Hemliga dokumenten sågar flyktingmottagandet

I SVT:s Uppdrag granskning frågades social resursförvaltnings direktör Michael Ivarson ut om flyktingmottagandet under hösten. Revisorernas slutsatser i underlaget sammanfaller med det som medier grävt fram under förra året.
Foto: SVT
Social resursförvaltning i Göteborg sågas av revisorer efter mottagandet av ensamkommande flyktingbarn. GT:s granskning av flyktingmottagande och kontakterna med bland andra Hero har pågått under hela året.
Foto: DANIEL OLSSON
Social resursförvaltning i Göteborg sågas av revisorer efter mottagandet av ensamkommande flyktingbarn. GT:s granskning av flyktingmottagande och kontakterna med bland andra Hero har pågått under hela året.
Foto: MARIA DAHLIN
Social resursförvaltning i Göteborg sågas av revisorer efter mottagandet av ensamkommande flyktingbarn. GT:s granskning av flyktingmottagande och kontakterna med bland andra Hero har pågått under hela året.
Foto: DANIEL OLSSON
Veronica Morales gick från Göteborgs högste chef för flyktingmottagandet till ett toppjobb på Hero. Nu utreder åklagare misstanke om mutbrott.
Foto: HENRIK JANSSON

Kommunens egna revisorer sågar Social resursförvaltnings hantering av flyktingmottagandet i ett hemligstämplat granskningsunderlag som GT tagit del av.

Lagar och regler följdes inte.

"Tillräcklig kunskap och kompetens saknades", skriver revisorerna, då kontrakt skrevs med privata bolag för flera hundra miljoner.

Det är i en hemligstämplad så kallad avstämning i sluttampen på Stadsrevisionens granskning av hur mottagandet av ensamkommande flyktingbarn gått till som en lång rad brister nu konstateras.

Mycket känns igen från de granskningar som GT och "SVT Uppdrag granskning" gjort under sommaren och hösten.

Dokumentet kom in till Social resursförvaltning dagarna före jul – och sekretessbelades direkt.

Även hos Stadsrevisionen är det stopp med hänvisning till att det där rör sig om arbetsmaterial.

– Vi lämnar aldrig ut någon information under resans gång, säger Stadsrevisionens ordförande Lars Bergsten (M).

Revision: Saknades kunskap och kompetens

Men GT kan redan nu avslöja de slutsatser och iakttagelser som revisorerna gör efter en mängd djupintervjuer och genomgång av dokumentationen kring flyktingmottagandet, i slutfasen av granskningen. 

Och det är i flera delar en sågning av förvaltningen och dess ledning. Lagar och regler har inte följts:

  "Revisionskontoret finner att det saknades tillräcklig kunskap och kompetens avseende upphandling på social resursförvaltning"

  "Revisionskontoret finner att förvaltningschefen inte kontrollerade att verksamhetschefen tog sitt ansvar avseende följsamhet gentemot LOU (läs: Lagen om offentlig upphandling) vid tecknande av avtal med privata utförare av boenden för ensamkommande flyktingbarn"

  Att den ansvarige för det kritiserade mångmiljonkontraktet med flyktingjätten Hero – kort före att hon själv gick över för en hög post i – inte var medveten om risken för jäv beskriver revisorerna som "osannolikt". Konkurrensen sattes ur spel och lagen följdes inte heller då kontraktet, värt som mest 82 miljoner kronor, aldrig upphandlades, menar revisorerna.

"Ifråga om det andra kontrakt som tecknades med Hero Sverige AB finner revisionskontoret att synnerlig brådska inte kunnat utgöra skäl för att frångå huvudregeln att tillämpa annonsering vid upphandlingen. Kontraktet skulle således ha upphandlats via något av de tillåtna upphandlingsförfarandena vilket inte skett i enlighet med gällande lagkrav. Konkurrensen har därmed inte tillvaratagits." (Stadsrevisionen)

Förvaltningschefen, social resursförvaltnings direktör Michael Ivarson, är en av de som revisorerna menar har brustit i kontrollen. 

Men han vill inte kommentera några delar av revisorernas slutsatser.

– Svaret från mig får du när den slutliga rapporten blir offentlig, säger Michael Ivarson.

Social resursförvaltning: Brist i brandskyddskontrollen

– De har gjort en speciell granskning av våra upphandlingar av privata aktörer och den har de skickat över nu för att vi ska faktagranska den och ge våra kommentarer på den.

Men det nämns sakförhållanden som att ni inte har kontrollerat brandskyddet hos de privata utförarna. Med tanke på de bränder som drabbat boenden, hade inte det varit bra?

– Det är ett utkast som vi läser nu. Vi samlar ihop nu och läser igenom den och tittar på vad i detta som vi tycker behöver kommenteras mer och vad som bara är att konstatera i lugn och ro, säger Michael Ivarson.

Han vill inte heller kommentera om huruvida förvaltningen har haft något att invända mot revisorernas beskrivningar eller de fakta som förs fram. Inte heller vill han uttala sig om något i revisorernas underlag, enligt honom, skulle vara felaktigt.

"Lista på personalens utbildning och erfarenhet begärdes in men kontrollerades inte. Referensuppdrag begärdes in men kontrollerades inte. Huruvida den privata utföraren hade tecknat kollektivavtal kontrollerades inte heller. Brandskyddsdokument begärdes inte in av alla privata utförare. Vidare begärdes inte rutiner avseende kränkningar, övergrepp, hot, våld och självskadebeteende samt upprätthållande av drogfri miljö in." (Stadsrevisionen)

Bland de brister som revisorerna iakttagit är den dåliga kontrollen av brandskyddet i de privata boendena. Helt missade förvaltningen att kontrollera om de privata bolagen hade tecknat kollektivavtal och om de hade rutiner för att arbeta och möta kränkningar, övergrepp, hot, våld och självskadebeteende på boendena. 

Ibland begärdes uppgifter in men de kontrollerades inte av förvaltningens tjänstemän för att se om allt stod rätt till, enligt revisorerna. Det gällde bland annat personalens utbildning och de referenser som bolagen uppgav inför mångmiljonkontrakten skrevs.


LÄS MER: Godkände miljonrullningen till sin nya arbetsgivare


Trots att flera hundra skattemiljoner gått in i de privata bolagen under året så utvärderades aldrig samarbetet, enligt revisorerna:

Göteborgs kommun anmälde misstänkt mutbrott

"I avtalen med de privata aktörerna framgår att utvärdering av avtal ska ske efter ett halvår. Revisionskontoret finner att så inte skett"

Och revisorerna fortsätter med sina iakttagelser i avstämningen:

"Det har inte heller genomförts någon löpande kontroll avseende leverantörens seriositet – exempelvis avseende betalning av skatter och avgifter – under avtalstiden".

Revisorernas preliminära slutsats är att förvaltningen inte följt gällande lagar och regler: 

"följsamheten mot LOU (Läs: Lagen om offentlig upphandling) och övriga regelverk brister i flera avseenden då det gäller styrning och uppföljning av privata aktörer av boenden för ensamkommande flyktingbarn".

Social resursförvaltning har förklarat de många misstagen med den stora press som låg på förvaltningen under flyktingkrisens högsta topp. 

Revisorerna skriver att det stora mottagandet hösten 2015 och framåt in i 2016 visserligen har inneburit stora påfrestningar men konstaterar också att brister fortsatt långt efter det att trycket minskat. När det gäller de ifrågasatta mångmiljonavtalen med flyktingjätten Hero skriver revisorerna att det finns brister i båda de stora avtalen – inte bara det senare värt 82 miljoner kronor och som ledde till att förvaltningen själv gick vidare med en anmälan om misstänkt mutbrott.

Konkurrensverket granskar härvan med Hero

Den 12 januari ska förvaltningen svara revisorerna och komma med kompletteringar, kommentarer eller tillrättalägganden av de slutsatser och fakta som nämns i dokumentet. Senast dagen efter ska förvaltningen också svara på frågor från Konkurrensverket som utreder om allt gått rätt till inom samma område.

I revisorernas fem sidor långa dokument finns dock en positiv slutsats: att Social resursförvaltning levt upp till FN:s barnkonvention i arbetet.

Enligt Stadsrevisionen ska den revisionsrapporten offentliggöras i inledningen av mars månad

Revisorerna om flyktingmottagandet i kommunen

"Revisionskontoret finner det osannolikt att beredande handläggare av det så kallade reviderade avtalet med Hero Sverige AB inte varit medveten om att jävsrisk förelåg i slutet av maj 2016 då ordförandebeslut tas av nämnden angående detta avtal. Handläggaren meddelade inte nämnden att risk för jäv förelåg"  


"Revisionskontoret finner att det saknades tillräcklig kunskap och kompetens avseende upphandling på social resursförvaltning"


"Granskningen visar också att nämnden upphandlat två kontrakt med leverantören Hero Sverige AB där brister kan konstateras vid handläggningen"


"Ifråga om det första kontraktet med Hero Sverige AB har nämnden frångått LOU:s huvudregel beträffande annonsering. Detta är tillåtet om synnerlig brådska föreligger. Det är dock då nämndens ansvar att motivera undantaget och dokumentera detta på särskilt sätt. Granskningen visar att detta inte har skett."


"Ifråga om det andra kontrakt som tecknandes med Hero Sverige AB finner revisionskontoret att synnerlig brådska inte kunnat utgöra skäl för att frångå huvudregeln att tillämpa annonsering vid upphandlingen. Kontraktet skulle således ha upphandlats via något av de tillåtna upphandlingsförfarandena vilket inte skett i enlighet med gällande lagkrav. Konkurrensen har därmed inte tillvaratagits."


"Vid genomgång av handläggares dokumentation finner revisionskontoret att det inte finns dokumenterat vilka leverantörer som tillfrågades eller hur många som lämnade anbud. Även det viktigaste skälet till tilldelning av avtal saknas."


"Revisionskontoret finner att förvaltningschefen inte kontrollerade att verksamhetschefen tog sitt ansvar avseende följsamhet gentemot LOU vid tecknande av avtal med privata utförare av boenden för ensamkommande flyktingbarn."


"Revisionskontoret finner det osannolikt att beredande handläggare av det så kallade reviderade avtalet med Hero Sverige AB inte varit medveten om att jävsrisk förelåg i slutet av maj 2016 då ordförandebeslut tas av nämnden angående detta avtal. Handläggaren meddelade inte nämnden att risk för jäv förelåg."


"Lista på personalens utbildning och erfarenhet begärdes in men kontrollerades inte. Referensuppdrag begärdes in men kontrollerades inte. Huruvida den privata utföraren hade tecknat kollektivavtal kontrollerades inte heller. Brandskyddsdokument begärdes inte in av alla privata utförare. Vidare begärdes inte rutiner avseende kränkningar, övergrepp, hot våld och självskadebeteende samt upprätthållande av drogfri miljö in."  


"Det har inte heller genomförts någon löpande kontroll avseende leverantörens seriositet – exempelvis avseende betalning av skatter och avgifter – under avtalstiden."