Debatt: Bättre omsorg kräver maktskifte

Anna Johansson, S-ordförande i Göteborg, skrev i GT 9/2 att det pågår ett kulturskifte inom äldreomsorgen. Jag menar att det behövs mer än ett kulturskifte för att förbättra för de äldre. Det behövs ett maktskifte!


Under 2011 avsatte Socialdemokraterna 30 miljoner kronor för att lyfta lönerna för personal inom äldreomsorgen. Det är bra, men det är Kristdemokraterna i alliansregeringen som stått för all annan utveckling som skett inom äldreomsorgen. Mellan 2006 och 2011 har Göteborg fått 177 miljoner kronor som satsats på bland annat läkemedelsgenomgångar och att utveckla det sociala innehållet.

Johansson tar upp Göteborgsmodellen som en viktig valfrihetsreform, men det är ju ingen val -  frihet. Du kan aldrig välja vilken personal du vill ha och du kan aldrig välja någon annan utförare. Det är precis som Henry Ford och hans bilar - du kan välja vilken bil som helst bara du väljer en svart!


Vi vill att de äldre ska kunna bestämma själva, eftersom det är viktigt både för självkänsla och livskvalitet. Med ökad valfrihet och ett större utbud av aktörer ökar tillgängligheten, kvaliteten och effektiviteten. Därför vill vi införa lagen om valfrihetssystem även i Göteborg.

Enligt lagen om valfrihet får den utförare som upp- fyller de kvalitetskriterier som kommunen satt upp, utföra till exempel hemtjänst. Det är den enskilda kommunen som bestämmer nivån på kvaliteten och ansvarar för uppföljning och utvärdering så att kvaliteten inte tummas på. Då kommer alla; privata aktörer, ideella föreningar eller kooperativ som har bra idéer och verksamheter att få möjlighet att få erbjuda sin service.

Rapporter om vanvård och dålig omsorg förekommer både inom kommunal och privat omsorg. Innan jul uppdagades vanvård på ett av Caremas äldreboenden och Socialstyrelsens har riktat kritik mot två kommunala boenden - Gråberget och Styrsöhemmet.


KD har tillsammans med Folkpartiet och Moderaterna föreslagit en rad olika åtgärder för att se till att kvaliteten på alla äldreboenden höjs. Vi föreslår att en äldreombudsman inrättas som ska vara en fristående instans för äldre att vända sig till med sina klagomål och synpunkter. Vi vill också genomföra en utredning av dagsläget i äldreomsorgen, för vi vet att skillnaderna mellan stadsdelarna är stora.

Dessutom behövs ett uppföljningsverktyg som är lika över hela staden med fokus på kvalitet och en strategi för att förbättra upphandlingarna av äldreomsorgen.

Men eftersom vi än så länge sitter i opposition röstas våra förslag ner. Därför behövs maktskifte i Göteborg!


David Lega

Kommunalråd i Göteborg (KD)