Debatt: Varför används en dålig metod

I Sverige bestämde man sig i slutet av 1950-talet för att kriterierna för ett bra rotfyllningsmedel skulle vara att det var neutralt, det vill säga icke-antiseptiskt. 

 I andra länder, till exempel i Tyskland, får tandläkarna lära sig motsatsen. 

 Svenska tandläkare använder den primitiva metoden med guttaperka och hartskloroform som klistras fast på tandrotens innerväggar, vilket har en väldokumenterad misslyckandefrekvens på cirka 50 procent vid en tioårskontroll. 

 Detta trots att det finns moderna metoder och material med långt bättre resultat. 

 Den metod som kan visar bäst resultat är det antiseptiskt verkande rotfyllningsmedlet N2. 


Redan 1939 påvisade docent Gösta Westin, sedermera rektor för Tandläkarhögskolan i Stockholm, i en undersökning att cirka 40 procent av de svenska rotbehandlingarna misslyckades. 

 År 2008 publicerade specialisttandläkaren Karin Ridell vid Malmö Högskolas Odontologiska fakultet en avhandling (Endodontic Treatment in Young Permanet Teeth) vilken visar att det sedan Westins undersökning inte blivit bättre, utan tvärtom. 

 I dag är misslyckandefrekvensen för svenska rotfyllningar gjord på ungdomar inom folktandvården över 50 procent efter i genomsnitt 3,5 år.

 Orsaken är att rotfyllningarna görs med den icke-antiseptiska guttaperkametoden.

 I Tyskland har tandläkaren Alexandra Steup i en avhandling från 2001 visat attrotbehandlingar av vitala kindtänder med det antiseptiska rotfyllningsmedlet N2 gav en lyckandefrekvensen på 92 procent  vid en tioårskontroll.

 Svenska tandläkare som använder N2 har ocksådokumenterat bra resultat på både vitala och icke-vitala tänder. 


Kostnaden för de svenska rotfyllningarna är över två miljarder kronor om året. 

 Tandläkare i Sverige som använder N2-metoden hävdar att den kan bespara de svenska skattebetalarna ca 95 procent av kostnaderna för misslyckade rotfyllningar. 

 Pengar som skulle kunna användas bättre inom den svenska tandvården. 

 För Västra Götalandsregionen som är en av Sveriges största huvudmän inom tandvården borde det vara ett stort intresse för vilka metoder som används, varför en diskussion kring detta skulle ha högsta prioritet. 

 Från Sjukvårdspartiets sida ser vi det som självklart att man inom tandvården använder de effektivaste metoderna i syfte att lindra mänskligt lidande och för att kunna göra ekonomiska omfördelningar till de områden där det bäst behövs.

 Förutsättning för detta är att Socialstyrelsen uttalar sig positiv för den behandlingsmetod som hittills uppvisat de bästa resultaten; nämligen rotfyllningsmetoden och - materialet N2. 

 Först då kan Sverige får världens bästa tandvård.


Carl Ek är partisekreterare för Sjukvårdspartiet  i Västra Götaland.