Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Testa bilförbud på söndagar

Foto: SHUTTERSTOCK
Stina Svensson (Fi), gruppledare i Göteborgs fullmäktige. Foto: KAJSA SCHEDWIN
Alexandra Angelbratt (Fi), sakkunning energi och klimat Fi Göteborg. Foto: PRESSBILD

Feministiskt initiativ vill testa bilfria söndagar i Göteborg för att öka acceptansen för minskad bilism, skriver Stina Svensson och Alexandra Angelbratt.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Under hösten tog alliansen över styret i Göteborg och deras budget för 2019 har klubbats igenom. För miljö- och klimatproblematiken är det skrämmande läsning då det i budgetens sammanfattning inte ens nämns ett enda ord om varken miljöfrågorna eller klimatet. En kan fråga sig om det är av ovilja eller rentav okunskap som de blundar för de stora utmaningar samhället står inför. 

 

I skarp kontrast till alliansens politik står Feministiskt initiativs förslag vilka grundar sig i hänsynstagande gentemot medmänniskor, djur och natur och adresserar de områden med störst klimatpåverkan som transporter, mat och boende.    

 

För att få till en förändring mot ett mer hållbart resande behövs prioriteringar som saknas i alliansens budget. Göteborgs transportsystem har under en lång tid planerats efter snabbhet och andra maskulina normer vilket har skapat fysiska barriärer, luft- och bullerproblematik samt haft en stor negativ påverkan på klimatet. Fi vill därför gradvis införa gratis kollektivtrafik och höja standarden på gång- och cykelbanor, som också tillåts ta plats i gaturummet. Detta möjliggör för alla göteborgare att röra sig i staden oavsett ålder, kön, inkomstnivå eller funktionalitet. För att göra de centrala delarna av staden till en hälsosammare och trevligare plats förespråkar vi att omgående införa miljözoner. 

 

Fi har också en vision om en bilfri innerstad. Självklart med undantag för färdtjänst, blåljus och liknande. För att skapa acceptans och visa på fördelarna med en minskad bilism vill vi så snart som möjligt testa bilfria söndagar på liknande sätt som vi ser exempel på i andra storstäder så som i Paris och Bogotá. De bilfria dagarna kan användas till marknader, hälsofrämjande aktiviteter eller varför inte cykelskola.          

 

Matproduktionen, och då inte minst produktionen av kött, har en väldigt stor påverkan på både klimatet och den lokala miljön. Den globala köttproduktionen tar hela 80 procent av jordbruksarealen i anspråk men producerar bara 18 procent av kalorierna. I alliansens budget saknas politiska förslag för att ge dem som vistas i de kommunala verksamheterna hälsosam och samtidigt klimatsmart mat. Eftersom det i Göteborg stad årligen serveras cirka 19 miljoner måltider, varav många med kött, finns det en stor potential att minska klimatavtrycket. Fi vill därför införa en vegetarisk norm inom den kommunala verksamheten. Normen ska införas successivt då det krävs utbildningsinsatser av stadens personal för att maten ska bli näringsriktig och inspirerande.

 

Göteborg har ett väl utbyggt fjärrvärmesystem som förser många lägenheter och villor med värme och varmvatten. Alliansen skriver i sin budget att Göteborg Energi ska säljas vilket innebär att staden förlorar sin möjlighet att påverka inriktningen på energisystemet. Vi motsätter oss detta. I stället vill vi minska fossilberoendet i produktionen och i ett första steg ersätta bränslet i Göteborg Energis naturgaseldade kraftvärmeverk med biobränsle. På något längre sikt bör även spillvärmen från sopförbränning och raffinaderier ersättas med hållbara alternativ. Göteborg behöver även en högre andel av lokal förnybar elproduktion. Fi vill därför att Göteborg Energi hyr ut färdiga solcellspaket för installation på tak och andra lämpliga ytor.

 

Till skillnad från alliansen tror inte Feministiskt initiativ att teknikutveckling och marknadslösningar allena kommer att lösa miljö- och klimatfrågan, utan det krävs styrning från modiga politiker. Klimatet är vår tids stora ödesfråga och denna kräver handling i dag! Vi uppmanar därför alliansen att ta sitt ansvar och prioritera miljö- och klimatfrågan och fatta de beslut som krävs för att inte äventyra framtida generationers rätt att få sina grundläggande behov tillgodosedda.

 

Stina Svensson (Fi) 

Gruppledare i Göteborgs fullmäktige

 

Alexandra Angelbratt (Fi)

Sakkunning inom energi och klimat Fi Göteborg