JK: Inget åtal mot Anette Winter

Foto: Leif Jacobsson

GÖTEBORG. JK beslutade sent i går kväll att lägga ner anmälningarna mot Göteborgs Energis Anette Winter för efterforskande av källa. 

Orsaken är att Göteborg Energi är ett kommunalt bolag och sådana omfattas inte av Tryckfrihetsförordningens straffsanktioner. 

Det var tre personer som anmälde affärsområdeschefen Anette Winter vid Göteborg Energi AB för brott mot det så kallade efterforskningsförbudet.

 Orsaken var att hon i Uppdrag granskning försökt få reda på om konsulten Karin Törnqvist pratat med tv:s journalister.

Inte myndigheter

 Justitiekanslern skriver:

 Efterförskningsförbudet i grundlagen omfattar myndigheter och andra allmänna

 organ. Anmälan avser emellertid en chef i ett kommunalt bolag. Sådana

 bolag omfattas inte av bestämmelsen i GL eftersom bolag inte anses vara

 allmänna organ och inte är myndigheter.

 Till skillnad från vad som enligt GL gäller för myndigheter och andra allmänna organ är emellertid efterförskningsförbudet inte straffrättsligt sanktioneratifråga om kommunala bolag. 

Kan bli straffbart

 Eftersom den överträdelse av efterförskningsförbudet som den berörda chefen kan ha gjort sig skyldig till alltså inte är brottslig ska någon förundersökning inte inledas.

 JK påpekar till sist att det i riksdagen finns ett förslag om att ändra grundlagen så att kommunala bolag omfattas av efterforskningsförbudet och att även repressalier mot dem som pratar med journlaister blir straffbara.