Debatt: Politikerna sviker Angereds sjuka

I valrörelsen 2002 lanserade Folkpartiet idén om ett närsjukhus i Angered. Därefter har en politisk enighet nåtts kring sjukhusets tillkomst och efter många turer har också själva sjukhusbyggnaden fått en lokalisering och finansiering.

Enligt tidplanen skulle byggnaden stå klar under våren 2014. Men nu sätter den S-ledda regionala ledningen käppar i hjulen.

 Den politiska ledningen, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, har i sitt förslag till budget för de kommande åren bromsat upp alla strategiska fastighetsinvesteringar i regionens sjukvårdslokaler. Det kommer att försena många viktiga utvecklingsprojekt.


 Bland annat riskerar bygget av Angereds närsjukhus att försenas med åtminstone tre år.

 Angereds närsjukhus är ett nav i en närsjukvård där uppsökande insatser och en bred samverkan är utmärkande för arbetssättet. Trots att sjukhusbyggnaden ännu inte finns på plats spelar redan sjukhuset en central roll i vårdsamarbetet i hälso- och sjukvården i nordöstra Göteborg.

 Angereds närsjukhus har från Folkpartiets sida varit strategiskt viktigt för att nå målet om att erbjuda vård på lika villkor i hela Västra Götalandsregionen.

Tanken är att Angereds närsjukhus ska ge god och nära tillgång till både närsjukvård och specialistsjukvård i en del av Göteborg där ohälsan är markant hög och som länge har varit underförsörjd på sjukvård.


 Möjligheten att få vara med och bygga upp en unik verksamhet har attraherat många och sjukhuset har redan nu en hög kompetens på personalsidan som bara väntar på att få ta del av det nya sjukhuset.

 Vi i Folkpartiet föreslår en investeringsnivå som är nästan tre miljarder högre för de kommande tre åren än S, V och MP för att kunna bygga en modern, patientsäker och nära vård i moderna lokaler. Häri ryms bygget av Angereds närsjukhus, men också flera andra angelägna ombyggnader och tillbyggnadsprojekt såsom barnsjukhuset och förlossnings- och neonatalverksamheten på Östra sjukhuset.

 Alla dessa angelägna investeringar stoppas eller försenas kraftigt med den politiska ledningens förslag till budget.

 Det finns ännu tid för Västra Götalandsregionens politiska ledning att tänka om och tänka rätt.

 Fram till regionfullmäktiges beslut den 20 september finns möjligheten för ledningen att vidga investeringsutrymmet, justera sitt budgetförslag och se till att Angereds närsjukhus blir byggt i enlighet med liggande planer.

Allt annat vore ett svek mot invånarna i nordöstra Göteborg.


Jonas Andersson

 Helena Holmberg

 Jonas Andersson (FP) är oppositionsråd i Västra Götalandsregionen och vice ordförande i hälso- och sjukvårdsutskottet. Helena Holmberg (FP) är vice ordförande i styrelsen för Angereds närsjukhus.