Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

"Klart att Västlänken kommer att byggas"

Så här är det tänkt att station Korsvägen ska se ut på västlänken - även med en uppgång mot Avenyn. Foto: Per Wissing
Anders Högström, Liberal debattör, tidigare ordförande i Folkpartiet och ledamot i kommunstyrelsen i Lilla Edet. Foto: Privat

Västlänken kommer att byggas och sträckningen för den är bestämd. Ingen instans kommer att pröva Västlänkens vara eller inte vara.

Det finns grupper samt kommunalrådet Martin Wannholt och partiet Vägvalet som påstår något annat, men de har fel. Därmed lurar de människor att tro att Västlänken kan stoppas.

Så här ligger det till:

26 juni 2014 beslutade regeringen om tillåtlighet för Västlänken. Inför det beslutet fanns underlag om alternativa sträckningar, påverkan på natur- och kulturmiljö samt samhällsnyttan. Regeringen beslut innebär att Västlänken kommer att byggas och att korridoren för sträckningen är klar. Ingen överklagade detta beslut (Högsta förvaltningsdomstolen kan granska om lagreglerna följts) som har vunnit laga kraft.

I nästa steg ska Trafikverket beskriva i detalj hur Västlänken ska byggas. Det gör man i en järnvägsplan. Den har genomgått samrådsförfarande och granskats av Länsstyrelsen som gett sitt bifall efter kompletterande uppgifter och justeringar gjorda av Trafikverket.

I nästa steg ska Trafikverket fastställa järnvägsplanen.

Trafikverket behöver dock ett antal tillstånd för att uppfylla de krav som ställs på tillståndspliktig vattenverksamhet och eventuell miljöfarlig verksamhet. Det är Mark- och miljödomstolen som utfärdar sådana tillstånd, där villkoren sätts upp. Deras beslut kan överklagas till mark- och miljööverdomstolen.

Detta hävdar Martin Wannholt med flera betyder att Västlänken där kan stoppas men de har fel. Så här skriver Högsta domstolen om när regeringen ger tillåtlighet:

“När regeringen tillåtit en verksamhet är den frågan avgjord och ska inte ingå i den efterföljande prövningen av tillståndet. Tillståndsmyndigheten ska alltså begränsa sin prövning till de frågor som regeringen inte prövat eller med andra ord innehållet i tillståndet och villkoren för detta.”

Detta står att läsa i hd:s beslut i mål nr T3158-12, som handlar om Nordkalks begäran om kalkbrytning på Gotland. Martin Wannholt med flera har hänvisat just till denna dom i GP, men inte kunnat skilja på när regeringen ger tillåtlighet och när Miljööverdomstolen ger tillåtlighet i Natura 2000-områden.

Högsta förvaltningsdomstolen, vars beslut inte kan överklagas, slår också fast “att tillståndsprövningen i ett fall som detta ankommer på miljödomstolen när det gäller vattenverksamhet och på länsstyrelsen när det gäller verksamheter som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område” samt att “länsstyrelsen och domstolarna är bundna av regeringens tillåtlighetsbeslut i fråga om lokaliseringen av vägen till en viss korridor.”.

Att Västlänken kommer att byggas och med den sträckning som redovisats är alltså helt klart.

Det betyder att den påverkan engagerade miljöorganisationer och andra sakägare har kvar är att överklaga detaljer i den järnvägsplan som snart kommer att fastställas samt, i den mån man är sakägare, kan överklaga de tillstånd som Mark- och miljödomstolen kommer att ge under 2016-2017. Järnvägsplanen kan överklagas till regeringen.

Någon möjlighet att överklaga själva Västlänken finns inte.

Det stora engagemang vissa grupper visar borde alltså rikta in sig på att stadsmiljön kring Västlänken blir så bra som möjligt. Här finns alla möjligheter att vara med och påverka.

Det finns det inte om Västlänkens vara eller inte vara.

 

Anders Högström

Liberal debattör, tidigare ordförande i Folkpartiet och ledamot i kommunstyrelsen i Lilla Edet