Västra Götaland ska vara fossiloberoende 2030

Anders Danielsosn, landshövding i Västra Götaland.
Foto: FRANCIS LÖFVENHOLM/LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALAND
Helene Samulesson, ansvarig för kommunikation på koncernnivå inom Preem Sverige.
Foto: PREEM
Johnny Magnusson (M), ordförande regionstyrelsen i VGR.
Foto: CATHARINA FYRBERG
Johan Trouvé, VD vid Västsvenska Handelskammaren.
Foto: VÄSTSVENSKA HANDELSKAMMAREN

Vi har antagit utmaningen om en fossiloberoende region 2030, och ska göra vårt yttersta i omställningen till ett klimatsmart Västra Götaland. Samhället har ställts om förut och vi kommer att göra det igen, skriver flera olika västsvenska representanter inom olika samhällsektorer, bland annat landshövding Anders Danielsson, VGR:s regionstyrelseordförande Johnny Magnusson (M), Preem, Naturskyddsföreningen, Chalmers tekniska högskola, LRF, Västsvenska Handelskammaren och många fler.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Västra Götaland är Sveriges nod för godstransporter, fordonsbranschen, kemiindustrin, textilindustrin och livsmedelsbranschen. Det är sektorer med stora utmaningar i omställningen till fossilfria produkter och tjänster. Men också områden där vi redan ser exempel på förändring och framgång. I Göteborg rullar elbussar i reguljär linjetrafik på linje 55, morgondagens cirkulära klädkoncept växer fram i Borås, i Trollhättan och Dalsland satsas på klimatsmart träråvara och vi har tagit en frontposition i digitaliseringen av lantbruket genom utvecklingssatsningar i Skara och Skövde. Detta är bara några exempel på en bred flora av hållbara lösningar och affärsidéer med hemvist i Västra Götaland. 


Nu behöver vi öka takten för att vi ska lyckas nå de högt uppsatta målen om en fossiloberoende region 2030. Fler organisationer och företag behöver göra konkreta åtaganden och ingå i samarbeten. Västra Götaland har redan ett stort antal Science Parks, centrum och forskningsinstitut där samarbete utvecklas. Inom "Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om" skapar vi nu ännu fler mötesplatser med fokus på de fyra områdena transporter, mat, byggnader samt produkter och tjänster. Ambitionen är att samla rätt aktörer inom satsningar där potentialen att minska klimatpåverkan är stor.


Samverkan mellan alla samhällssektorer och nivåer – globalt, nationellt, regionalt och lokalt är avgörande för att vi ska bli framgångsrika i omställningen till ett klimatsmart samhälle. Samtidigt behöver kedjan vara stark i alla sina länkar. 

Politiken behöver bidra med tydliga signaler och kraftfulla styrmedel. Politisk enighet är avgörande för långsiktiga och stabila beslut. 

Näringslivet behöver genom investeringar visa att ambitiösa klimatstrategier ger affärsmässiga fördelar och ökad lönsamhet. 

Forskning och innovation behöver vara drivande och bidra till omställningen genom framstående utveckling, analys och utvärdering av system och teknik. 

Intresseorganisationer behöver driva på och agera som garant för att viktiga samhällsintressen beaktas. 

Offentliga verksamheter behöver vara föregångare genom upphandling och stöd till projekt och lovande idéer som ännu inte bär sig fullt ut på marknaden. 

Egna åtaganden och bred samverkan är det vi vill skapa genom vår gemensamma kraftsamling "Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om".


Också på nationell nivå behöver rätt förutsättningar skapas för att vi ska nå de klimatmål som Sverige antagit. Vi kan med vår industri bidra med klimatsmarta produkter långt utanför Västsveriges gränser. Men då krävs långsiktiga spelregler för investeringar i till exempel förnybara energislag och att staten satsar på investeringar i hållbar infrastruktur där gods kan transporteras och människor kan förflytta sig på ett miljöanpassat sätt, till exempel mellan Göteborg och Borås. Stöd till fossilbaserade verksamheter behöver också fasas ut.


Västra Götaland är en tung exportregion, vi har en stark forsknings- och utvecklingskompetens och dessutom har vi en lång erfarenhet av att framgångsrikt anpassa oss till strukturella förändringar. Vi har ställt om vårt samhälle förut och vi kommer att göra det igen. Kan vi göra det snabbt blir vinsterna stora, inte bara för miljön och klimatet. Det kommer att ge oss konkurrensfördelar, nya gröna jobb och ett samhälle som erbjuder invånarna nya och hållbara sätt att leva ett gott liv. 


I dag träffas Klimatråd Västra Götaland för att tillsammans ta nästa steg i klimatomställningen. Ett hundratal organisationer har redan undertecknat "Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om", och har därmed ställt sig bakom att arbeta för att Västra Götaland ska vara fossiloberoende 2030. Skriv på du också!


Klimatråd Västra Götaland:

Anders Danielsson, Landshövding i Västra Götaland

Johnny Magnusson, Västra Götalandsregionen

Helene Samuelsson, Preem

Johan Trouvé, Västsvenska Handelskammaren

Martin Carling, Fyrbodals kommunalförbund

Sofia Karlsson, LRF Västra Götaland

Sofie Allert, Swedish Algae Factory

Jonathan Naraine, The Foodprint Lab

Stefan Bengtsson, Chalmers tekniska högskola

Pia Sandvik, RISE Research Institutes of Sweden

Björn Broström, Borås Högskola

Ulf Kamne, Göteborgs Stad

Karin Lexén, Naturskyddsföreningen