Ett lotteri för barn som har lässvårigheter

Denna vecka är Europeiska Dyslexiveckan. Därför vill vi belysa att  skolan har blivit ett lotteri för elever med läs- och skrivsvårigheter.  Deras möjligheter beror helt på vilken skola de hamnar i och vilka  lärare de får. Stödet till eleverna varierar mellan kommuner, men också  mellan skolor i samma kommun. Det behövs enhetlighet - nu.

Vi lät Demoskop kartlägga kommunernas hantering av stöd till elever med läs- och skriv-svårigheter/dyslexi. Syftet var att mäta kommunalt ledarskap, för att undvika skillnader mellan olika skolor inom kommunen. Studien genomfördes 13 maj-4 juni i de 100 största kommunerna i Sverige, i Västra Götaland fick 17 kommuner frågan.

Studien visar att endast 6 av de 13 kommuner som svarat har en handlingsplan för grundskolans arbete med elever som har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Med en handlingsplan som följs upp och en väl sammanhållen strategi för skolornas arbete minskar risken att elevens möjligheter avgörs av slumpen.

Forskning visar att tidiga insatser är avgörande för barns läsinlärning. I Västra Götalands kommuner gör fem av tretton screening i förskoleklass eller i årskurs 1.


Nästan hälften av kommunerna saknar helt centralt beslutad screening-modell. Många elever upptäcks först i början av mellan- eller högstadiet - eller inte alls. Det innebär att många elever riskerar att aldrig fångas upp i grundskolan.

Vidare behöver eleverna inlästa läromedel och andra verktyg i skolan. I Västra Götalands kommuner är variationen stor beträffande tillgången på dessa hjälpmedel. Endast 7 av 13 kommuner säkerställer att alla elever med behov får tillgång till dator och bara 4 av 13 kommuner säkerställer tillgången på inlästa läromedel. Då beror allt på den enskilda skolans och rektorns resurser och prioriteringar.

Bara hjälpmedel räcker inte, det krävs också att lärarna får stöd och kunskap om anpassningen av undervisningen. Utbildning och fortbildning av all skolpersonalgenomförs i 9 av 13 kommuner i Västra Götaland.

Så här behöver det inte vara. Nu krävs krafttag. Vi vill att alla kommuner i Västra Götaland ska:

Upprätta en enhetlig handlingsplan och direktiv för hur alla skolor i kommunen ska upptäcka och stötta elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

Säkerställa att hjälpmedel och inlästa läromedel finns tillgängliga för alla elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i kommunen.

Värna lärares kompetens via fortbildning genom hela yrkeslivet.

Alla elever har rätt till en bra skolgång!


KJELL-ÅKE ERIKSSON

Ordförande för Dyslexiförbundet FMLS i Västra Götaland och Göteborgs lokalförening

MARIE ABRAHAMSSON

Ordförande i Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn FDB Västra Götaland

CAMILLA LUND

Ledamot i Dyslexiförbundet FMLS och Föräldra- föreningen för Dyslektiska Barn FDB

JAKOB SKOGHOLM

Vd, Inläsningstjänst