Debatt: Alliansen gynnar nya bränslen

Minskade utsläpp från transportsektorn hör till en av de svåraste, men viktigaste, utmaningarna för att vi ska bromsa den globala uppvärmningen. Framtidens transportsystem kommer sannolikt att kräva en mix av en rad olika tekniker, kanske också sådana vi i dag inte känner till. Nu har regeringen tagit ett steg till för att möjliggöra en bredare och öppnare forskning.

Alliansregeringens mål är att Sverige år 2030 ska ha en fossilfri fordonsflotta. Det ställer krav på en betydande teknisk utveckling av såväl fordon som bränslen. Svensk fordonsindustri arbetar intensivt med sådan forskning och utveckling. Därtill avsätts varje år nästan 500 miljoner skattekronor på fordonsrelaterad forskning.

Forskning och utveckling kombinerat med politiska styrmedel innebär att ny, grönare teknologi växer fram, samtidigt som människor kommer i arbete.

För att hitta de mest effektiva lösningarna krävs ibland möjlighet att bredda ramarna. I dag regleras både försäljning och forskning inom bränslen av drivmedelslagen.

Dagens lagstiftning innehåller dock ett saluföringsförbud mot bränslen som inte uppfyller EU:s miljöspecifikationer. Det kan låta bra, men faktum är att det i praktiken bromsar utvecklingen .

Fordonsindustrin får svårare att utveckla lösningar för andra marknader än den europeiska, men framför allt försvåras utveckling av nya och miljösmartare fordon och drivmedel eftersom sådana bränsleblandningar inte ens får användas för forskningssyfte. Det gör att bränslen som skulle kunna bidra till bättre förutsättningar i morgon inte når sin utvecklingspotential eftersom de helt enkelt utesluts från forskning i dag.

Det är därför positivt att riksdagen nyligen beslutade att införa ett undantag i drivmedelslagen för forskning och fabrikspåfyllning. Eftersom ändringen inte innebär att i dag icke godkända drivmedel kan säljas till slutanvändare kommer den inte heller medföra någon betydande miljörisk.

Den innebär däremot att AB Volvo, Scania och Volvo Cars får bättre förutsättningar att ta fram de bilar och bränslen som vi behöver för att klara klimatutmaningarna.

Ändringen är ett steg för att stärka möjlighet att kunna erbjuda ledande teknik på miljöområdet.

Moderaterna och alliansen är övertygade om att teknikutveckling kommer att vara avgörande för vår förmåga att klara klimatutmaningen.

Med det nya undantaget i drivmedelslagen stärks svensk fordonsindustris möjlighet till ledande forskning och därmed också möjligheten till en mer miljövänlig fordonsflotta, i Sverige och internationellt.


Lars Hjälmered (M)

Riksdagsledamot från Göteborg.