Debatt: Hjälp för unga i riskzonen

I mars misshandlades en äldre man i Kortedala mycket svårt. I mitten av  maj greps sju ungdomar i Stockholm, misstänkta för att ha kastat sten  mot polis, vandaliserat och satt eld på en skola och bilar. Våld och ungdomsbrottslighet ökar där skolorna är eftersatta och arbetslösheten är stor.

Det diskuteras ofta över vem som har ansvar och vad som bör göras för att hjälpa de ungdomar som faller mellan stolarna. Från olika håll hör man krav på skärpta straff eller fler poliser men situationen har inte en enkel lösning.

För att bättre förebygga ungdomsbrottslighet har Nya Moderaterna föreslagit en ny sekretessbrytande bestämmelse som möjliggör för socialtjänsten att i brottsförebyggande syfte lämna uppgifter till polisen om unga i riskzonen. Vi ser det som viktigt att en fungerande samverkan mellan polis och socialtjänst nu kan komma till stånd.

Som politiker förväntas vi ofta avge mirakellösningar för att snabbt lösa problem. Men efter att vi båda, på olika håll, har arbetat med dessa frågor under många år och träffat unga som levt eller lever ett liv i kriminalitet är det tydligt att skärpta straff inte är den enda lösningen.

Det handlar om så mycket mer än hårda lagar och regler. Ett återkommande budskap i möten med kriminella unga är; "om någon hade sett mig, tagit tag i mig och hjälpt mig hade den kriminella banan inte varit ett alternativ". Sekretessregleringen har länge upplevts som ett problem vid samverkan mellan myndigheter.

Genom att nu öka möjligheterna för socialtjänsten att lämna ut nödvändiga uppgifter om unga till polisen underlättas samverkan och förhoppningsvis att man hjälper en individ innan denne begått grövre brott.

Prövningen av om bestämmelsen är tillämplig ska alltid göras med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet och att personen inte fyllt 21 år. Det skall finnas risk för att denne kommer att utöva brottslig verksamhet, att uppgiften antas bidra till att förhindra brott och att det inte är olämpligt att uppgiften lämnas ut.

Det är viktigt med tydlighet och vid utformningen har man särskilt beaktat vikten av ett fungerande samarbete mellan polis och socialtjänst men också värdet av att förtroendet för socialtjänsten inte får påverkas.

Möjligheten att kunna omhänderta unga i riskfyllda situationer är ett viktigt verktyg för polisen, inte minst i det brottsförebyggande arbetet. Vi i Nya Moderaterna är därför mycket positiva och tror att den bestämmelsen kan hjälpa unga att åter hamna rätt.


HENRIK RIPA (M)

riksdagsledamot socialutskottet


ANTON ABELE (M)

riksdagsledamot justitieutskottet