet skjut­dagar och avlossade skarpa skott och när det gäller internationella samövningar vill man inte ha några restriktioner alls. Efter miljödomstolens klartecken, med vissa smärre inskränkningar, står nu hoppet till att regeringen säger nej.

Vad är det försvaret vill försvara oss mot i, nära nog, hamninloppet? Angrepp från danskar och norrmän? Men i så fall är det ju 400 år för sent.

Nej, här handlar det inte om att tillgodose något egentligt försvarsbehov, utan försvaret motiverar i huvudsak sin ansökan med behovet av att öva inför internationella insatser.

Men hur mycket skärgårdsliknande terräng finns  i Afghanistan eller i Kongo  eller i andra konfliktzoner där internationella insatser kan bli aktuella? I själva  verket är det glest mellan världens skärgårdar och  insatser i skärgårdsrika  länder som Grekland,  Kanada och Chile ligger  förhoppningsvis bortom  det svenska försvarets  planeringshorisont.

Om argumenten för dessa skjutövningar är få och lättviktiga ter sig motargumenten desto tyngre. Buller, miljö­gifter och odetonerade blindgångare hör till de uppenbara och mätbara minusposterna men på sikt handlar det också om sådant som bilden av Göteborg. Högteknologiska marina övningar kan förvisso sätta oss på kartan för den globala krigsmaterielindustrin - men vill vi det?

Är det inte mer framtidsinriktat att odla bilden av vår stad som öppen och fredsälskande och dit man kan segla från jordens alla hörn utan att riskera hamna i en krigsliknande zon?

Få städer i Europa är så blomstrande som "fredshuvudstaden" Genève, dit massor av kompetens från hela världen söker sig för att arbeta i FN-organ och tankesmedjor. I likhet med Schweiz är Sverige ett land som präglas av stort engagemang för FN:s arbete, men säreget nog saknar vi tyngre FN-organ. Starka forsknings­miljöer och omvärldsnyfikenhet gör Göteborg till en lämplig plats för världsorganisationen att verka i.

FN:s tillträdande vice generalsekreterare, göteborgaren Jan Eliasson, framstår som en naturlig samtalspartner kring hur vi gör vår stad till arena för kommunal fredsmedling och andra nya ickemilitära metoder att bygga fred och ännu hellre förebygga konflikter.


Valter Mutt (MP)

Riksdagsledamot från Göteborg

FAKTA

Debattera I GT

Vi välkomnar politisk debatt, inte minst lokal och regional. Mejl: debatt@gt.se Fax: 031-725 90 02.

Artiklarna får inte vara längre än 2 600 tecken inklusive mellanslag. Arvode ges normalt inte och manus returneras ej.

Redaktionen förbehåller sig möjligheten att korta och rätta insänt material.