Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Politiker tjänar 57 600 – för en dags arbete

Här ligger överförmyndarförvaltningens lokaler i Göteborg. Nämndens ordförande och vice ordförande träffas här några gånger i veckan.
Här sitter Göteborgs politiker.
Foto: Robin Aron
Lisbeth Boëthius (m), nuvarande vice ordförande i nämnden, säger att hon jobbar halvtid med överförmyndarnämnden.
Jeanette Werner (s), tidigare ledamot i nämnden, har inte gått att nå för en kommentar.
Ann-Sofie Hermansson (s), tidigare ledamot i nämnden, tycker inte att heltidsarvodet är rimligt om det bara är för ett nämnduppdrag men säger att man alltid haft andra uppdrag också.
Roland Rydin (m), tidigare vice ordförande i nämnden, säger att man kan diskutera om det är rimligt att man blir heltidsarvoderad som ledamot i överförmyndarnämnden.
Foto: Lennart Rehnman
Per Berglund (s), ordförande i nämnden, kan inte säga hur mycket tid han lägger på arbetet i överförmyndarnämnden: "Politiskt arbete lägger jag ner mycket tid på. Där är gränserna gråa mellan partiarbete och det kommunala arbetet för de hänger ofta ihop"
Foto: Lennart Rehnman
Lena Malm (s), nuvarande ledamot i nämnden, lägger ungefär en arbetsdag i månaden på överförmyndarnämnden.
1 / 8

GÖTEBORG. De tre politikerna i överförmyndarnämnden i Göteborg får heltidsarvode: 57 660 kronor i månaden.

Skattebetalarna betalar deras kommunalrådsmässiga löner – men politikerna jobbar långt ifrån heltid.

– Jag tror att det är en dag sammanlagt med möten och inläsning, säger ledamoten Lena Malm (S), om hur mycket som hon lägger på tjänsten varje månad.

Överförmyndarnämndens tre ledamöter ersätts med ett heltidsarvode på 57 660 kronor i månaden. Utöver dem är det bara kommunalråden, biträdande kommunalråd eller av kommunfullmäktige utnämnda förtroendevalda som ska ha heltidsuppdrag och därmed få en sådan ersättning.

Men arbetet i överförmyndarnämnden är inte ett heltidsjobb för politikerna.

– Säg att jag är där halvtid, säger nämndens vice ordförande Lisbeth Boëthius (m) men betonar att det ser olika ut olika perioder.

Hon säger att hon jobbar några timmar om dagen för nämnden – vilket även nämndordförande Per Berglund (s) säger att han gör.

– I princip är det som så att jag är några timmar om dagen på överförmynderiet. Jag har min bas där, men det betyder inte alltid att jag där arbetar med överförmyndarfrågor när jag är där.

Resterande tid ska de, enligt egen utsago, använda till "övriga politiska uppdrag".

Överförmyndarförvaltningens chef, Gunnar Johnsson, säger att det ska finnas ett beslut där politikernas arbetsuppgifter utöver nämnduppdraget framgår. GT har begärt att få se det beslutet men kommunen har inte lyckats få fram det - på en vecka.

Är det rimligt att det beskrivs som en heltidstjänst att sitta i överförmyndarnämnden?

– Det beror på vad partierna kommer överens om hur man ska disponera sin tid eller vad som förväntas att man ska göra med den tiden. Det går att kombinera med andra politiska uppdrag, säger Lisbeth Boëthius.

Jobbar för sitt parti

Hon berättar att hon jobbar mycket för sitt parti.

– Jag jobbar mycket med valberedning och våra medlemmar som har uppdrag i styrelser och nämnder och stiftelser. Jag sköter det uppföljningsarbetet. Det ligger kanske inte bara i partiets intresse utan också i stadens intresse att man följer upp att det fungerar bra i nämnder och styrelser.

Borde du inte arbeta för Göteborgs stad och inte partiet då det är de som arvoderar dig?

– Det beror på hur man värderar mitt arbete med uppföljningen, säger Lisbeth Boëthius.

Möte en gång i månaden

Nämndens tredje ledamot, Lena Malm (s), lägger däremot inte ner lika mycket tid som de andra två på nämnden.

– Det är precis som med alla andra nämnduppdrag, möten en gång i månaden, säger hon och berättar att hon utöver själva sammanträdet läser in sig på handlingar inför mötet. Enligt hennes egna bedömningar blir det totalt en arbetsdag per månad.

Lena Malm säger att hon använder mycket av sin resterande tid till exempelvis ordförandeskapet i kommunfullmäktige, samt sina uppdrag i trafiknämnden.

– Sedan förfogar partiet över min tid. Jag kan göra andra saker under den här heltiden.

Eftersom du är heltidsarvoderad av Göteborgs stad - borde du inte arbeta heltid för kommunen?

– Jag är vald som socialdemokrat för det här uppdraget. Jag gör politik i Göteborgs stad men jag representerar Socialdemokraterna och då är det min gruppledare som kanske ber mig göra saker, förutom att jag är fullmäktiges ordförande så kan det vara saker som kommer till.

Klarar andra politiska uppdrag

Trots att ingen av ledamöterna lägger ner 40 timmar i veckan på arbetet i överförmyndarnämnden ser de inga problem med att de ändå får ersättning som att det vore ett heltidsjobb.

– Det är tre politiska tjänster som inte bygger på att vi ska jobba heltid som överförmyndare utan ska klara andra tjänster, säger Per Berglund.

Är arvodet på 57 660 kronor rimligt?

– Jag har inga synpunkter på det. Jag har bara konstaterat att man har gjort en överenskommelse och konstruerat tre tjänster och jag har blivit erbjuden en tjänst. Storlek på arvode eller villkor, det har jag jättesvårt att kommentera själv.

Synpunkter på nämnden

Per Berglund berättar att ledamöterna i överförmyndarnämnden tidigare handlade egna ärenden. När förvaltningen professionaliserades 2003 bestämde man i en politisk överenskommelse att behålla de tre heltidstjänsterna. Sedan dess får politikerna betalt för att ta beslut i de ärenden som förvaltningen lägger fram. Men själva arbetet med ärendena tar tjänstemännen på förvaltningen hand om.

Politikerna i överförmyndarnämnden arvoderas inte för sina övriga kommunala uppdrag, med undantag från det som de eventuellt gör för kommunala bolag.

Enligt nämndordföranden Per Berglund pågår en diskussion om hur man ska göra med nämnden framöver då det finns partier som vill slopa heltidsarvoderingen.

– Jag kan förstå att man har synpunkter på de här tjänsterna, men så var det tänkt. Det är inget som vi har hymlat med.

Vändningen efter GT:s granskning

Efter att GT inledde sin granskning av överförmyndarnämnden meddelade de rödgröna i Göteborg på torsdagen i ett pressmeddelande att man ska se över upplägget för överförmyndarnämnden.

– Överförmyndarnas uppdrag har förändrats. Vi tycker nu det är dags att se över deras funktion och uppgifter men också hur arvodena ska se ut. Eftersom arbetsbelastningen minskat vill vi inledningsvis minska antalet heltidsarvoderade överförmyndare, säger Lena Malm i ett pressmeddelande på torsdagen.

Den rödgröna majoriteten föreslår nu att antalet heltidsarvoderade ledamöter i överförmyndarnämnden minskas från tre till två. Och i avvaktan på en genomgång av nämnden ska ledamöterna utses för ett år i taget.

Överförmyndarnämnden

Det måste finnas en överförmyndarfunktion i varje kommun. I Göteborg har man valt att ha en överförmyndarnämnd.

Nämndens uppdrag är bland annat att utreda behov av god man eller förvaltare samt att föreslå en lämplig person till uppdraget. En annan viktig funktion är att ha tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare.

Överförmyndarnämnden sammanträder en gång per månad. Vid dessa sammanträden fattar nämnden beslut i övergripande frågor för överförmyndarverksamheten samt i vissa enskilda ärenden.

Utöver nämndens heltidsarvoderade ledamöter finns tre ersättare som får sammanträdesarvode.

Så ser det ut i andra svenska städer

STOCKHOLM

Antal ledamöter: 5

Ersättning: Ordförande och viceordförande blir ersatta som en tredjedel av borgarrådens arvode, det vill säga 33 480 kronor. De jobbar då halvtid, 8-12 varje dag de har telefontid, besökstid samt övrigt arbete. Övriga får sammanträdesarvode på 520 kronor.

Antal sammanträden: Ett per månad

Övrigt: Kommer att ske förändringar vid årsskiftet, men det är inte klart än.

Kommentar: "Vår roll är att ta hand om medborgarnas mer allmänna frågor och oro. Jag har andra politiska uppdrag men det lägger jag på kvällstid. För min del är det mer omfattande än halvtid, det är det.", säger Ian Dickson Lauritzen (M), ordförande i överförmyndarnämnden.

MALMÖ

Antal ledamöter: 7

Ersättning: De sju fritidspolitikerna får ett arvode på 489 kronor per möte.

Antal sammanträden: Ett per månad

Kommentar: "Oh, nej, det är inte rimligt att säga att det är en heltidssysselsättning. Vi läser in oss inför varje möte men det är långt ifrån heltid. Vi är ju fritidspolitiker. Det är i allra högsta grad en bisyssla. Jag är pensionär numera men det är många som har heltidstjänster vid sidan om", säger Rolf Alterlo (S), ledamot.

KUNGSBACKA

Antal ledamöter: 3

Ersättning: De tre fritidspolitikerna arvoderas med 1 200 kronor per sammanträde

Antal sammanträden: Ett per månad

MÖLNDAL

Antal ledamöter: 4

Ersättning: De fyra fritidspolitikerna arvoderas per sammanträde

Antal sammanträden: Ett per månad

Kommentar: "Mitt uppdrag motsvarar inte heltid. Jag har en heltidstjänst vid sidan om", säger Ia Johansson (M), ledamot Mölndal.

BORÅS

Antal ledamöter: 3

Ersättning: 506 kronor per timmen

Antal sammanträden: Tio möten per år

Kommentar: "Nej, nej, nej, oh nej. Det är inte mycket vet du. Det är en timme inläsning i veckan och sen är det tio möten på ett år. Det är en bisyssla. Det är tjänstemännen som drar det tunga lasset. De är heltidsanställda, vi är bara fritidspolitiker", säger Ingela Andersson (S), ledamot Borås på frågan om det är en heltidssyssla.

TROLLHÄTTAN

Antal ledamöter: 3

Ersättning: Ingen. De tre kommunalråden är ledamöter i överförmyndarnämnden. De får ingen ersättning för att sitta i nämnden utöver sina kommunalrådslöner.

LIDKÖPING

Har ingen överförmyndarnämnd, däremot en överförmyndare som jobbar heltid som handläggare på förvaltningen.

Sammanträden

2011

19 januari - 50 minuter

Närvarande ledamöter: Ordförande Per Berglund (s), vice ordförande Roland Rydin (m), Ann-Sofie Hermansson (s).

9 februari - 85 minuter

Närvarande ledamöter: Ordförande Per Berglund (s), vice ordförande Roland Rydin (m), Ann-Sofie Hermansson (s).

16 mars - 100 minuter

Närvarande ledamöter: Ordförande Per Berglund (s), tjänstgörande ersättare Gunilla Colldahl-Jäderström (m).

20 april - 75 minuter

Närvarande ledamöter: Ordförande Per Berglund (s), vice ordförande Roland Rydin (m), Ann-Sofie Hermansson (s).

8 maj - 65 minuter

Närvarande ledamöter: Ordförande Per Berglund (s), vice ordförande Roland Rydin (m), Ann-Sofie Hermansson (s).

16 juni - 50 minuter

Närvarande ledamöter: Ordförande Per Berglund (s), vice ordförande Roland Rydin (m), Ann-Sofie Hermansson (s).

Juli - 0 minuter

31 augusti - 70 minuter

Närvarande ledamöter: Ordförande Per Berglund (s), vice ordförande Roland Rydin (m), Ann-Sofie Hermansson (s).

29 september - 70 minuter

Närvarande ledamöter: Ordförande Per Berglund (s), vice ordförande Roland Rydin (m), Ann-Sofie Hermansson (s).

26 oktober - 90 minuter

Närvarande ledamöter: Ordförande Per Berglund (s), vice ordförande Roland Rydin (m), Ann-Sofie Hermansson (s)

30 november - 55 minuter

Närvarande ledamöter: Ordförande Per Berglund (s), vice ordförande Roland Rydin (m), tjänstgörande ersättare Arne Olsson (s)

14 december - 55 minuter

Närvarande ledamöter: Ordförande Per Berglund (s), vice ordförande Roland Rydin (m), tjänstgörande ersättare Arne Olsson (s)

TOTAL TID 2011: 765 MINUTER

2012

18 januari - 50 minuter

Närvarande ledamöter: Ordförande Per Berglund (s), vice ordförande Roland Rydin (m), tjänstgörande ersättare Arne Olsson (s)

8 februari - 70 minuter

Närvarande ledamöter: Ordförande Per Berglund (s), vice ordförande Roland Rydin (m), tjänstgörande ersättare Arne Olsson (s)

12 mars - 40 minuter

Närvarande ledamöter: Ordförande Per Berglund (s), vice ordförande Roland Rydin (m), Jeanette Werner (s)

16 april - 85 minuter

Närvarande ledamöter: Ordförande Per Berglund (s), vice ordförande Roland Rydin (m), Jeanette Werner (s)

23 maj - 60 minuter

Närvarande ledamöter: Ordförande Per Berglund (s), vice ordförande Roland Rydin (m), tjänstgörande ersättare Arne Olsson (s)

13 juni - 95 minuter

Närvarande ledamöter: Ordförande Per Berglund (s), vice ordförande Roland Rydin (m), Jeanette Werner (s)

Juli - 0 minuter

29 augusti - 55 minuter

Närvarande ledamöter: Ordförande Per Berglund (s), vice ordförande Roland Rydin (m), Jeanette Werner (s)

26 september - 75 minuter

Närvarande ledamöter: Ordförande Per Berglund (s), vice ordförande Roland Rydin (m), Jeanette Werner (s)

24 oktober - 130 minuter

Närvarande ledamöter: Ordförande Per Berglund (s), tjänstgörande ersättare Gunilla Colldahl-Jäderström (m), tjänstgörande ersättare Arne Olsson (s)

21 november - 50 minuter

Närvarande ledamöter: Ordförande Per Berglund (s), vice ordförande Roland Rydin (m), Jeanette Werner (s)

19 december - 60 minuter

Närvarande ledamöter: Ordförande Per Berglund (s), vice ordförande Roland Rydin (m), Jeanette Werner (s)

TOTAL TID 2012: 770 MINUTER

2013

16 januari - 80 minuter

Närvarande ledamöter: Ordförande Per Berglund (s), vice ordförande Lisbeth Boëthius (m), Jeanette Werner (s)

6 februari - 85 minuter

Närvarande ledamöter: Ordförande Per Berglund (s), vice ordförande Lisbeth Boëthius (m), Jeanette Werner (s)

13 mars - 90 minuter

Närvarande ledamöter: Ordförande Per Berglund (s), vice ordförande Lisbeth Boëthius (m), Jeanette Werner (s)

22 april - 155 minuter

Närvarande ledamöter: Ordförande Per Berglund (s), vice ordförande Lisbeth Boëthius (m), Jeanette Werner (s)

22 maj - 115 minuter

Närvarande ledamöter: Tjänstgörande ordförande Lisbeth Boëthius (m), Jeanette Werner (s), tjänstgörande ersättare Arne Olsson (s)

11 juni - 90 minuter

Närvarande ledamöter: Ordförande Per Berglund (s), vice ordförande Lisbeth Boëthius (m), Jeanette Werner (s)

Juli - 0 minuter

27 augusti - 120 minuter

Närvarande ledamöter: Ordförande Per Berglund (s), vice ordförande Lisbeth Boëthius (m), Jeanette Werner (s)

25 september - 70 minuter

Närvarande ledamöter: Ordförande Per Berglund (s), vice ordförande Lisbeth Boëthius (m), Jeanette Werner (s)

23 oktober - 95 minuter

Närvarande ledamöter: Ordförande Per Berglund (s), vice ordförande Lisbeth Boëthius (m), Jeanette Werner (s)

20 november - 70 minuter

Närvarande ledamöter: Ordförande Per Berglund (s), vice ordförande Lisbeth Boëthius (m), Jeanette Werner (s)

11 december - 100 minuter

Närvarande ledamöter: Ordförande Per Berglund (s), vice ordförande Lisbeth Boëthius (m), Jeanette Werner (s)

TOTAL TID 2013: 1070 MINUTER

2014 (till och med oktober)

15 januari - 55 minuter

Närvarande ledamöter: Ordförande Per Berglund (s), tjänstgörande ersättare Gunilla Colldahl-Jäderström (m), Jeanette Werner (s)

5 februari - 70 minuter

Närvarande ledamöter: Ordförande Per Berglund (s), vice ordförande Lisbeth Boëthius (m), Jeanette Werner (s)

12 mars - 85 minuter

Närvarande ledamöter: Ordförande Per Berglund (s), vice ordförande Lisbeth Boëthius (m), Jeanette Werner (s)

1 april - 20 minuter

Närvarande ledamöter: Ordförande Per Berglund (s), vice ordförande Lisbeth Boëthius (m), Jeanette Werner (s)

23 april - 105 minuter

Närvarande ledamöter: Ordförande Per Berglund (s), vice ordförande Lisbeth Boëthius (m), Jeanette Werner (s)

21 maj - 60 minuter

Närvarande ledamöter: Ordförande Per Berglund (s), vice ordförande Lisbeth Boëthius (m), Lena Malm (s)

17 juni - 90 minuter

Närvarande ledamöter: Ordförande Per Berglund (s), vice ordförande Lisbeth Boëthius (m), Lena Malm (närvarade ej under hela mötet) (s)

Juli - 0 minuter

27 augusti - 80 minuter

Närvarande ledamöter: Ordförande Per Berglund (s), vice ordförande Lisbeth Boëthius (m), Lena Malm (s)

24 september - 100 minuter

Närvarande ledamöter: Ordförande Per Berglund (s), vice ordförande Lisbeth Boëthius (m), tjänstgörande ersättare Arne Olsson (s)

22 oktober - 55 minuter

Närvarande ledamöter: Ordförande Per Berglund (s), vice ordförande Lisbeth Boëthius (m), Lena Malm (s)

TOTAL TID 2014 (TILL OCH MED OKTOBER): 720 MINUTER

Per Berglund (s)

Ordförande hela mandatperioden

2011

Sammanträden

Medverkat vid 11 sammanträden dvs 765 minuter

Arvodet för uppdraget i överförmyndarnämnden (Grundlön 53 540 kronor/månad)

Januari - 55 028,90 kronor

Februari - 53 540 kronor

Mars - 53 540 kronor

April - 53 863,92 kronor

Maj - 53 540 kronor

Juni - 53 540 kronor

Juli - 55 159 kronor

Augusti - 55 159,60 kronor

September - 53 540 kronor

Oktober - 53 863,92 kronor

November - 54 511,76 kronor

December - 53 540 kronor

TOTALT 2011: 648 827,10 kronor

2012

Sammanträden

Medverkat vid 11 sammanträden dvs 770 minuter

Arvodet för uppdraget i överförmyndarnämnden (Grundlön 54 610 kronor/månad)

Januari - 55 483,52 kronor

Februari - 53 540 kronor

Mars - 54 778,41 kronor

April - 57 839,41 kronor

Maj - 54 986,80 kronor

Juni - 54 940,39 kronor

Juli - 61 878,58 kronor

Augusti - 54 940,39 kronor

September - 55 190 kronor

Oktober - 54 610 kronor

November - 54 940,30 kronor

December - 55 270,78 kronor

TOTALT 2012: 668 398,88 kronor

2013

Sammanträden

Medverkat vid 10 sammanträden dvs 955 minuter

Arvodet för uppdraget i överförmyndarnämnden (Grundlön 56 250 kronor/månad)

Januari - 56 250 kronor

Februari - 56 250 kronor

Mars - 56 250 kronor

April - 57 951,55 kronor

Maj - 56 250 kronor

Juni - 56 250 kronor

Juli - 64 077,13 kronor

Augusti - 56 930,62 kronor

September - 56 250 kronor

Oktober - 57 145 kronor

November - 56 250 kronor

December - 56 250 kronor

TOTALT 2013: 686 104,30 kronor

2014 (till och med oktober)

Sammanträden

Medverkat vid 10 sammanträden dvs 720 minuter

Arvodet för uppdraget i överförmyndarnämnden (Grundlön 57 660 kronor/månad)

Januari - 59 378,61 kronor

Februari - 57 660 kronor

Mars - 57 660 kronor

April - 60 450,72 kronor

Maj - 57 660 kronor

Juni - 58 008,84 kronor

Juli - 63 590,28 kronor

Augusti - 57 660 kronor

September - 57 660 kronor

Oktober - 59 404,20 kronor

TOTALT 2014: 589 132,65 kronor

Taxerad inkomst:

2013 746 429 kronor

2012 737 366 kronor

2011 725 900 kronor

Övriga politiska uppdrag under tiden i överförmyndarnämnden:

Bygga Hem i Göteborg AB - ledamot

Göteborgs Egnahemsaktiebolag (Egnahemsbolaget) - ledamot

Förvaltnings AB Göteborgslokaler - ledamot

Göteborgs Stadsteater AB - ledamot

Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) - ersättare

Kommunfullmäktige - ledamot till och med 20141031

Per Berglund - kommentar

Hur mycket arbetstid lägger du på överförmyndarnämnden?

– Jag kan inte säga det jag vet faktiskt inte. Det är nästan omöjligt, säger han och fortsätter.

– Politiskt arbete lägger jag ner mycket tid på. Där är gränserna gråa mellan partiarbete och det kommunala arbetet för de hänger ofta ihop för jag är väldigt aktiv i partiet, sitter i partidistriktet också bland annat. Jag vet inte. I princip är det som så att jag är några timmar om dagen på överförmynderiet. Jag har min bas där, men det betyder inte alltid att jag där arbetar med överförmyndarfrågor när jag är där.

Vad gör du utöver arbetet för överförmyndarnämnden så att du jobbar heltid?

– Det är samtal, det är presidiemöten, det är möten, budgetuppföljningar, det är fullmäktigegrupp, fullmäktige, det är kontakter, samtal, attesteringar. Det går nog att fylla veckan, det tror jag.

Roland Rydin (m)

Vice ordförande januari 2011 till december 2013

2011

Sammanträden

Medverkat vid 10 sammanträden dvs 665 minuter

Arvodet för uppdraget i överförmyndarnämnden (Grundlön 53 540 kronor/månad)

Januari - 54 201,50 kronor

Februari - 53 863,92 kronor

Mars - 55 040 kronor

April - 55 807,44 kronor

Maj - 53 559,80 kronor

Juni - 53 540 kronor

Juli - 58 722,42 kronor

Augusti - 55 483,52 kronor

September - 53 863,92 kronor

Oktober - 54 511,76 kronor

November - 54 511 kronor

December - 53 540 kronor

TOTALT 2011: 656 654,28 kronor

2012

Sammanträden

Medverkat vid 10 sammanträden dvs 640 minuter

Arvodet för uppdraget i överförmyndarnämnden (Grundlön 54 610 kronor/månad)

Januari - 53 540 kronor

Februari - 53 540 kronor

Mars - 54 940 kronor

April - 59 141,56 kronor

Maj - 55 601,17 kronor

Juni - 55 270,78 kronor

Juli - 60 226,63 kronor

Augusti - 55 931,56 kronor

September - 54 940,39 kronor

Oktober - 54 610 kronor

November - 56 592,34 kronor

December - 56 592,34 kronor

TOTALT 2012: 670 926,77 kronor

Taxerad inkomst

2013 542 316 kronor

2012 716 402 kronor

2011 690 660 kronor

Övriga politiska uppdrag under tiden i överförmyndarnämnden:

Försäkrings AB Göta Lejon - ledamot

Göta Re S.A - ledamot

Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) - ledamot

Kommunfullmäktige - ledamot

Trafiknämnden - ledamot samt första viceordförande

Roland Rydin - kommentar

Lade du 40 i veckan?

– Nej, inte där. Men däremot så har man alltid haft, så långt som jag har överblick och jag har varit inne i kommunpolitiken i 30 år, att de som hade de här befattningarna hade andra politiska uppdrag. Man hade mått på att det skulle vara ungefär halvtid som skulle gå till det här och resten till annat.

Jobbade du då 50 procent för nämnden?

– Ibland var det någon dag med två timmar, och ibland var det ingenting men man försökte alltid vara där något.

Finns det nerskrivet i ett beslut om att man ska jobba 50 procent för nämnden och resterande tid på andra uppdrag?

– Nej, det finns inga avtal på det sättet. Men däremot efter varje val så sätter sig partierna ner och förhandlar fram ett avtal. Där står det hur många det ska vara i kommunstyrelsen och en mängd andra saker och även detta, att det ska vara tre överförmyndare. Man har ju haft det här uppe till diskussion och övervägt var fjärde år. Det har varit frågor uppe om man ska göra det till en högst vanlig nämnd där man sitter med sammanträdesarvode bara.

Är det rimligt att man blir heltidsarvoderad?

– Det är det man kan diskutera. Men när man har haft andra tunga uppdrag innebär det att det är fler sammanträden att springa på så det har blivit mer än heltid i alla fall. Det här är inget som man har smugit med utan alla har känt till att det har varit på det här sättet.

Ann-Sofie Hermansson (s)

Ledamot januari 2011 till december 2011

2011

Sammanträden

Medverkade vid 8 sammanträden dvs 525 minuter

Arvodet för uppdraget i överförmyndarnämnden (Grundlön 53 540 kronor/månad)

Januari - 53 540 kronor

Februari - 53 540 kronor

Mars - 53 540 kronor

April - 53 540 kronor

Maj - 53 540 kronor

Juni - 53 540 kronor

Juli - 61 314,08 kronor

Augusti - 55 483,52 kronor

September - 53 540 kronor

Oktober - 54 940 kronor

November - 53 540 kronor

December - 53 540 kronor

TOTALT 2011: 653 597,60 kronor

Taxerad inkomst

2013 755 178 kronor

2012 781 899 kronor

2011 734 803 kronor

Övriga politiska uppdrag under tiden i överförmyndarnämnden:

Kommunfullmäktige - ledamot

Göteborgs Stads Upphandlings AB (Upphandlingsbolaget) - ledamot

Ann-Sofie Hermansson - kommentar

Lade du 40 timmar i veckan på överförmyndarnämnden?

– Inte på nämnden, det kan jag inte säga. Grejen är att de här heltidsarvoderade tjänsterna har ju liksom använts av partierna till andra kommunala uppdrag.

Hur mycket tid lade du ner?

– Jag kan faktiskt inte säga det. Det var nog lite olika.

Mer än vid sammanträdena?

– Ja, man måste ändå läsa in sig. Ett nämndeuppdrag är ändå ett fritidsuppdrag så absolut.

Är det inte orättvist att det är de två största partiernas politiker som tidigare fått de här uppdragen?

– Det kan säkert de andra partierna tycka. Det är alltid en förhandling. Det är uppe för förhandling varje val så att säga. Som jag minns det så var det ingen som hade synpunkter, men vad vet jag, jag satt inte med i de förhandlingarna.

Är arvodet rimligt?

– Det beror på. Om man ska säga att det är ett rimligt arbete för ett nämnduppdrag så då kan man inte tycka det, så klart. Men det har ju aldrig använts på det sättet det har liksom ofta använts till andra kommunala uppdrag.

Jeanette Werner (s)

Ledamot mars 2012 till april 2014

2012

Sammanträden

Medverkade vid 7 sammanträden dvs 460 minuter

Arvodet för uppdraget i överförmyndarnämnden (Grundlön 54 610 kronor)

Mars - 53 540 kronor

April - 55 680 kronor

Maj - 55 647,58 kronor

Juni - 54 940,39 kronor

Juli - 58 574,68 kronor

Augusti - 56 262,25 kronor

September - 55 985 kronor

Oktober - 54 610 kronor

November - 54 610 kronor

December - 54 610 kronor

TOTALT 554 459,90 kronor

2013

Sammanträden

Medverkade vid 11 sammanträden dvs 1070 minuter

Arvodet för uppdraget i överförmyndarnämnden (Grundlön 56 250 kronor)

Januari - 56 250 kronor

Februari - 56 250 kronor

Mars - 56 930,62 kronor

April - 56 250 kronor

Maj - 56 250 kronor

Juni - 56 590,31 kronor

Juli - 59 993,41 kronor

Augusti - 58 291,86 kronor

September - 56 250 kronor

Oktober - 56 250 kronor

November - 56 250 kronor

December - 56 250 kronor

TOTALT 681 806,20 kronor

2014

Sammanträden

Medverkade vid 4 sammanträden dvs 315 minuter

Arvodet för uppdraget i överförmyndarnämnden (Grundlön 57 660 kronor)

Januari - 58 386,40 kronor

Februari - 57 660 kronor

Mars - 58 357,68 kronor

April - 24 986 kronor

TOTALT 199 390,08 kronor

Taxerad inkomst

2013 646 538 kronor

2012 672 733 kronor

2011 418 668 kronor

Övriga politiska uppdrag under tiden i överförmyndarnämnden:

Styrgruppen för politikerutbildning - ledamot samt ordförande

GT har sökt Jeanette Werner via telefon, mejl, Facebook samt via partiet i flera dagar utan framgång.

Lisbeth Boëthius (m)

Vice ordförande januari 2013 till i dag

2013

Sammanträden

Medverkade vid 11 sammanträden dvs 1070 minuter

Arvodet för uppdraget i överförmyndarnämnden (Grundlön 56 250 kronor)

Januari - 56 250 kronor

Februari - 56 250 kronor

Mars - 56 250 kronor

April - 56 250 kronor

Maj - 56 250 kronor

Juni - 56 250 kronor

Juli - 63 056,20 kronor

Augusti - 57 611,24 kronor

September - 56 250 kronor

Oktober - 56 250 kronor

November - 56 250 kronor

December - 56 250 kronor

TOTALT 683 167,44 kronor

2014

Sammanträden

Medverkade vid 9 sammanträden dvs 670 minuter

Arvodet för uppdraget i överförmyndarnämnden (Grundlön 57 660 kronor)

Januari - 61 883,64 kronor

Februari - 57 660 kronor

Mars - 57 660 kronor

April - 57 660 kronor

Maj - 58 357,68 kronor

Juni - 57 660 kronor

Juli - 62 194,92 kronor

Augusti - 59 753,04 kronor

September - 57 660 kronor

Oktober - 57 660 kronor

TOTALT 528 396,24 kronor

Taxerad inkomst

2013 758 272 kronor

2012 360 281 kronor

2011 347 617 kronor

Övriga politiska uppdrag under tiden i överförmyndarnämnden:

Överförmyndarnämnden - vice ordförande

Samordningsförbund Göteborg Centrum - ersättare

Valberedningen, i alfabetisk ordning - ledamot

Stiftelsen Barnkulturhus med tema Alfons Åberg - ledamot

Färdtjänstnämnden - ledamot

Kommunfullmäktige, Göteborg, Hisingen - ersättare

Kommunfullmäktige, Göteborg, Väster - ersättare

Kommunfullmäktige, Göteborg, Öster - ersättare

Kommunfullmäktige, Göteborg, Centrum - ersättare

Kommunfullmäktige - ersättare

Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) - ledamot

Lisbeth Boëthius - kommentar

Hur mycket tid lägger du på överförmyndarnämnden?

– Säg att jag är där halvtid.

Vad gör du övrig tid?

– Jag jobbar också mycket för mitt parti. Jag jobbar mycket med valberedning och våra medlemmar som har uppdrag i styrelser och nämnder och stiftelser. Och sköter det uppföljningsarbetet. Det ligger kanske inte bara i partiets intresse utan också i stadens intresse att man följer upp att det fungerar bra i nämnder och styrelser.

Borde du inte lägga 40 timmar på Göteborgs stad?

– Det beror på hur man värderar mitt arbete med uppföljningen.

Lena Malm (s)

Ledamot maj 2014 till i dag

2014

Sammanträden

Medverkade vid 4 sammanträden 285 minuter (gick dock tidigare vid ett tillfälle)

Arvodet för uppdraget i överförmyndarnämnden (Grundlön 57 660 kronor)

Maj - 57 660 kronor

Juni - 57 660 kronor

Juli - 64 636,80 kronor

Augusti - 57 660 kronor

September - 57 660 kronor

Oktober - 57 660 kronor

TOTALT 352 936,80 kronor

Taxerad inkomst

2013 732 512 kronor

2012 683 482 kronor

2011 630 306 kronor

Övriga politiska uppdrag under tiden i överförmyndarnämnden:

Kommunfullmäktiges presidium - ordförande

Jubileumsstiftelsen Göteborg 350 år - ledamot

Valberedningen, i alfabetisk ordning - ledamot

Bygga Hem i Göteborg AB - ledamot

Göteborgs Egnahemsaktiebolag (Egnahemsbolaget) - ledamot

Överförmyndarnämnden - ledamot

Kommunalförbundet för fastigheten Stretered, Förbundsdirektionen för - ersättare

Trafiknämnden - ersättare

Kommunfullmäktige, Göteborg, Hisingen - ledamot

Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) - ersättare

Kommunfullmäktige - ledamot

Lena Malm - kommentar

Hur mycket tid lägger du på överförmyndarnämnden?

– Jag tror att det är en dag sammanlagt med möten och inläsning.

Vad gör du övrig tid?

– När jag har det här uppdraget så jag får använda min tid till bland annat ordförandeskapet i kommunfullmäktige. Sedan förfogar partiet över min tid. Jag kan göra andra saker under den här heltiden.

Men borde du inte jobba heltid för staden då det är de som arvoderar dig?

– Jag är vald som socialdemokrat för det här uppdraget. Jag gör politik i Göteborgs stad men jag representerar Socialdemokraterna och då är det min gruppledare som kanske ber mig göra saker, förutom att jag är fullmäktiges ordförande så kan det vara saker som kommer till.

57 660 är grundarvode, är det en rimlig summa?

– För kommunalråd och heltidsarvoderade så tycker jag att det är rimligt.