Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Trängselskatten: Partiernas olika vägval

1 Anser du att ditt partis agerande i frågan om trängselskatten har levt upp till väljarnas förväntningar på den demokratiska processen?

2 Har ditt partis inställning till en folkomröstning stöd i partiprogrammet?

3 Ställer du dig bakom en folkomröstning om minst 10 procent av de röstberättigade i Göteborg (cirka 41 000) kräver det?

4 Om resultatet av en sådan folkomröstning skulle bli att en majoritet av göteborgarna vill avskaffa trängselskatten - kommer du då att verka för att riksdagen ska riva upp beslutet eller verka för en modifierat nytt, omarbetat förslag för trängselskatten?

5 Vad tycker du om GT:s kampanj för en folkomröstning om trängselskatten?

Foto: Foto: Jan Wiriden

Mats Pihlhem kommunalråd och gruppledare för Vänsterpartiet:


1 V har drivit frågan om trängselskatt i cirka 30 år genom bland annat motioner i fullmäktige. Vi har även haft med frågan i våra valprogram. De väljare som röstar på Vänsterpartiet har därför känt till att partiet är positiv till trängselskatt. Genom att frågan var känd och diskuterad i valrörelsen 2010 har väljarna varit med i den demokratiska processen och haft möjlighet att påverka genom sin valsedel.

2 Vänsterpartiet är för folkomröstningar i frågor av principiell betydelse, till exempel när vi folkomröstade om EU- medlemskap eller om medlemskap i den europeiska valuta­unionen.

Västsvenska paketet innehåller så mycket fler viktiga satsningar som inte fångas i en folkomröstning, enbart om finansiering. Dessutom är avtalet inte enbart en fråga för Göteborg. Även regionen Västra Götaland och Halland, liksom grannkommuner och staten står för den gemensamma uppgörelsen. Vi säger därför nej till en folkomröstning som handlar enbart om finansieringen.

3 Nej, beslut är redan fattade i en demokratisk process. River vi upp finansieringen av paketet faller hela uppgörelsen.

4 Nej, frågan om hur vi ska klara framtidens transporter i en växande Göteborgsregion berör långt fler än de som folkomröstat i Göteborg.

5 En del tidningar väljer att ge läsarna en allsidig skildring kring de frågor som man skriver om, andra väljer att driva kampanjer.

Pressfriheten innebär att det är varje redaktions frihet att bestämma över sin tidnings innehåll.Foto: Foto: Anders Wejrot

Kia Andreasson, kommunalråd och gruppledare för Miljöpartiet:

1 Ja, frågan var en huvudfråga i valet 2010.

2 Ja, partiprogrammet säger att vi är generellt positiva till folkomröstningar.

3 Generellt sett, ja. Men i frågor som redan är demokratiskt avgjorda och ingår i en större uppgörelse som ger stora fördelar för göteborgarna är det mycket tveksamt.

4 En folkomröstning kan bara hållas om det västsvenska infrastrukturpaketet i sin helhet. Konsekvenserna av att bryta ingångna avtal är i stort sett omöjliga att överblicka. Sannolikt betyder det att vi kraftigt måste höja kommunalskatten när 17 miljarder kronor från staten försvinner. Annars försämras kollektivtrafiken och Göteborg står inför nya stora kostnader för att minska vår klimatpåverkan.

5 Bra att ta vara på människors engagemang. Men det är nödvändigt att GT nämner alla förbättringar av spårvagns-, buss-, cykel- och biltrafiken som göteborgarna får de närmaste tjugo åren med det västsvenska paketet.

Alla tidsvinster för människor, bättre luft, mindre klimatpåverkan och en bättre regional arbetsmarknad måste också belysas.

Måste det i stället bekostas enbart via kommunalskatten blir det mycket dyrare, senare och sämre.Foto: Foto: Roger Vikström

Anneli Hulthén, kommunstyrelsens ordförande och gruppledare för S:

1 Västsvenska paketet, och då framför allt frågan om trängselskatten, var något som debatterades inför valet 2010 och omvalet till regionen 2011. Vi släppte vårt krav på folkomröstning när paketet började ta form och då trängselskatten inte enbart var en enskild infrastrukturfråga. Så nu är det inte relevant att bara prata trängselskatt, det handlar om hela Västsvenska paketet som alla, förutom Sd, var överens om när det klubbades.

2 Ja. Vår syn på folkomröstningar är att det i vissa fall kan vara motiverade. Till exempel när en fråga inte är partiskiljande. Vår grundinställning är att demokratin är representativ.

3 Vi kan inte ha en omröstning om bara skatten, då får vi ha om hela paketet.

4 Vi kan inte bara rösta om trängselskatten, man måste ta ställning till hela västsvenska paketet. Om trängselskatten skulle försvinna så försvinner också många infrastruktursatsningar. Och ska Göteborg stå sig nationellt och internationellt duger inte dålig infrastruktur. Vi måste vara en stark arbetsmarknadsregion och paketet är en förutsättning för detta. Men om riksdagen skulle riva upp beslutet innebär det att någon annan ska betala våra infrastruktursatsningar. Och det är nog inte staten så benägen att göra.

5 Vi behöver fria och starka medier som ska granska oss makthavare. Men ni i medierna har också en skyldighet att ge en hel och korrekt bild av frågan och det har ni inte gjort när ni bara bryter loss en del av finansieringen utan att med ett ord nämna vad konsekvenserna av en sådan folkomröstning skulle kunna innebära.Foto: Foto: Sven Lindwall

Patrik Ehn, vice ordförande och gruppledare för Sverigedemokraterna:

1 Ja. Vi har varit väldigt aktiva i debatten frågan i kommun- och regionfullmäktige, men fram för allt har vi föreslagit att riksdagen ska villkora införandet av trängselskatt i Göteborg med att det genomförs en beslutande folkomröstning.

Vår riksdagsledamot David Lång har lämnat en motion med följande lydelse:

"Förslag till riksdagsbeslut.

Jag anser att förslaget till riksdagsbeslut borde ha följande lydelse:

Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt och tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i reservationen om att regeringen inte ska vidta några ytterligare åtgärder för att införa trängselskatt i Göteborg innan en lokal folkomröstning har genomförts. Därmed bifaller riksdagen motion 2010/11:Sk3 och avslår proposition 2010/11:133.

2 Ja.

3 Ja.

4 Ja, att riksdagen river upp beslutet.

5 Det är ett bra initiativ.Foto: Foto: Lennart Rehnman

Roland Rydin (M), vice ordförande i trafiknämnden och Moderaternas talesperson i trafikfrågor:

1 I valrörelsen 2010 var vi tydliga med att vi stod bakom det västsvenska paketet och däri sagt ja till trängselskatterna. Väljarna hade alltså redan i kommunalvalet 2010 kännedom om vad partierna stod i frågan om västsvenska paketet

2 I Moderaternas handlingsprogram ställer sig partiet tveksamt till så kallade rådgivande folkomröstningar då de nästan genomgående har haft omstridda, otydliga eller tvetydiga alternativ.

3 Om så många göteborgare vill folkomrösta är det en viktig signal. Trängselskatterna är en del av det västsvenska paketet och en sådan omröstning bör kanske snarast handla om det nu beslutade paketet och ett annat, utan den finansiering trängselskatterna beräknas ge. Man måste också titta på hur man i det läget hanterar åtaganden och investeringar som redan är gjorda.

4 Då får vi i ett första steg titta på vad vi kan få för paket utan trängselskatterna.

5 Det är bra att GT skapar en plattform för göteborgarna att säga vad de tycker. Till helhetsbilden hör förstås trängselskatterna, men det vore bra att också belysa de investeringar som ingår i paketet.Foto: Foto: Lisa Björk

Helene Odenjung, kommunalråd och gruppledare för Folkpartiet:

1 Folkpartiet liberalerna beslutade vid ett medlemsmöte att ställa sig bakom Västsvenska paketet och att använda avgifter (trängselskatt) för att medfinansiera historisk stora infrastruktursatsningar som paketet innehåller.

Det var vi också tydliga med inför valet 2010.

2 Folkpartiet anser att folkomröstningar ska användas sparsamt och kan aktualiseras när det gäller förslag som innebär stora förändringar i demokratins spelregler eller de valda organens befogenheter.

3 Att ta ställning endast till trängselskatten är svårt då den är en del av västsvenska paketet, i så fall borde folkomröstningen handla om paketet eller alternativ till det.

Göteborg har en eftersatt infrastruktur och Folkpartiet vill rusta staden för framtiden, långt bortom trängselavgifternas livslängd.

4 Det är svårt att svara på då det inte finns något konkret alternativ till det västsvenska paketet.

5 Det är bra att ni lyfter frågor som är viktiga för göteborgarna. Kampanjen kan förhoppningsvis bidra till en större förståelse för västsvenska paketet som innehåller ny Göta älvbro, vägtunnel, storsatsning på kollektivtrafik och en modern tågstation med nya möjligheter för framtiden.Foto: Foto: Olle Sporrong

David Lega, kommunalråd och gruppledare för Kristdemokraterna:

1 Det västsvenska paketet, där trängselskatterna är en del, var en viktig fråga under valrörelsen 2010 och i det efterföljande regionala omvalet 2011. Vår ståndpunkt var känd och tydlig i båda valen.

2 Ja.

3 Alla ingående parter i det västsvenska paketet borde vara överens om vad en tänkt folkomröstning i så fall ska handla om, vilka frågor som ska ställas samt hur man ska tolka svaren och vilka konsekvenserna av de alternativen blir efter en omröstning.

Annars riskerar en folkomröstning bara att skapa ett demokratiskt underskott.

4 Det får bli en fråga för riksdagen. Men om alla parter är beredda att genomföra en folkomröstning måste parterna också vara beredda att följa resultatet så det inte blir såsom fallet var med kärnkraften, vänstertrafiken, kommundelning med mera.

Mindre modifieringar måste nog alltid göras, men att avskaffa en betydande del av paketet skulle innebära en total omstart och att vi är tillbaka på ruta ett igen.

5 Den är helt rätt för GT. Denna politiska kampanj kan säkert bidra till att sälja bättre och hade jag drivit tidningen hade jag gjort likadant för tidningens bästa! Jag hoppas att GT ser vilken kraft media har och att man nu påbörjar en kamp för barnomsorgen, skolan och äldreomsorgen.Foto: Foto: Leif Gustafsson

Theo Papaioannou, partiordförande och gruppledare Vägvalet:

1 Vägvalet har från start varit emot trängselskatten och jag tror att de som röstat på oss är nöjda med vår insats i dag.

2 Ja. Vägvalet har dels lämnat över 28 000 namn med krav på  folkomröstning i december 2010, dels lämnat en motion i januari 2011 med  krav på att lyfta fram det förstärkta folkinitiativet i och med den nya  lagen som kom den 1 januari 2011.

Vi vill utveckla medborgarperspektivet och medborgarnas inflytande i politiken.

3 Absolut!

4 Vägvalet kommer att verka för att avskaffa trängselskatten precis i linje med vårt budskap i valet 2010.

5 Kanonbra! Modigt och beundransvärt då man ger medborgaren en chans  att få vara med och påverka i en mycket dåligt förankrad fråga som  beslutats utan deras inflytande.