Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Efter lönehöjningen
– anställde sin chef

Prefekten vid Göteborgs universitet anställde sin egen chef efter att först ha fått en rejäl löneökning. Foto: Daniel Olsson
Christina Thomsen Thörnqvist utsågs till prefekt av dekanen Margareta Hallberg. Nu medverkade hon till att anställa sin egen chef. Foto: Thomas Melin/Göteborgs universitet
Dekanen Margareta Hallberg slapp gå i pension genom att en av hennes underordnade ordnade henne en anställning som senior professor Foto: Johan Wingborg/Göteborgs universitet

Här är avtalet som visar hur prefekten vid Göteborgs universitet, Christina Thomsen-Thörnqvist, anställer sin egen chef.

Bara några månader tidigare hade samma chef gett henne ett rejält lönelyft.

Speciallösningen gjordes för att rädda kvar en av de högsta cheferna på topposition vid Göteborgs universitet, GU.

– En praktisk lösning, säger personalchefen Christina Nilsson.

Göteborgs universitets organisation

■ Dekanen är namnet på den högsta chefen för Göteborgs universitets åtta fakulteter. Under varje fakultet finns ett antal institutioner efter olika ämnesområden. Dessa institutioner leds i sin tur av en prefekt.

■ Den som är dekan måste ha en aktiv tjänst vid universitetet. Samtidigt finns det en övre pensionsgräns vid 67 år. Senior professor är en tjänst som kan utlysas för pensionerade professorer, men det ska ske med restriktivitet.

■ Det är prefekten som föreslår och utreder vem som kan bli senior professor. Ett formellt beslut fattas av rektor, men det sker ytterst sällan att rektor går emot prefektens förslag. Själva anställningen sker juridiskt sett vid underskriften av anställningsavtalet.

■ Jävbestämmelserna i förvaltningslagen går före eventuella förordningar och riktlinjer som universitetet uppställer.

Tidigare i veckan kunde GT avslöja hur en av de höga cheferna vid Göteborgs universitet, prefekten och överläkaren vid institutionen för biomedicin Anders Oldfors, anställt sin egen hustru.

– Det gick av bara farten, kommenterade Anders Oldfors händelsen.

Nu kan GT avslöja att en av Oldfors kolleger, prefekten på institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori Christina Thomsen-Thörnqvist, nyligen medverkade till en annan annorlunda tillsättning.

Hon anställde i praktiken sin egen chef.

Skrev under anställningsavtalet

Det var i mars i år som Christina Thomsen-Thörnqvist, efter eget förslag till universitetsledningen, skrev under anställningsavtalet för en nyinrättad tjänst som senior professor i vetenskapsteori vid den egna institutionen. Lönen blev enligt avtalet 63 100 kronor i månaden.

Den som fick tjänsten var dekanen Margareta Hallberg som bara några månader tidigare, i sin roll som högste chef, hade gett Christina Thomsen-Thörnqvist ett rejält lönelyft på 3000 kronor i månaden.

Hallberg är också den som häromåret utsåg Christina Thomsen Thörnqvist till prefekt.

Universitetschefen: Praktisk lösning

Göteborgs universitets personalchef Christina Nilsson beskriver det inträffade som en praktisk lösning.

– Generellt sett är det naturligtvis inte okej att anställa sin egen chef, det är ungefär som att jämföra med det andra ärendet där en person anställer sin egen fru och där internrevisorn kommit fram till att det är jäv. Det är det ju absolut, säger Christina Nilsson.

Men hur ser du då på en situation där man blir lönesatt av en person och sedan anställer den personen?

– I generella termer är det ju olyckligt, det blir märkligt naturligtvis. Men i det här fallet var det en praktisk lösning.

Dekanen och numera seniora professorn själv, Margareta Hallberg, säger till GT att hon inte ser några problem med anställningen.

– När man är professor på universitetet och går i pension har man rätt att ansöka om att kvarstå som senior professor förutsatt att man har ekonomiska resurser och då är det alltid prefekten som ska komma in med en ansökan till rektor om detta.

Fortsätter trots pension

Samtidigt får inte en anställning inom en statlig myndighet ske i strid med jävsbestämmelserna i Förvaltningslagen.

Det formella beslutet som senior professor fattas av rektor, så också i detta fall, men det skedde efter ansökan och förslag från prefekten Christina Thomsen-Thörnqvist och det var också hon som i mars skrev under det juridiskt bindande anställningsavtalet.

Tjänsten som senior professor är samtidigt nyckeln till att Margareta Hallberg nu kan fortsätta som dekan, en av de absolut högsta posterna inom universitetshierarkin, trots att hon i våras gick i pension. För att inneha uppdraget dekan krävs nämligen att personen har en tjänst vid universitetet. Det är lösningen av den situationen som personalchefen Christina Nilsson beskriver som en "praktisk lösning".

– Jag kan förstå att logiken kan låta baklänges men förmodligen är det så att rektor fattat ett längre dekanbeslut än vad anställningen var i botten. Då försöker Thomsen rätta till det, säger Roger Haglund, personalspecialist vid Göteborgs universitet.

Om man föreslår sin egen lönesättande chef till en tjänst och sedan skriver under anställningsavtalet till den tjänsten. Är inte det då jäv?

– Jag vet inte om jag kan svara ja eller nej på den frågan, det är en tolkningsfråga och lite av en gråzon.

"Nu avslutar jag samtalet"

Enligt Göteborgs universitets riktlinjer ska tjänstetiteln senior professor användas restriktivt. Universitetet har också under en längre tid sett över tjänster där äldre anställda arbetar vidare efter pensionsåldern, år efter år.

När GT i förra veckan kontaktade Christina Thomsen Thörnqvist ville hon inte svara på några frågor.

– Jag får hänvisa dig till personalchefen. Nu avslutar jag samtalet, säger Christina Thomsen-Thörnqvist och lägger på luren.

GT söker fortfarande Christina Thomsen Thörnqvist för svar på våra frågor.

Fakta: Lagen styr universitetet

Göteborgs universitets arbetsordning, som reglerar hur olika beslut ska tas i organisationen, följer Förvaltningslagens bestämmelser om bland annat jäv.

Jävsbestämmelserna gäller alla universitetets styrelser, nämnder och övriga beslutande och beredande organ. Men bestämmelserna stannar inte där, de omfattar all hantering av ärenden, till exempel en enskild chefs hantering av anställningsärenden:

"För samtliga styrelser, nämnder och övriga beslutande och beredande organ inom Göteborgs universitet gäller de bestämmelser om jäv som anges i 11 och 12 §§ förvaltningslagen (1986:223). För all ärendehantering inom Göteborgs universitet gäller de bestämmelser om jäv som anges i 11 och 12 §§ förvaltningslagen. Den som känner till en omständighet som kan antas utgöra jäv mot honom, ska självmant ge det tillkänna."

 

• En person behöver inte ha varit partisk för att det ska bli tal om jäv. Enbart att situationen är sådan att det typiskt sett finns skäl att misstänkta partiskhet räcker.

• En av flera jävsgrunder som regeringen tar upp i en vägledning för offentligt anställda är att "någon är ekonomiskt beroende av en part eller intressent".

• I samma vägledning hänvisas till en försiktighetsprincip i alla myndighetsorganisationer: "det kan vara bäst att avstå från att delta i hanteringen av ärendet ”för säkerhets skull"."

 

Källa: Förvaltningslagen med kommentarer, Arbetsordning Göteborgs universitet, Om mutor och jäv - en vägledning för offentligt anställda.